Izložba „For the Record: Bez riječi – vizualni zapisi o epidemiji“ iz fundusa MSUI‑a

B. V.

24.05.2023.

Otvorenje temat­ske skup­ne izlož­be pod nazi­vom „For the Record: Bez rije­či – vizu­al­ni zapi­si o epi­de­mi­ji“ bit će odr­ža­no u čet­vr­tak, 25. svib­nja u 20 sati u pros­to­ri­ma Muzeja suvre­me­ne umjet­nos­ti Istre. Koncepcija pro­jek­ta pot­pi­su­je kus­to­si­ca izlož­be Ketrin Milićević Mijošek.

Krajem 2021. godi­ne kon­ci­pi­ran je pro­jekt u kojem je sudje­lo­va­lo deset istar­skih suvre­me­nih vizu­al­nih umjetnika/ca; Tea Bičić, Đanino Božić, Tomislav Brajnović, Fulvio Juričić, Slavica Marin, Robert Pauletta, Dragana Sapanjoš, SofijaSilvia (Silvia Potočki), Goran Škofić i Bojan Šumonja. Riječ je o pro­duk­ci­ji i otku­pu umjet­nič­kih rado­va koji se temat­ski vezu­ju za pos­lje­di­ce šire­nja epi­de­mi­je COVID – 19, a koje na glo­bal­noj razi­ni pred­stav­lja­ju jedins­tven civi­li­za­cij­ski tre­nu­tak u ljud­skoj povi­jes­ti te ih pred­stav­lja­mo u izlož­be­nom for­ma­tu uz para­lel­ne pro­gra­me i edu­ka­tiv­ne sadržaje.

Uz producirane/otkupljene rado­ve pos­tav izlož­be uklju­ču­je i dva rada koja jed­na­ko reflek­ti­ra­ju zna­ko­ve vre­me­na i pred­met­nu tema­ti­ku; dona­ci­je su to Slavice Marin i Roberta Paulette, umjet­ni­ka uklju­če­nih u pro­jekt. Radovi raz­li­či­tih for­ma­ta, medij­skih i stil­skih odred­ni­ca pro­go­va­ra­ju sva­ki na svoj način o broj­nim aspek­ti­ma uči­na­ka epi­de­mi­je, para­lel­no stva­ra­ju­ći nove povez­ni­ce i nove dija­lo­ške okvi­re u koji­ma se sva­ki posje­ti­telj može pro­na­ći. Istovremeno, traj­na su refe­ren­ca u muzej­skom fun­du­su na spe­ci­fič­no raz­dob­lje koje je izmi­je­ni­lo naše osob­ne navi­ke, nači­ne komu­ni­ci­ra­nja, dove­lo do pro­pi­ti­va­nja i rede­fi­ni­ra­nja poj­ma slo­bo­de te utje­ca­lo na druš­tve­ne, soci­jal­ne, eko­nom­ske, kul­tu­ro­lo­ške i dru­ge aspek­te funk­ci­oni­ra­nja društva.

„Za ovu pri­go­du pro­ši­ri­li smo muzej­ski stal­ni pos­tav pros­tor­nom ins­ta­la­ci­jom „Posljednji san“ pul­ske umjet­ni­ce Dorine Vlakančić nas­ta­lom 2012. godi­ne kada je ujed­no pred­stav­lje­na na tre­ćem izda­nju mani­fes­ta­ci­je TU SMO. Recentnom dona­ci­jom umjet­ni­ce pos­ta­la je sas­tav­ni dio muzej­skog fun­du­sa te se na pose­ban način nado­ve­zu­je na pred­met­nu izlož­bu“, navo­de iz MSUI‑a.

Realizaciju otku­pa podr­žao je Osnivač Muzeja, Istarska župa­ni­ja, dok je izlož­ba reali­zi­ra­na sred­stvi­ma Upravnog odje­la za kul­tu­ru i zavi­čaj­nost Istarske župa­ni­je, Ministarstva kul­tu­re i medi­ja Republike Hrvatske, Grada Pula – Pola te Turističke zajed­ni­ce Grada Pule.

Izložba tra­je do 25. lip­nja, a može se pogle­da­ti sva­kim danom osim pone­djelj­ka i blag­da­na; u svib­nju od 10 do 20 sati te u lip­nju od 10 do 21 sat.