„Korak do kulture“ – Konferencija o pravu na kulturu i potrebama u kulturi osoba s invaliditetom te djece i mladih s teškoćama u razvoju

31.05.2023.

Konferencija „Korak do kul­tu­re“ o pra­vu na kul­tu­ru i potre­ba­ma u kul­tur­ni oso­ba s inva­li­di­te­tom te dje­ce i mla­dih s teško­ća­ma u razvo­ju, bit će odr­ža­na biti u uto­rak, 6. lip­nja, u Gradskoj knjiž­ni­ci i čita­oni­ci Pula od 9.30 do 14.15 sati, a u sklo­pu pro­jek­ta „U istom fil­mu – korak dalje“.

Konferencija u orga­ni­za­ci­ji udru­ge Metamedij uklju­či­vat će izla­ga­nja struč­nja­ka, pred­stav­lja­nje pri­mje­ra dobre prak­se i soci­olo­škog istra­ži­va­nja potre­ba oso­ba s inva­li­di­te­tom te dje­ce i mla­dih s teško­ća­ma u razvo­ju, kao i panel ras­pra­vu, a ujed­no će se pru­ži­ti uvid u pos­to­je­će i pred­sto­je­će lokal­ne i naci­onal­ne kul­tur­ne poli­ti­ke te zako­no­dav­ni okvir. Od izla­ga­ča sudje­lo­vat će zamje­nik pra­vo­bra­ni­te­lji­ce za oso­be s inva­li­di­te­tom Darijo Jurišić, dje­lat­ni­ci pul­ske ško­le za odgoj i obra­zo­va­nje Vanja Marković i Hrvoje Bogojević, koji je ujed­no pred­sjed­nik Centra za ink­lu­zi­ju, umjet­nost i kul­tu­ru – CIUK, soci­olog Krešimir Krolo, Daniela Bilopavlović Bedenik iz Muzeja suvre­me­ne umjet­nos­ti Zagreb, Valentina Posavec iz Centra za odgoj i obra­zo­va­nje Krapinske topli­ce, Đeni Gobić Bravar iz Arheološkog muze­ja Istre, pro­čel­ni­ca Upravnog odje­la za kul­tu­ru i civil­no druš­tvo Grada Pule Emina Popović Sterpin te Vladimir Torbica, pro­čel­nik Upravnog odje­la za kul­tu­ru i zavi­čaj­nost Istarske župa­ni­je. Panelisti će biti Valent Hrvatin iz Udruge cere­bral­ne para­li­ze IŽ te dje­lat­nik Saveza udru­ga Rojc, uče­nik OŠ Monte Zaro Deni Brščić i Melisa Osmanović, dopred­sjed­ni­ca Društva dis­tro­fi­ča­ra Istre. Cilj doga­đa­ja je sen­zi­bi­li­zi­ra­ti dono­si­te­lje odlu­ka i osi­gu­ra­ti veću pot­po­ru pri­la­god­bi kul­tur­nih pro­gra­ma te zajed­nič­kim sna­ga­ma radi­ti na stva­ra­nju ink­lu­ziv­nog okru­že­nja. Također, želi se oja­ča­ti kapa­ci­te­te kul­tur­nih rad­ni­ka u polju razvo­ja kul­tur­no-umjet­nič­kih pro­je­ka­ta teme­lje­nih na uklju­či­va­nju zajed­ni­ce, s nagla­skom na inte­gra­ci­ju sku­pi­na s manje moguć­nos­ti. Sudionici će se moći edu­ci­ra­ti u podru­čju aktiv­nog uklju­či­va­nja u pro­ce­se odlu­či­va­nja i stva­ra­nja i/ili pri­la­god­be kul­tur­nih sadr­ža­ja te dobi­ti uvid u raz­ne meto­de soci­jal­ne integracije.

