Književni susret Na Baštionu: gost Zoran Ferić

B. V.

17.05.2023.

Književni susret Na Baštionu ove će godi­ne ugos­ti­ti Zorana Ferića. Susret će se odr­ža­ti 19. svib­nja u buzet­skom Zavičajnom muze­ju s počet­kom u 19 sati, a ulaz je besplatan.

Zoran Ferić je knji­žev­nik i pro­fe­sor iz Zagreba. Nagrađivan je i pre­vo­đen autor. Najpoznatiji je po svo­jim roma­ni­ma i zbir­ka­ma pri­ča. Njegova prva objav­lje­na zbir­ka pri­ča je “Mišolovka Walta Disneya, nakon čega je usli­je­di­la zbir­ka “Anđeo u ofsaj­du”, a iz ove zbir­ke razvio se roman “Smrt dje­voj­či­ce sa žigi­ca­ma”. Objavio je još roma­ne: “Djeca Patrasa”, “Kalendar Maja” s kojim je osvo­jio broj­ne nagra­de, “Na osa­mi bli­zu mora”, auto­bi­ograf­ski roman “Putujuće kaza­li­šte” te pos­ljed­nji “Dok pre­la­ziš rije­ku”. Pisao je kolum­ne i ese­je, a oku­šao se i u pisa­nju za djecu.