Kako su populacijske skupine Istre pregovarale o nacionalnoj pripadnosti

Otvorena izložba „Vajka kontra!“ u Etnografskom muzeju Istre u Pazinu

Tekst i fotografije Roberta ŠPOLJARIĆ

13.04.2023.

Otvorenje izlož­be „Vajka kon­tra!“ odr­ža­no je u sri­je­du, 12. trav­nja u pazin­skom Kaštelu. Izložba je pred­stav­lje­na u sklo­pu Međunarodnoga struč­nog sku­pa „Genealogija prak­si i diskur­sa o ink­lu­zi­ji i isklju­če­nos­ti u Istri“ u orga­ni­za­ci­ji Etnografskog muze­ja Istre i Sveučilišta u Tübingenu. Dvodnevno je to doga­đa­nje koje se u pazin­skom Kaštelu odvi­ja 12. i 13. trav­nja 2023. godine.

Program je zapo­čeo rije­či­ma dobro­doš­li­ce dr. sc. Ivone Orlić, rav­na­te­lji­ce Etnografskog muze­ja Istre i dr. sc. Reinharda Johlera, pro­fe­so­ra kul­tur­ne antro­po­lo­gi­je i direk­to­ra Instituta Ludwig Uhland na Sveučilištu u Tübingenu, ujed­no i vodi­te­lja dugo­roč­nog pro­jek­ta o gene­alo­gi­ji hibrid­nos­ti u Istri u 19. i 20. sto­lje­ću. Oboje su istak­nu­li zna­čaj dugo­go­diš­nje među­na­rod­ne surad­nje dvi­ju ins­ti­tu­ci­ja, koju je pri­je dva­de­se­tak godi­na potak­la dr. sc. Lidija Nikočević, neka­daš­nja rav­na­te­lji­ca Etnografskog muze­ja Istre, orga­ni­za­ci­jom izlož­be o (su)odnosu i povezanosti.

Skup je tako­đer poz­dra­vio župa­nij­ski pro­čel­nik za kul­tu­ru Vladimir Torbica, a potom je usli­je­di­la uvod­na riječ Milana Rakovca, koju je pre­ni­je­la Lorena Popović.

Izložbu „Vajka kon­tra!“ puno­ga nazi­va „Što je u kuti­ji? Slike i kon­cep­ti mul­ti­kul­tu­ra­liz­ma. Virtualna izlož­ba“ otvo­ri­la je dr. sc. Daniele Simon, znans­tve­na surad­ni­ca Instituta Ludwig Uhland na Sveučilištu u Tübingenu.

Istraživački Centar 923 „Ugroženi Redovi“ sa Sveučilišta u Tübingenu ovom je izlož­bom pri­ka­zao kako su popu­la­cij­ske sku­pi­ne Istre pre­go­va­ra­le o naci­onal­noj pri­pad­nos­ti i naci­onal­noj inte­re­si­ma na pri­je­la­zu iz 19. u 20. sto­lje­će, kada i pos­ta­je razvid­na hibrid­nost, pos­tup­no ras­lo­ja­va­nje te mul­ti­kul­tu­ral­nost. Ovim se radom, kao i pro­gra­mom cije­log Skupa, nas­to­ji sagle­da­ti iden­ti­tet istar­skog pod­neb­lja iz vanj­ske per­s­pek­ti­ve, a dr. sc. Daniele Simon doda­je kako je taj iden­ti­tet uvjer­lji­vo – vaj­ka kontra.

Izložbu „Vajka kon­tra!“ može se raz­gle­da­ti do ruj­na 2023. godi­ne, a dos­tup­na je i u vir­tu­al­nom izda­nju na mrež­noj stra­ni­ci Threatened orders – Vajka kon­tra!.