Na kon­fe­ren­ci­ju je poželj­no pri­ja­vi­ti se do pet­ka, 2. lip­nja, putem maila mmlab@metamedia.hr radi osi­gu­ra­nja dovolj­nog bro­ja sje­de­ćih mjesta.

Konferencija je dio pro­jek­ta „U istom fil­mu – korak dalje“ koje pro­vo­di pul­ska udru­ga Metamedij u part­ner­stvu sa Kinom Valli i Školom za odgoj i obra­zo­va­nje – Pula, te Centrima za odgoj i obra­zo­va­nje Čakovec i Krapinske topli­ce. S ciljem stva­ra­nja ink­lu­ziv­ni­jeg druš­tva, zago­va­rat ćemo pro­mje­ne kul­tur­nih poli­ti­ka tako što ćemo par­ti­ci­pa­tiv­no – odnos­no u surad­nji s ranji­vim sku­pi­na­ma – poti­ca­ti širu ras­pra­vu, doni­je­ti pre­po­ru­ke i utje­ca­ti na dono­si­te­lje odlu­ka na regi­onal­nim i lokal­nim razi­na­ma, ali i sen­zi­bi­li­zi­ra­ti širu jav­nost. Glavni pro­ble­mi s koji­ma se u pro­jek­tu bavi­mo su sadr­žaj­na i sen­zor­na nepri­mje­re­nost te nedos­tup­nost uobi­ča­je­nih kul­tur­nih sadr­ža­ja dje­ci i mla­di­ma s teško­ća­ma u razvo­ju. Senzorne raz­li­či­tos­ti mogu ote­ža­ti sudje­lo­va­nje u soci­jal­nim inte­rak­ci­ja­ma, druš­tve­nim doga­đa­ji­ma i kino pro­jek­ci­ja­ma, zbog čega je neo­p­hod­no pri­la­go­di­ti sadr­ža­je nji­ho­vim potre­ba­ma i spe­ci­fič­nos­ti­ma. Kako bi i dru­gi­ma omo­gu­ći­li i olak­ša­li pri­pre­mu i pro­ved­bu pri­la­go­đe­nih kul­tur­nih sadr­ža­ja, bit će naprav­lje­ni okvi­ri meto­do­lo­ških smjer­ni­ca za struč­nu jav­nost te upu­ta za publi­ku. One će omo­gu­ći­ti veću dos­tup­nost kul­tur­nih sadr­ža­ja mar­gi­na­li­zi­ra­nim sku­pi­na­ma i stvo­ri­ti ink­lu­ziv­no okru­že­nje, pru­ža­ju­ći na taj način podr­šku nji­ho­vom soci­oemo­ci­onal­nom, jezič­nom i kog­ni­tiv­nom razvo­ju te jača­nju samopouzdanja.

Provedba pro­jek­ta čija je vri­jed­nost 44.998,06 eura, poče­la je prvog dana ruj­na, a tra­jat će do 30. stu­de­nog 2023. godi­ne. Kontakt oso­ba je Marino Jurcan iz udru­ge Metamedij.

Projekt „U istom fil­mu – korak dalje“ je podr­žan kroz Fond za aktiv­no gra­đans­tvo, sred­stvi­ma Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okvi­ru EGP grantova.

PROGRAM KONFERENCIJE:

09:15 – 09:30 – Registracija sudionika

09:30 – 10:15 – Izlaganje

„Sudjelovanje oso­ba s inva­li­di­te­tom, mla­dih i dje­ce s teško­ća­ma u kul­tur­nom živo­tu“,  Darijo Jurišić, mag. iur. univ. spec. admin. publ., zamje­nik pra­vo­bra­ni­te­lji­ce za oso­be s invaliditetom

10:15 – 11:00 – Prezentacija istraživanja

- „Rezultati istra­ži­va­nja o sudje­lo­va­nju dje­ce i mla­dih s teško­ća­ma u razvo­ju u kul­tur­nim sadr­ža­ji­ma“, dr. sc. Vanja Marković, Škola za odgoj i obra­zo­va­nje – Pula

