Performans “Heart Monologues” u Pulskoj Galeriji Makina

B. V.

13.04.2023.

Performans više­je­zič­ne poezi­je Jasmine Bolfek-Radovani “Heart Monologues” bit će odr­žan u čet­vr­tak, 13. trav­nja u 19 sati u Pulskoj Galeriji Makina.

“Heart mono­lo­gu­es” 30-minut­ni je per­for­mans više­je­zič­ne poezi­je Jasmine Bolfek-Radovani, odnos­no poet­ske sek­ven­ce istog nas­lo­va koja uklju­ču­je tri­na­est pje­sa­ma na fran­cu­skom, engle­skom i hrvat­skom jezi­ku. Performans kom­bi­ni­ra rije­či Jasminine poezi­je sa snim­lje­nim i živim gla­so­vi­ma, te glaz­bom avan­gard­nog skla­da­te­lja Ataua Tanake koji izvo­di vlas­ti­tu muzi­ku uži­vo koris­te­ći sen­zo­re srca i miši­ća koji su pove­za­ni s modu­lar­nim sintesajzerom.

Financira: Centar za poezi­ju & Centar za Digitalnu muzi­ku, Queen Mary University of London.

Premijera “Heart mono­lo­gu­es” odr­ža­na je u okvi­ru fes­ti­va­la The World in Westminster fes­ti­val, 15 – 17. ožu­jak 2022, Westminster University, London, dok je dru­ga izved­ba odr­ža­na u Parizu, 21.veljača 2023, Delaville café, u sklo­pu seri­je bilin­gval­nih veče­ri eks­pe­ri­men­tal­ne poezi­je koje sva­ke godi­ne orga­ni­zi­ra Ivy Writers Paris.

“Heart Monologues” su dio među­na­rod­nog pro­jek­ta mul­ti­lin­gval­ne poezi­je Jasmine Bolfek-Radovani “Unbound”, osno­va­nog 2019., koji se bavi odno­som suvre­me­ne više­je­zič­ne poezi­je i mul­ti­me­dij­skih tehnologija.