Održana 16. porečka BOOKtiga

26.04.2023.

Na 16. po redu poreč­koj BOOKtigi i saj­mu rab­lje­nih knji­ga BOOKtižinu ove se je godi­ne oku­pi­lo više od tisu­ću posje­ti­te­lja, zaljub­lje­ni­ka u knji­gu i čitanje.

Više od dvi­je sto­ti­ne dje­ce, uče­ni­ka poreč­kih ško­la i vrti­ća sudje­lo­va­lo je u pro­gram­skom dije­lu Festivala, a odu­še­vi­li su ih svo­jim sli­kov­ni­ca­ma gos­ti: Zoran Vakula, Jelena Pervan i Kate Bošković. Porečki su se sred­njo­škol­ci te uče­ni­ci osmih raz­re­da dru­ži­li na jedins­tve­nom susre­tu s pos­ljed­njim dje­ča­kom iz Auschwitza, Olegom Mandićem, a na večer­njem doga­đa­nju pred­stav­ljen je i nje­gov roman „Život obi­lje­žen Auschwitzom“. Marko Gregur u Poreču je odr­žao svo­ju prvu pro­mo­ci­ju roma­na „Šalaporte“, a Đorđe Matić pred­sta­vio je svoj roman „Niotkuda s lju­bav­lju“. Dodijeljena je i Nagrada BOOKtiga ovo­go­diš­njoj laure­at­ki­nji Marileni Dužman za nje­zin roman „Hladno srce“ pod pokro­vi­telj­stvom Istarske župa­ni­je. Bez ruka­vi­ca pred poreč­kom publi­kom nas­tu­pio je Bruno Šimleša te obi­lje­žio 21 godi­nu svo­je­ga stvaralaštva.

Aukcija knji­ga ove je godi­ne nano­vo odu­še­vi­la posje­ti­te­lje, a pri­sut­ni su ima­li pri­li­ku pos­lu­ša­ti zanim­ljiv raz­go­vor gos­tu­ju­ćih antik­va­ra: Roka Glavana iz Ljubljane, Dragoljuba Minića iz Beograda i Tome Vučinića iz Rijeke, a svoj velik dopri­nos vri­jed­nos­ti ovo­ga saj­ma dali su još Nova stvar­nost iz Zagreba i antik­va­ri­jat Libris Kopar.

Interpretativnom šet­njom sta­ro­grad­skom jez­grom Đanino Bubola pred­sta­vio je svoj pri­je­vod knji­ge Pietra Kandlera iz 1845. godi­ne „Cenni al fores­ti­ero che visi­ta Parenzo – Informacije stran­cu koji posje­ću­je Poreč“, a duh knjiž­nog fes­ti­va­la osje­ti­li su i s odu­šev­lje­njem pot­vr­di­li i poreč­ki umi­rov­lje­ni­ci okup­lje­ni u Galiji te koris­ni­ci Doma za sta­ri­je i nemoć­ne oso­be Poreč.

Vizualni iden­ti­tet i ovo­go­diš­nje BOOKtige pot­pi­su­je Studio Sonda, a putem Matchbooka,  koji je čita­te­lji­ma bio dos­tu­pan na web stra­ni­ci Knjižnice, čita­te­lji su na BOOKtigi – saj­mu pro­či­ta­nih knji­ga mogli dogo­vo­ri­ti spoj sa svo­jim omi­lje­nim likom iz knji­ge. Na ovaj je način svi­jet lite­ra­tu­re pri­bli­žen suvre­me­nom knji­go­ljup­cu, a s Matchbookom je knjiž­ni­ca svo­ju svr­hu podi­gla na višu razi­nu, pru­ža­ju­ći čita­te­lji­ma ino­va­ti­van način spa­ja­nja s književnošću.

Porečka knjiž­ni­ca zahva­lju­je svi­ma koji su pri­po­mo­gli u reali­za­ci­ji ovo­go­diš­nje BOOKtige: Ministarstvu kul­tu­re i medi­ja RH, Istarskoj župa­ni­ji, Upravnom odje­lu za kul­tu­ru i zavi­čaj­nost IŽ, Gradu Poreču, Općini Vrsar, vri­jed­nim volon­te­ri­ma, medi­ji­ma, posje­ti­te­lji­ma i gostima.

Od pro­da­je doni­ra­nih knji­ga na knjiž­nom saj­mu BOOKtižin, Gradska knjiž­ni­ca Poreč pri­ku­pi­la je 1.715 eura. Ovaj će iznos biti utro­šen na izra­du nove kući­ce za knji­ge u par­ku Olge Ban, prve male slo­bod­ne knjiž­ni­ce u Hrvatskoj koja je upi­sa­na na mapi svjet­ske orga­ni­za­ci­je „My lit­tle free library“ te za nove pro­jek­te poreč­ke knjiž­ni­ce koja neumor­no poti­če lju­bav pre­ma čita­nju, ne samo među zido­vi­ma knjiž­ni­ce, već i u ško­la­ma, među umi­rov­lje­ni­ci­ma, na uli­ca­ma, trgo­vi­ma, kam­po­vi­ma i par­ko­vi­ma gra­da Poreča i cije­le Poreštine. A sa zavr­šet­kom BOOKtige, poreč­ka knjiž­ni­ca kre­će u novu veli­ku kam­pa­nju „Čitamo da ne ogu­gla­mo“, kojom će se svoj dje­ci Poreštine, do 15‑e godi­ne, omo­gu­ći­ti bes­plat­no člans­tvo u Knjižnici.

Priredio B. V.

Fotografije iz arhi­va Knjižnice Poreč