Opera „Orfej i Euridika“ Muzičke akademije u Puli besplatno u INK‑u

B. V.

13.04.2023.

Muzička aka­de­mi­ja u Puli u surad­nji sa Istarskim narod­nim kaza­li­štem pos­tav­lja naj­po­pu­lar­ni­ju Gluckovu ope­ru „Orfej i Euridika“ koja je na pro­gra­mu INK‑a 14. i 15. trav­nja u 20 sati. Ulaz je bes­pla­tan. Dirigent je izv. prof. art Domeniko Briški, a reda­telj je red. prof. art. mr. sc Ozren Prohić. Izvode stu­den­ti­ce i stu­den­ti Muzičke aka­de­mi­je u Puli uz prat­nju komor­nog orkestra.

Priča o vječ­noj lju­ba­vi gdje Orfej ne pri­hva­ća­ju­ći smrt svo­je volje­ne Euridike kre­će u potra­gu za njom u zagrob­ni život. Prvo Gluckovo refor­ma­tor­sko dje­lo u kojem je vir­tu­oz­ne bra­vu­re melo­di­ja tadaš­njih ope­ra zami­je­nio jed­nos­tav­noš­ću stav­lja­ju­ći u prvi plan dram­sku rad­nju. Ovo je već čet­vr­ta ope­ra koju zajed­nič­kim sna­ga­ma pos­tav­lja­ju INK i Muzička aka­de­mi­ja u Puli uz sve­srd­nu pomoć Grada Pule i Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.