„Mala“ je ukoričena na prijedlog ilustratora Tomislava Torjanca

16. Monte Librić: Mile Kekin predstavio slikovnicu nastalu prema pjesmi s novog albuma

Tekst i fotografije Paola ALBERTINI

25.05.2023.

Mile Kekin u Puli je pred­sta­vio svo­ju sli­kov­ni­cu „Mala“ nas­ta­lu pre­ma nje­go­voj pje­smi s novog albu­ma „Nježno džo­nom“, a koju je ilus­tri­rao Tomislav Torjanac. Naime, u novom pro­gra­mu 16. Festivala dje­čje knji­ge, Monte Librić, nazi­va Klub na Libriću, 23. svib­nja gos­to­vao je upra­vo Kekin te govo­rio o nje­zi­nom nastanku.

Program Kluba knji­ža­ra Giardini 2 zamiš­ljen je kao por­tret auto­ra – glaz­be­ni­ka, novi­na­ra, pisa­ca – koji su se okre­nu­li dje­čjoj knji­žev­nos­ti i nami­je­njen je nešto sta­ri­joj publi­ci Librića. Razgovor s Kekinom vodi­la je nje­go­va dugo­go­diš­nja pri­ja­te­lji­ca Ivanka Mazurkijević pro­vo­ci­ra­ju­ći ga ška­klji­vim pita­nji­ma, no ni Kekin joj nije ostao dužan.

U šali se osvr­nu­la na nje­go­vu glaz­be­nu kari­je­ru rekav­ši kako je iz Hladno pivo potek­lo od deč­ki­ju iz „tamo nekog kvar­ta, Gajnica“ i rek­la kako ju je dota­daš­nji pri­ja­telj, Mile nakon toga zabo­ra­vio. Ali je se sje­tio kad je, kao i ona, odlu­čio biti autor za sebe i osje­tio potre­bu da radi još mno­ge stva­ri. On je, daka­ko, to negirao.

Potom je on nju upi­tao kako je bilo s Mrletom i LET 3 na Euroviziji priz­nav­ši kako bi i on jed­nom volio sudjelovati.

„Ti nisi čovjek od štik­li“, uzvra­ti­la je.

Inače, Kekin je zavr­šio nje­mač­ki i engle­ski jezik pa je jed­no vri­je­me, pri­je uspje­ha ben­da, s tadaš­njom dje­voj­kom vodio ško­lu za stra­ne jezike.

Nastanak slikovnice

Mazurkijević je htje­la zna­ti što mu je bilo da je odba­cio uspješ­nu glaz­be­nu kari­je­ru i posve­tio se „teškom putu stva­ra­nja dje­čje knji­žev­nos­ti“. Mile Kekin sli­kov­ni­cu je obja­vio nakon što ga je kon­tak­ti­rao Trojanac s ide­jom da je ilus­tri­ra. Bila mu je to veli­ka čast jer je svo­joj dje­ci čitao nje­go­ve sli­kov­ni­ce, „Grga Čvarka“ i „Kako živi Antuntun“

Pjesmu „Mala“ Kekin je napi­sao s Markom Mrakovčićem koji je pro­du­cent nje­go­vog albu­ma. Posvetio ju je svo­joj dese­to­go­diš­njoj kće­ri u želji da joj da do zna­nja kako ne tre­ba toli­ko biti opte­re­će­na izgle­dom i natje­ca­ti se s nes­tvar­nim ide­ali­ma lje­po­te poput onih na druš­tve­nim mrežama.

Druga ide­ja je nje­zin „dugi jezik“ koji voli kod žena, „dra­go mi je da je ener­gič­na i glas­na“, dodao je.

Knjiga je pisa­na za jača­nje dje­voj­či­ca, kao „mala pilu­la samo­po­uz­da­nja“, kons­ta­ti­ra­la je Mazurkijević. „Pisana je za dje­voj­či­ce koje su dru­ga­či­je, u čemu se pre­poz­na­jem“, izja­vi­la je.

Sjajne reakcije na „Malu“

Kekin je istak­nuo kako nikad do sad nije doži­vio tako bur­ne reak­ci­je na pje­smu, kao sada na ovu: „Ljudi su ganu­ti pje­smom i kad je uži­vo izvo­dim jako su bur­ne reak­ci­je u naj­čiš­ćem smis­lu te riječi“.

Dodao je kako je njo­me tak­nuo neku žicu kod lju­di što mu je i smi­sao kad piše pje­sme, želi poka­za­ti lju­di­ma da nisu sami u svo­jim raz­miš­lja­nji­ma. „Reakcije na pje­smu su iznad svih oče­ki­va­nja“, nagla­sio je.

Kao rodi­te­lji osje­ća­mo se pone­kad nemoć­ni u tom digi­tal­nom svi­je­tu naše dje­ce i „cyber­bul­lyn­gu“, kori­šte­nju broj­nih apli­ka­ci­ja, rek­la je Mazurkijević, čime se Kekin slo­žio. Priznao je da i sam pone­kad ne zna kako pris­tu­pi­ti tom iza­zo­vu. Ovaj pro­gram Kluba knji­ža­ra Giardini 2 za sva­ku je pohva­lu, upot­pu­nio je Monte Librić i donio pro­gram za odras­le u večer­njim satima.

Danas, 25. svib­nja, u 20 sati gos­tu­je Boris Dežulović koji je ove godi­ne tako­đer izdao knji­gu za dje­cu, „Život i sno­vi­đe­nja neus­tra­ši­vog žohara“.

Druženje s djecom

U sklo­pu pro­gra­ma Piknik s auto­rom, 24. svib­nja, Mile Kekin svo­ju je sli­kov­ni­cu pred­sta­vio uče­ni­ci­ma viših raz­re­da osnov­ne ško­le. Razgovor se vodio oko toga koli­ko su mobi­te­li štet­ni, jesu li i u kojoj mje­ri na druš­tve­nim mre­ža­ma te vole li čita­ti. Priznao im je da je u nji­ho­vim godi­na­ma bio zaljub­lji­ve pri­ro­de i iako je visok sve­ga 1,66 m, zbog toga nije pre­vi­še mario.

„Zato sam valj­da odu­vi­jek i htio pope­ti se na binu, da konač­no budem iznad svih“, naša­lio se.

Mazurkijević je nagla­si­la da je uspjeh Hladnog piva velik, kako su deč­ki iz ben­da ima­li veli­ke sno­ve, zavr­ši­li fakul­te­te te u konač­ni­ci uspje­li u svom naumu, svi­ra­li i punih 35 godi­na puni­li ogrom­ne sta­di­one na svo­jim koncertima.

„Ja radim s lju­di­ma kad su dobro, opu­šte­ni su i uži­va­ju u glaz­bi. Imam naj­bo­lji posao na svi­je­tu“, zaklju­čio je Kekin.

Program je zavr­šio uz poru­ku dje­ci da osta­nu svo­ji i čita­ju, a pušten im je i spot za pje­smu „Mala“.