Panel diskusija: „Od propagande do subverzije: radništvo na jugoslavenskom filmu“ u Klubu & knjižari Giardini 2

B. V.

16.05.2023.

Svibanjski pro­gram Kluba & knji­ža­re Giardini 2 nas­tav­lja se u zna­ku fil­ma u novom, eks­pe­ri­men­tal­nom for­ma­tu koji obi­lje­ža­va snaž­na inte­rak­ci­ja izme­đu vodi­te­lja i publi­ke. U sri­je­du 17. svib­nja u 20 sati odr­žat će se panel disku­si­ja „Od pro­pa­gan­de do subver­zi­je: rad­niš­tvo na jugos­la­ven­skom fil­mu“. Profesor i antro­po­log Andrea Matošević uvest će u temu ilus­tri­ra­ju­ći je oda­bra­nim autor­skim krat­ko­me­traž­nim doku­men­tar­nim fil­mo­vi­ma koji su snim­lje­ni u raz­dob­lju od 1950-ih do 1970-ih godi­na te mode­ri­ra­ti disku­si­ju s publikom.

Kroz vizu­ru ruda­ra koji stre­mi boljit­ku druš­tva, stran­ki­nje koja se zabav­lja na rad­nim akci­ja­ma, lica s hilja­dar­ke – sim­bo­la vje­re u svi­je­tlu buduć­nost razo­ča­ra­nog vlas­ti­tom sud­bi­nom, pra­tit ćemo kako se pri­kaz i poima­nje rada mije­nja­lo od udar­nič­kog uzle­ta i entu­zi­jaz­ma do deka­den­ci­je i slo­ma ide­ala. Rasprava će se razvi­ja­ti u smje­ru sadaš­njeg tre­nut­ka doti­ču­ći se pita­nja današ­njeg sta­tu­sa i defi­ni­ci­je rad­ni­ka, druš­tve­no koris­nog rada i odno­sa poje­din­ca i kolektiva.