- “Od mar­gi­ne do veće uklju­če­nos­ti – adre­si­ra­nje pre­pre­ka OSI sku­pi­na u kon­zu­ma­ci­ji kul­tur­nih sadr­ža­ja u Puli”, izv. prof. dr. sc. Željka Tonković i izv. prof. dr. sc. Krešimir Krolo

11:00 – 11:30 – Pauza

11:30 – 12:00 – Primjeri dobre prakse

- „Drugačiji i jed­na­ki – Inkluzija i umjet­nost“, Daniela Bilopavlović Bedenik, viša kus­to­si­ca Muzeja suvre­me­ne umjet­nos­ti Zagreb

- „Sudjelovanje u kul­tur­no-druš­tve­nom živo­tu lokal­ne zajed­ni­ce kroz zadru­gu uče­ni­ka“, Valentina Posavec, mag.prim.educ. s modu­lom likov­na kul­tu­ra, Centar za odgoj i obra­zo­va­nje Krapinske toplice

12:00 ‑12:15 – Predstavljanje

„Kulturne stra­te­gi­je Grada Pule s nagla­skom na dos­tup­nost kul­tur­nih sadr­ža­ja za oso­be s inva­li­di­te­tom“, Emina Popović Sterpin, pro­čel­ni­ca Upravnog odje­la za kul­tu­ru i civil­no druš­tvo Grada Pule

12:15 – 12:45 – Primjeri dobre prakse

- Smotra pri­po­vi­je­da­nja i kami­ši­ba­ja SPIKA, Hrvoje Bogojević, mag. prim. educ., Centar za ink­lu­zi­ju, umjet­nost i kul­tu­ru – CIUK

- Arheološki muzej Istre, Đeni Gobić Bravar, dipl. konz. arh. i kult. dobara

12:45 – 13:00 – Predstavljanje

„Kulturne stra­te­gi­je Istarske župa­ni­je s nagla­skom na dos­tup­nost kul­tur­nih sadr­ža­ja za oso­be s inva­li­di­te­tom“,  Vladimir Torbica, pro­čel­nik Upravnog odje­la za kul­tu­ru i zavi­čaj­nost Istarske županije

13:00 ‑14:00 – Panel rasprava

“Kulturne potre­be dje­ce i mla­dih s teško­ća­ma u razvo­ju“ – pane­lis­ti: Valent Hrvatin, Deni Brščić, Melisa Osmanović (dopred­sjed­ni­ca Društva dis­tro­fi­ča­ra Istre), Nadia Bužleta (rav­na­te­lji­ca Gradske knjiž­ni­ce i čita­oni­ce Pula), Kristina Nefat (pred­sjed­ni­ca Hrvatskog udru­že­nja inter­dis­ci­pli­nar­nih umjet­ni­ka – HUiU) – mode­ra­to­ri­ca: dr. sc. Vanja Marković

14:00 – 14.15 – Zaključak

 

IZLAGAČI:

Darijo Jurišić, mag. iur. univ. spec. admin. publ.

Završio je diplom­ski sve­uči­liš­ni stu­dij pra­va te pos­li­je­di­plom­ski spe­ci­ja­lis­tič­ki stu­dij Upravljanja razvo­jem lokal­ne i regi­onal­ne samo­upra­ve na Pravnom fakul­te­tu Osijek. Školovanje je nas­ta­vio na pos­li­je­di­plom­skom inter­dis­ci­pli­nar­nom dok­tor­skom stu­di­ju Europski stu­di­ji Doktorske ško­le druš­tve­no-huma­nis­tič­kih zna­nos­ti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Radno iskus­tvo ste­kao je u Uredu držav­ne upra­ve u Zagrebačkoj župa­ni­ji, Ministarstvu gos­po­dar­stva, rada i podu­zet­niš­tva, Ministarstvu rada i miro­vin­sko­ga sus­ta­va te u Ministarstvo mora, pro­me­ta i infras­truk­tu­re. Od 2016. je zamje­nik pra­vo­bra­ni­te­lji­ce za oso­be s inva­li­di­te­tom u Hrvatskom saboru.

