OTVORENE PRIJAVE – Rave of the Ritualesque: radionica spekulativne dizajnerske prakse 

06.04.2023.

Udruga Metamedij u surad­nji s Odsjekom za dizajn vizu­al­nih komu­ni­ka­ci­ja (UMAS) i Sveučilištem u Novoj Gorici (SLO) orga­ni­zi­ra radi­oni­cu spe­ku­la­tiv­ne dizaj­ner­ske prak­se pod nazi­vom Rave of the Ritualesque. Radionica će se odr­ža­ti od 22. do 27. svib­nja 2023. godi­ne u Zajednici Tehničke kul­tu­re u Puli, Hrvatska, a vodit će je među­na­rod­ni dizaj­ne­ri okup­lje­nih u kolek­ti­vu Post Workers Theatre: Demitrios Kargotis, Dash Macdonald i Nicholas Mortimer.

// Kontekst

“Raves are abo­ut our futu­re. They ins­pi­re us to beco­me awa­re of our­sel­ves, our sur­ro­un­din­gs and our huma­nity. They are abo­ut how we will come toget­her as a spe­ci­es and how we will tre­at each other. We only need to remem­ber that raves are NOT a way of life. They are a ritual.”

-Graham St John, 2009.

Nastavno na počet­ke udru­ge Metamedij kao orga­ni­za­to­ra ples­nih glaz­be­nih fes­ti­va­la, Post Workers Theatre vodit će šes­tod­nev­nu radi­oni­cu i bes­pla­tan par­ty kako bi ispi­ta­li poli­tič­ki poten­ci­jal i kre­ativ­ni kolek­ti­vi­zam rejv kul­tu­re. Promotrit ćemo radi­kal­nu povi­jest rejva(nja) kao dije­la bor­be za pra­va i slo­bo­de izvan posve­maš­nje pri­va­ti­za­ci­je i indi­vi­du­ali­za­ci­ja društva.

Radionica će osmis­li­ti surad­nič­ke kre­ativ­ne pro­ce­se koji utje­lov­lju­ju poli­ti­ke sadr­ža­ne u prak­sa­ma ‘’par­ti­ja­nja’’. Istražujući slu­ša­nje kao oblik akti­viz­ma, teren­ski rad, jav­ni anga­žman i mul­ti­me­dij­ske meto­de koje će inkor­po­ri­ra­ti zvuč­ni oko­liš (engl. soun­d­s­ca­pe), teatar­ski dizajn i per­for­mans kako bi istra­ži­li na koji način rejv pos­ta­je upri­zo­re­nje zajed­nič­kih borbi.

Težit ćemo pre­ma ins­ce­na­ci­ji rej­va kao druš­tve­nog doku­men­ta koji reflek­ti­ra tre­nut­ne pro­ble­me i pre­oku­pa­ci­je Pule, pola­ze­ći od druš­tve­no-eko­nom­ske povi­jes­ti gra­da i nje­go­ve pre­obraz­be u usluž­nu eko­no­mi­ju pot­po­mog­nu­tu pre­kar­nim sezon­skim zapošljavanjem.

// Opće informacije

Poziv je nami­je­njen širo­kom spek­tru sudi­oni­ka, od stu­de­na­ta do mla­dih struč­nja­ka u podru­čju dizaj­na, zvu­ka (digitalnog/instrumentalnog), medi­ja, per­for­man­sa, mode, umjet­nos­ti i sociologije.

Budući da je rad­ni jezik radi­oni­ce je engle­ski, od polaz­ni­ka oče­ku­je dobro poz­na­va­nje engle­sko­ga. Sudjelovanje u radi­oni­ci je bes­plat­no. Troškovi smje­šta­ja su u pot­pu­nos­ti pokri­ve­ni od stra­ne orga­ni­za­to­ra. Troškovi puta i hra­ne nisu pokri­ve­ni. Na radi­oni­ci će biti osi­gu­ra­na osvježenja.

// Mentori

Post Workers Theatre (Dash Macdonald, Demitrios Kargotis i Nicholas Mortimer) je umjet­nič­ki kolek­tiv koji istra­žu­je buduć­nos­ti poli­tič­ki anga­ži­ra­nog per­for­man­sa putem osmiš­lja­va­nja povi­jes­nih obli­ka kre­ativ­nog otpo­ra s ciljem adre­si­ra­nja nejed­na­kos­ti u suvre­me­nim pre­kar­nim prak­sa­ma. postworkerstheatre.com

// Prijave

Prijave za sudje­lo­va­nje na radi­oni­ci vrše se putem onli­ne pri­jav­nog obras­ca.

Za više infor­ma­ci­ja, kon­tak­ti­raj­te nas na kontakt.radionice@gmail.com.

Prijave za sudje­lo­va­nje pod­no­se se do 30. trav­nja 2023. godi­ne. Broj sudi­oni­ka je ogra­ni­čen. Svi pri­jav­lje­ni bit će oba­vi­je­šte­ni o selek­ci­ji putem e‑maila izme­đu 4. i 8. svib­nja 2023. Nakon oba­vi­jes­ti o selek­ci­ji, od polaz­ni­ka se oče­ku­je da pot­vr­de moguć­nost svo­jeg sudjelovanja.

// Dizajn

Oleg Šuran

// Donatori

Zaklada Kultura nova; Ministarstvo kul­tu­re i medi­ja RH; Grad Pula; Istarska županija

Izvor