Izložba „Mali formati“ Fulvia Juričića u Gradskoj galeriji Pula

B. V.

02.05.2023.

Otvorenje izlož­be Fulvia Juričića nazi­va „Mali for­ma­ti“ bit će odr­ža­no u čet­vr­tak, 4. svib­nja u 19 sati u Gradskoj gale­ri­ji Pula, a u sklo­pu pro­gra­ma pros­la­ve Dana Grada Pule.

„Izložba malih for­ma­ta Fulvia Juričića u Gradskoj gale­ri­ji Pula, otvo­re­na je toč­no četi­ri godi­ne nakon izlož­be nje­go­vih crte­ža u tom istom pros­to­ru, a obje su otvo­re­ne na dana Grada Pule. Tadašnja izlož­ba u orga­ni­za­ci­ji Muzeja suvre­me­ne umjet­nos­ti Istre i Zbirke umjet­ni­na Grada Pule — Gradske gale­ri­ja Pula, bila je dio retros­pek­ti­ve ovog istak­nu­tog pul­skog sli­ka­ra i dobit­ni­ka godiš­nje Nagrade Grada Pule za 2019. godi­nu, a pred­stav­lja­la je saže­ti pre­sjek četr­de­se­to­go­diš­njeg stva­ra­laš­tva ovog zna­čaj­nog istar­skog i hrvat­skog suvre­me­nog umjetnika.

„Tada izlo­že­ni crte­ži pre­tež­no su bili oni iz cik­lu­sa „Fragmenti“ (1986.) i „Između“ (1999.), a prem­da je uvri­je­že­no da crte­ži podra­zu­mi­je­va­ju manje for­me, ovdje se (kao što smo uos­ta­lom navik­li kada se susre­će­mo s Juričićevim rado­vi­ma) radi­lo o eks­po­na­ti­ma sred­njih i većih dimen­zi­ja, više uobi­ča­je­nim za sli­ke nego li crte­že. Na ovoj sadaš­njoj izlož­bi prvi put može­mo cje­lo­vi­to sagle­da­ti rado­ve ovog umjet­ni­ka rađe­ne u malim for­ma­ti­ma, a dimen­zi­je crte­ža koje sam malo pri­je spo­me­nuo, govo­re da medij i teh­ni­ka ovom auto­ru nima­lo ne odre­đu­ju mje­re, zada­nost i veli­či­nu kadra u kojem će ostva­ri­ti i pre­zen­ti­ra­ti svo­je umjet­nič­ko dje­lo. Zajedničko izlo­že­nim rado­vi­ma je nji­hov manji for­mat, neuobi­ča­jen za Juričićevo stva­ra­laš­tvo, a zas­tup­lje­ne su pre­tež­no sve faze izu­zet­no boga­tog, goto­vo pede­se­to­go­diš­njeg opu­sa ovog auto­ra, osim cik­lu­sa „Jedra“ iz jed­nos­tav­nog raz­lo­ga što bi sli­ke te seri­je, za raz­li­ku od onih osta­lih, svo­jom uma­nje­nom ver­zi­jom izgu­bi­le svo­ju kohe­rent­nost, slo­je­vi­tost i smi­sao“, piše kus­tos Mladen Lučić u kata­lo­gu izložbe.

Izložba u Gradskoj gale­ri­ji Pula osta­je otvo­re­na do 8. lipnja.