Dr. sc. Vanja Marković 

Magistra edu­ka­cij­ske reha­bi­li­ta­ci­je i peda­go­gi­nja pul­ske Škole za odgoj i obra­zo­va­nje, bavi se odgo­jem i obra­zo­va­njem neti­pič­ne dje­ce, kao i obra­zo­va­njem svih onih koji s tom dje­com rade. Istražuje raz­li­či­te feno­me­ne u odgo­ju i obra­zo­va­nju, a naj­vi­še ju zani­ma­ju nači­ni na koje se škol­sko i opće okru­že­nje može  uči­ni­ti pris­tu­pač­nim svoj djeci.

Izv. prof. dr. sc. Krešimir Krolo

Radi na Odjelu za soci­olo­gi­ju Sveučilišta u Zadru. Područje znans­tve­nog i struč­nog inte­re­sa nala­zi mu se u soci­olo­gi­ji mla­dih, kul­tu­re i medi­ja. Objavio je više znans­tve­nih rado­va u pres­tiž­nim među­na­rod­nim časo­pi­si­ma koji se bave medi­ji­ma i kul­tu­rom te je koautor publi­ka­ci­je “Klasika, punk, caj­ke: kul­tur­ni kapi­tal i vri­jed­nos­ti mla­dih u gra­do­vi­ma na Jadranskoj oba­li”. Aktivno je uklju­čen u ini­ci­ja­ti­ve i zago­va­ra­nja veza­na za razvoj auto­nom­nih uprav­ljač­kih prak­si mla­dih te osna­ži­va­nje neza­vis­ne kul­tur­ne pro­duk­ci­je u zajed­ni­ci. Posljednja publi­ka­ci­ja “Kultura (bez) zajed­ni­ce: pre­ma druš­tve­no-kul­tur­nom cen­tru u Zadru“ bavi se ana­li­za­ma publi­ke, akte­ra i poli­ti­ka usmje­re­nim pre­ma reali­za­ci­ji druš­tve­no-kul­tur­nog cen­tra s nagla­skom na auto­no­mi­ju mla­dih i udru­ga mla­dih te uklju­či­va­nja mar­gi­na­li­zi­ra­nih druš­tve­nih sku­pi­na u pro­gram­ski i uprav­ljač­ki seg­ment centra.

Đeni Gobić-Bravar, dipl. konz. arh. i kult. dobara

Diplomirana je kon­zer­va­to­ri­ca i povjes­ni­čar­ka arhi­tek­ton­ske i pri­ro­de bašti­ne (IUAV u Veneciji). Od 2002. je zapos­le­na u Arheološkom muze­ju Istre, gdje radi na res­ta­ura­ci­ji arhe­olo­škog mate­ri­ja­la i kame­nih spo­me­ni­ka, a ujed­no je zadu­že­na za bri­gu o monu­men­tal­noj bašti­ni u skr­b­niš­tvu AMI-ja. Nakon part­ner­stva u Interreg Centrel Europe pro­jek­tu COME-IN! usmje­re­nog ka pobolj­ša­nju pris­tu­pač­nos­ti muze­ja oso­ba­ma s inva­li­di­te­tom, aktiv­no se uklju­či­la u moguć­nos­ti nas­tav­ka podi­za­nja nivoa pris­tu­pač­nos­ti AMI-ja i spo­me­ni­ka o koji­ma on skr­bi kako bi ih svi mogli kva­li­tet­no doživjeti.

Hrvoje Bogojević, mag. prim. eduk. 

