Dan Grada Pule: izložba Fulvija Juričića i „Carmina Burana“ za početak slavlja

05.05.2023.

Mali formati i veliki anasambl

• Tekst i fotografije Boris VINCEK

• Otvorenje izlož­be Fulvija Juričića nazi­va „Mali for­ma­ti“ odr­ža­no je u čet­vr­tak, 4. svib­nja u Gradskoj gale­ri­ji Pula, a u sklo­pu pro­gra­ma pros­la­ve Dana gra­da Pule. Brojne okup­lje­ne poz­dra­vio je Eros Čakić koji je napo­me­nuo da Puležane slje­de­ćih dana oče­ku­je boga­ti kul­tur­ni pro­gram. O samoj izlož­bi, nje­nom pos­ta­vu i auto­ru govo­rio je kus­tos Mladen Lučić.

- Izložba malih for­ma­ta Fulvia Juričića u Gradskoj gale­ri­ji Pula, otvo­re­na je toč­no četi­ri godi­ne nakon izlož­be nje­go­vih crte­ža u tom istom pros­to­ru, a obje su otvo­re­ne na dana Grada Pule. Tadašnja izlož­ba u orga­ni­za­ci­ji Muzeja suvre­me­ne umjet­nos­ti Istre i Zbirke umjet­ni­na Grada Pule — Gradske gale­ri­ja Pula, bila je dio retros­pek­ti­ve ovog istak­nu­tog pul­skog sli­ka­ra i dobit­ni­ka godiš­nje Nagrade Grada Pule za 2019. godi­nu, a pred­stav­lja­la je saže­ti pre­sjek četr­de­se­to­go­diš­njeg stva­ra­laš­tva ovog zna­čaj­nog istar­skog i hrvat­skog suvre­me­nog umjet­ni­ka, kazao je Lučić.

On je dodao da na ovoj sadaš­njoj izlož­bi prvi put može­mo cje­lo­vi­to sagle­da­ti rado­ve ovog umjet­ni­ka rađe­ne u malim for­ma­ti­ma, a dimen­zi­je crte­ža govo­re da medij i teh­ni­ka ovom auto­ru nima­lo ne odre­đu­ju mje­re, zada­nost i veli­či­nu kadra u kojem će ostva­ri­ti i pre­zen­ti­ra­ti svo­je umjet­nič­ko djelo.

- Zajedničko izlo­že­nim rado­vi­ma je nji­hov manji for­mat, neuobi­ča­jen za Juričićevo stva­ra­laš­tvo, a zas­tup­lje­ne su pre­tež­no sve faze izu­zet­no boga­tog, goto­vo pede­se­to­go­diš­njeg opu­sa ovog auto­ra, kazao je kus­tos Lučić.

Fulvio Juričić se tako­đer zahva­lio publi­ci rekav­ši da mu je čast i zado­volj­stvo biti dio pro­gra­ma pros­la­ve Dana grada.

- Zahvaljujem su i lju­di­ma iz Grada koji su se potru­di­li da se ova izlož­ba ostva­ri te kus­to­su Lučiću jer bez nje­ga ništa od ovog ne bi bilo, kazao je Juričič.

Izložbu je otvo­rio gra­do­na­čel­nik Filip Zoričić kazav­ši da su eks­pre­si­ja, slo­bo­da i meta­fi­zi­ka vrlo pri­sut­ni u radu Fulvia Juričića. Iskoristio je pri­li­ku i da svi­ma čes­ti­ta Dan gra­da i pod­sje­tio da ih u petak, 5. svib­nja čeka još jedan važan kul­tur­ni doga­đaj, a to je sve­ča­no otva­ra­nje obnov­lje­nog Malog rim­skog kazališta.

U sklo­pu pros­la­ve Dana gra­da na pul­skom Forumu orga­ni­zi­ran je kon­cert Akademskog muškog zbo­ra Fakulteta elek­tro­teh­ni­ke i raču­nar­stva Sveučilišta u Zagrebu (diri­gent Josip degl’Ivelio), Akademskog mje­šo­vi­tog zbo­ra Muzičke aka­de­mi­je Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (diri­gent Domenico Briški), Dječjeg zbo­ra Kap PZM “Josip Kaplan” iz Rijeke (diri­gen­ti­ca Doris Kovačić) i Dječjeg zbo­ra glaz­be­ne ško­le Ivana Matetića Ronjgova u Puli (diri­gen­ti­ca Suzana Goldin), kao i ansam­bla uda­ralj­ki (diri­gent Vedran Vojnić) te ško­le. Oni su broj­noj publi­ci pok­lo­ni­li ins­pi­ri­ra­nu izved­bu Orffove scen­ske kan­ta­te “Carmina Burana”.