Predstavljanje pjesničke zbirke “Modro” Simonea Mocennija u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula

B. V.

11.04.2023.

Pjesnička zbir­ka „Modro“ (izd. Istarski ogra­nak DHK, Pula, 2020.), čiji je autor Simone Mocenni, bit će pred­stav­lje­na u čet­vr­tak, 13. trav­nja u 18 sati u dvo­ra­ni Gradske knjiž­ni­ce i čita­oni­ce Pula.

U pro­gra­mu – Mjesečnoj knji­žev­noj tri­bi­ni Istarskog ogran­ka Društva hrvat­skih knji­žev­ni­ka – uz auto­ra sudje­lo­vat će: Vanesa Begić, Eliana Moscarda Mirković, Boris Domagoj Biletić i Bruno Krajcar.

„Modro“ dono­si sabra­ne poeme (1989. – 2017.), pre­ve­de­ne s tali­jan­sko­ga na hrvat­ski jezik, u pre­pje­vu Ljiljane Avirović. Urednik izda­nja je Boris Domagoj Biletić, a autor foto­gra­fi­je na kori­ca­ma je Simoneov brat Riccardo.

Simone Mocenni rođen je u Milanu. Studirao je kon­tra­bas na kon­zer­va­to­ri­ju “G. Verdi” u Milanu, dok je kla­vir i kom­po­zi­ci­ju učio sam. Kao 19-godiš­nja­ku, jed­na od nje­go­vih kom­po­zi­ci­ja za violon­če­lo izve­de­na je na madrid­skom Konzervatoriju. Nakon raz­nih pos­lov­nih iskus­ta­va poči­nje radi­ti na bro­do­vi­ma za kruž­na puto­va­nja i putu­je svi­je­tom kao foto­graf. Godine 2001., nakon poto­njeg iskus­tva, odlu­čio je posve­ti­ti se isklju­či­vo umjet­nos­ti i počeo je objav­lji­va­ti roma­ne, zbir­ke poezi­je, sli­ka­ti i obli­ko­va­ti. Među više od dva­de­set publi­ka­ci­ja tu su “Le paro­le del Mare” (2001.), “Trilogia di Pola” (2006.), “L’ultimo gior­no del passa­to” (2011.) te pjes­nič­ke zbir­ke “Ballate Malinconiche” (2009.) i “Oneiros” (2010.). Njegove sli­ke izlo­že­ne su u raz­nim muze­ji­ma i jav­nim pros­to­ri­ma, a veli­ke skul­p­tu­re na trgo­vi­ma tali­jan­skih i ino­zem­nih gra­do­va. Među nje­go­vim rado­vi­ma je pet veli­kih plat­na u Dubaiju, UAE (2007.), spo­me­nik “Da poeta a poeta”, četi­ri metra visok i dva­de­set tona težak mono­lit izra­đen za grad Bjelovar (2008.), kipar­ski rad “Finis ter­rae” (2010.) za Sveučilište Macerata u Italiji.