Učitelj je u Školi za odgoj i obra­zo­va­nje – Pula, dram­ski peda­gog, apsol­vent na pos­li­je­di­plom­skom spe­ci­ja­lis­tič­kom stu­di­ju dram­ske peda­go­gi­je te edu­kant soci­odra­me i psi­ho­dra­me. Redovito izla­že na struč­nim i znans­tve­nim sku­po­vi­ma te Županijskim struč­nim vije­ći­ma. Teme koji­ma se bavi su ink­lu­zi­ja u umjet­nos­ti i kul­tu­ri kroz dram­sko-peda­go­ški rad. Predsjednik je Centra za ink­lu­zi­ju, umjet­nost i kul­tu­ru koji orga­ni­zi­ra Smotru pri­po­vi­je­da­nja i kami­ši­ba­ja SPIKA za uče­ni­ke osnov­nih i sred­njih ško­la Istarske županije.

Daniela Bilopavlović Bedenik

Diplomirana je povjes­ni­čar­ka umjet­nos­ti i etno­lo­gi­nja te viša kus­to­si­ca i vodi­te­lji­ca Zbirke mar­gi­nal­ne umjet­nos­ti Muzeja suvre­me­ne umjet­nos­ti Zagreb. U Odjelu Edukacije radi­la je kao edu­ka­to­ri­ca, orga­ni­za­to­ri­ca te vodi­te­lji­ca broj­nih sadr­ža­ja, s nagla­skom na pro­gra­me pri­la­go­đe­ne oso­ba­ma s inva­li­di­te­tom i osta­lim soci­jal­no osjet­lji­vim sku­pi­na­ma te ink­lu­ziv­ne pro­gra­me. Autorica je više izlož­bi, akci­ja i pro­gra­ma od kojih se poseb­no isti­če pro­jekt „Drugačiji ili jed­na­ki“. On je obu­hva­tio pri­la­god­bu muzej­skog i likov­nog sadr­ža­ja oso­ba­ma s inva­li­di­te­tom (s nagla­skom na oso­be ošte­će­na vida) s ciljem ink­lu­zi­je i pot­pu­ne inte­gra­ci­je. Projekt je osvo­jio tre­ću nagra­du za naj­u­klju­či­vi­ji pro­jekt pro­gra­ma Erasmus+ i Europske sna­ge soli­dar­nos­ti – mobil­nost osob­lja u obra­zo­va­nju odras­lih. Godine 2020. pre­obli­ko­van je u pro­gram „Drugačiji i jed­na­ki – pri­la­god­ba muzej­skog sadr­ža­ja oso­ba­ma s inva­li­di­te­tom“ i tako pos­tao dio kon­ti­nu­ira­nog pro­gra­ma MSU‑a.

Valentina Posavec, mag.prim.educ. s modu­lom likov­na kultura

Učiteljica je likov­ne kul­tu­re u Centru za odgoj i obra­zo­va­nje Krapinske topli­ce te vodi­te­lji­ca kera­mi­čar­sko-stak­lar­ske sek­ci­je. Svojim radom i cilja­nim, pom­no pla­ni­ra­nim aktiv­nos­ti­ma, nas­to­ji kod uče­ni­ka s teško­ća­ma u razvo­ju, polaz­ni­ci­ma Centra, poti­ca­ti i razvi­ja­ti kre­ativ­ne, soci­jal­ne i komu­ni­ka­cij­ske kom­pe­ten­ci­je koris­te­ći gli­nu i stak­lo. Isto tako, u svom radu kre­ira video mate­ri­ja­le koji tako­đer slu­že kao jedan od kana­la izra­ža­va­nja uče­ni­ka, a ujed­no dopri­no­se medij­skoj vid­lji­vos­ti Centra. Aktivnostima koje pro­vo­di omo­gu­ću­je uče­ni­ci­ma i Centru sudje­lo­va­nje u mno­go­broj­nim kul­tur­nim i druš­tve­nim sadr­ža­ji­ma lokal­ne zajednice.

Izvor