Predstavljanje novog albuma „Nuvola“

Program za travanj Kluba i knjižare Giardini 2 otvara Tamara Obrovac

B. V.

03.04.2023.

• Predstavljanje autor­skog albu­ma “Nuvola” višes­tru­ko nagra­đi­va­ne kan­ta­uto­ri­ce i skla­da­te­lji­ce Tamare Obrovac u izda­nju Cantusa i Hrvatskog druš­tva skla­da­te­lja bit će odr­ža­no u čet­vr­tak, 6. trav­nja u 19 sati u Klubu i knji­ža­ri Giardini 2.

Tamara Obrovac pos­ta­la je pre­poz­nat­lji­va u regi­ji i ino­zem­s­tvu po ino­va­tiv­nom glaz­be­nom jezi­ku u kojem spa­ja ele­men­te tra­di­cij­ske glaz­be i jazza. „Nuvola“ zadr­ža­va ele­men­te nje­nog karak­te­ris­tič­nog sti­la, no ujed­no pred­stav­lja i pomak ka kon­tem­pla­tiv­ni­jem glaz­be­nom i pjes­nič­kom izri­ča­ju. Ovim albu­mom obi­lje­ža­va se 25 godi­na stva­ra­laš­tva Tamara Obrovac Quarteta koji dje­lu­je u istom sas­ta­vu od 1997. godi­ne:  Tamara Obrovac – vokal, Matija Dedić – kla­vir, Žiga Golob – kon­tra­bas te Krunoslav Levačić – bub­nje­vi. O pro­ce­su stva­ra­nja, surad­nji s glaz­be­ni­ci­ma i pjes­ni­kom Danielom Načinovićem, izvo­ri­ma ins­pi­ra­ci­je i budu­ćim pla­no­vi­ma s auto­ri­com će raz­go­va­ra­ti etno­lo­gi­nja i kul­tur­na antro­po­lo­gi­nja Lucija Maroević.

Ovim pred­stav­lja­njem otva­ra se cik­lus pro­gra­ma Kluba i knji­ža­re Giardini 2 za tra­vanj nas­lov­ljen „Utopija i/ili bunt“ u kojem se pro­miš­lja revo­lu­ci­onar­ni poten­ci­jal uto­pis­tič­ke mis­li. Sljedećeg čet­vrt­ka, 13. trav­nja u 20 sati odr­žat će se dru­go ovo­go­diš­nje izda­nje Kviza među kori­ca­ma pod temom Revolucija. Od veli­kih povi­jes­nih usta­na­ka sve do suvre­me­nih pokre­ta otpo­ra vodi­telj Igor Zenzerović pro­vest će sudi­oni­ke pute­vi­ma ostva­re­nih i mogu­ćih revo­lu­ci­ja i nji­ho­vih reflek­si­ja u knji­žev­nos­ti, fil­mu, glaz­bi i likov­noj umjetnosti.

Program se nas­tav­lja u čet­vr­tak 20. trav­nja u 19 sati pred­stav­lja­njem nove zbir­ke krat­kih pri­ča „Gracija od čem­pre­sa“ (OceanMore, 2022.) auto­ra Želimira Periša. Nakon nepo­ko­ri­ve vje­šti­ce Gile, glav­ne juna­ki­nje roma­na „Mladenka kos­to­no­ga“ kojim je autor odu­še­vio čita­lač­ku publi­ku, u novoj će zbir­ci čita­te­lji ima­ti pri­li­ku upoz­na­ti bun­tov­ni­ce i revo­lu­ci­onar­ke koje hra­bro ustra­ju na svo­joj vizi­ji rav­no­prav­nog druš­tva. Povodom Noći knji­ge, u subo­tu 22. trav­nja u 19 sati odr­žat će se pre­da­va­nje astro­no­ma i futu­ro­lo­ga Korada Korlevića o „vrlom novom svi­je­tu“ umjet­ne inte­li­gen­ci­je u kojem će raz­ma­tra­ti pred­nos­ti i zam­ke (post)digitalnog doba.

Program za tra­vanj zaokru­žit će čita­lač­ki klub Tajane Ilić, ostva­ren u surad­nji s Klubom mla­dih Pula, koji će se odr­ža­ti u pone­dje­ljak, 24. trav­nja u 20 sati. Na čita­lač­kom klu­bu ras­prav­ljat će se o roma­nu Mulat Albino Komarac (Imprimatur, 2019.) bosan­sko­her­ce­go­vač­kog auto­ra Steve Grabovca.