David Litchfield: „U Puli sam dobio inspiraciju za novu knjigu“

16. Monte Librić ugostio poznatog britanskog pisca i ilustratora

Tekst i fotografije Paola ALBERTINI

23.05.2023.

Jedan od zna­čaj­ni­jih gos­ti­ju ovo­go­diš­njeg Festivala dje­čje knji­ge Monte Librić zasi­gur­no je bri­tan­ski pisac i ilus­tra­tor, David Litchfield. Njegovim dola­skom na ovo­go­diš­nji Festival, Librić je popri­mio među­na­rod­ni karakter.

Njegova prva sli­kov­ni­ca Medo i kla­vir osvo­ji­la je Waterstones, nagra­du za dje­čju knji­gu u kate­go­ri­ji sli­kov­ni­ce te pos­ta­la među­na­rod­ni bes­t­se­ler. Od tada se nje­go­vi rado­vi pojav­lju­ju u časo­pi­si­ma, novi­na­ma, knji­ga­ma i na majicama.

Svoje ilus­tra­ci­je izla­gao je i na samos­tal­nim i skup­nim izlož­ba­ma u Velikoj Britaniji, Europi i Americi.

Od osta­lih knji­ga koje je ilus­tri­rao valja izdvo­ji­ti Djedov taj­ni div, Svjetlo na pamuč­noj sti­je­ni, Medo, kla­vir i kon­cert male med­vje­di­ce te Dječji Božić.

Litchfield je počeo crta­ti dok je bio vrlo mlad. U stva­ra­nju svo­jih jedins­tve­nih umjet­nič­kih dje­la koji­ma doča­ra­va ozra­čje pri­mje­nju­je raz­li­či­te tra­di­ci­onal­ne teh­ni­ke te raz­li­či­te ele­men­te sas­tav­lja pomo­ću Photoshopa kako bi stvo­rio opsež­ne, dra­ma­tič­ne prizore.

Sudjelovao je u pro­gra­mu otvo­re­nja Monte Librića rije­či­ma „Librić is magic“, a isto­ga je dana pred pre­pu­nom dvo­ra­nom Circola odu­še­vio dje­cu, ali i odras­le pje­smom, pri­čom i crte­ži­ma, uz pomoć sjaj­ne vodi­te­lji­ce Ivanke Mazurkijević.

Predstavio je knji­gu Medo i kla­vir te nje­zin nas­ta­vak, a pro­gram je bio inte­rak­ti­van te su i dje­ca u nje­mu sudje­lo­va­la svi­ra­njem i pje­va­njem te sprem­no odgo­va­ra­la na pitanja.

Litchfield odu­šev­ljen Pulom

„Ovo mi je prvi put da sam u Hrvatskoj i magič­no je, nevje­ro­jat­no, želim ovdje živje­ti!“, rekao nam je Litchfield u krat­kom raz­go­vo­ru nagla­siv­ši kako su svi  oko nje­ga lju­baz­ni, a vri­je­me je za raz­li­ku od onog u Velikoj Britaniji, pre­div­no sunčano.

Inače je čest gost na raz­nim dje­čjim knji­žev­nim fes­ti­va­li­ma, uglav­nom u Engleskoj i Francuskoj, a dola­zak u Pulu dogo­va­ra već neko vrijeme.

„Htio sam doći još pri­je neko­li­ko godi­na čim su me orga­ni­za­to­ri zva­li, ali onda se dogo­di­la pan­de­mi­ja. Prošle godi­ne nisam uspio uskla­di­ti sve oba­ve­ze te sam ove godi­ne konač­no sti­gao na Monte Librić“, rekao nam je.

Uspoređujući ga s dru­gim knji­žev­nim fes­ti­va­li­ma koje je posje­tio, rekao nam je da je u Puli vrlo živo, glas­no i vese­lo, što ga je odu­še­vi­lo s obzi­rom na to da je kod njih u Velikoj Britaniji sve puno suzdržanije.

„Ovo ovdje je fan­tas­tič­no, klin­ci ludu­ju, svi su div­lji i ener­gič­ni što je nevje­ro­jat­no, dois­ta sjaj­no“, izja­vio je.

Zadivljen je koli­ko dobro svi, pa i dje­ca, govo­re engle­ski, a s nji­ma je raz­go­va­rao o knji­ga­ma, ali i nogo­me­tu čiji je veli­ki ljubitelj.

Na kra­ju nam je priz­nao da je u Puli dobio i ins­pi­ra­ci­ju za novu knji­gu: „Hrvatski stil živo­ta je nevje­ro­ja­tan, ovdje je toli­ko pre­div­no, pun sam doj­mo­va i mate­ri­ja­la za novu knji­gu sigur­no neće nedos­ta­ja­ti. Na Monte Libriću sam do sad sreo neko­li­ko mađi­oni­ča­ra pa možda to bude tema moje nove sli­kov­ni­ce“, priz­nao je Litchfield.

Za kraj je pos­lao važ­nu poru­ku dje­ci i mla­di­ma: „Nastavite čita­ti jer čita­nje jest čaro­li­ja, ono otva­ra mno­ga vra­ta. Ja dugu­jem toli­ko toga čita­nju, jer da nisam čitao ne bi počeo ni pisa­ti, a to što sam pos­tao poz­na­ti autor za mene je magič­no iskus­tvo. Čitanje je dois­ta magič­no – možeš otvo­ri­ti knji­gu i oti­ći na pus­to­lo­vi­nu, a da niti ne napus­tiš vlas­ti­ti dom, što je fantastično.“