Međunarodni znanstveni skup 11. Istarski povijesni biennale u Poreču

B. V.

25.05.2023.

U orga­ni­za­ci­ji Zavičajnog muze­ja Poreštine – Museo del ter­ri­to­rio paren­ti­no, Filozofskog fakul­te­ta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i Državnog arhi­va u Pazinu od 25. do 27. svib­nja u Istarskoj sabor­ni­ci u Poreču odr­žat će se jeda­na­es­ti među­na­rod­ni znans­tve­ni skup Istarski povi­jes­ni bien­na­le s temom „Villae,rustici, agri­co­lae…: o selu i seljaš­tvu u povi­jes­ti na jadran­skom pros­to­ru“.

Svečano otvo­re­nje sku­pa odr­žat će se u petak, 25. svib­nja u 18 sati. Prilikom otvo­re­nja pred­sta­vit će se zbor­nik rado­va s proš­lo­ga sku­pa pod nas­lo­vom „Corpus, car­na­li­tas…: o tije­lu i tje­les­nos­ti u povi­jes­ti na jadran­skom pros­to­ru“. Zbornik će u ime ured­niš­tva pred­sta­vi­ti prof. dr. sc. Marija Mogorović Crljenko, dok su o sadr­ža­ju i dopri­no­su zbor­ni­ka hrvat­skoj his­to­ri­ogra­fi­ji govo­ri­ti doc. dr. sc. Maja Ćutić Gorup i Gaetano Benčić, prof.

Istarski povi­jes­ni bien­na­le jedan je od rijet­kih sku­po­va u regi­ji koji se bavi tema­ma iz povi­jes­ti sva­kod­ne­vi­ce, a odr­ža­va se bienal­no od 2003. godi­ne. Ove je godi­ne posve­ćen selu i seljaš­tvu u povi­jes­ti na jadran­skom pros­to­ru. Rezultate svo­jih istra­ži­va­nja na ovo­go­diš­nju temu pred­sta­vit će 24 znans­tve­ni­ka iz Hrvatske, Slovenije, Italije i Austrije. Sudionici će u svo­jim izla­ga­nji­ma pri­ka­za­ti raz­li­či­te moguć­nos­ti istra­ži­va­nja sela i seljaš­tva pre­ko više vrsta povi­jes­nih izvo­ra za raz­li­či­ta povi­jes­na raz­dob­lja – od pra­po­vi­jes­ti i anti­ke pre­ko sred­njeg i ranog novog vije­ka do suvre­me­no­ga doba.

Skup i zbor­nik finan­cij­ski podr­ža­va­ju Ministarstvo zna­nos­ti i obra­zo­va­nja te Ministarstvo kul­tu­re i medi­ja Republike Hrvatske, Istarska župa­ni­ja – Upravni odjel za kul­tu­ru i zavi­čaj­nost, Grad Poreč-Parenzo i osta­li istar­ski gra­do­vi i općine.