Zlatni lav je imperativ od kojeg se više ne može odustati

Razgovor: Damir Zlatar Frey ususret 24. Zlatnom lavu – festivalu komornog teatra u Umagu

Razgovarao Boris VINCEK • Fotografije iz arhiva Damira ZLATARA FREYA

23.05.2023.

• Ovogodišnji, 24. po redu fes­ti­val komor­nog teatra Zlatni lav odr­ža­va se od 19. do 25. lip­nja u Umagu. Još godi­nu dana i nje­go­va će sta­rost biti čet­vrt sto­lje­ća, a svi oni koji su pokre­nu­li slič­ne kul­tur­ne pro­jek­te i iz godi­ne u godi­nu se bori­li za mjes­to pod sun­cem, zna­ju da se tu radi o heroj­skom podvi­gu u kojem se susre­ću tvr­do­gla­vost i odri­ca­nje, beskom­pro­mis­nost i sprem­nost na raz­go­vor, a sve s ciljem odr­ža­va­nja na živo­tu i nuđe­nja nečeg novog i važnog.

Od Damira Zlatara Freya, nje­go­vog ute­me­lji­te­lja i umjet­nič­kog rav­na­te­lja smo sto­ga prvo htje­li doz­na­ti radi li se nakon toli­ko godi­na uop­će o izbo­ru ili je taj anga­žman pos­tao imperativ?

Možete li zamis­li­ti život bez Zlatnog lava?

- Zlatni lav je zamiš­ljen i pos­tav­ljen kao fes­ti­val dram­ske umjet­nos­ti. Od samog je počet­ka bilo jas­no da se radi o isklju­či­vo umjet­nič­kom kon­cep­tu koji na cje­lo­kup­no stva­ra­laš­tvo kaza­liš­ne umjet­nos­ti i nje­zi­nih scen­skih jezi­ka i poeti­ka gle­da razvoj­no i kre­ativ­no. Još u vri­je­me osni­va­nja Zlatnog lava, kaza­li­šte je tra­ži­lo svoj put u novo­nas­ta­lim okol­nos­ti­ma ras­pa­da Jugoslavije i osni­va­nju vlas­ti­te Hrvatske drža­ve. Na našem fes­ti­va­lu su pro­duk­ci­je hrvat­skog teata­ra bile teh­nič­ki skrom­ni­je, ali u vrlo jakom kre­ativ­nom i stva­ra­lač­kom nabo­ju. S godi­na­ma je umjet­nič­ka ambi­ci­ja mora­la ustuk­nu­ti zbog gomi­le pri­vat­nih komer­ci­jal­nih pro­duk­ci­ja. Istraživačko kaza­li­šte nije dobi­va­lo onu podr­šku drža­ve, a ni finan­cij­sku pomoć kao što ju je dobi­vao sva­ki komer­ci­jal­ni poku­šaj zbog jed­nos­tav­ne for­mu­le da na jef­ti­nu kome­di­ju pada narod. Znači broj­nost, što je naj­jef­ti­ni­ja for­mu­la koju može pro­izves­ti jed­no druš­tvo, a ras­kri­va zapra­vo tko vodi to druš­tvo i kak­vi su mu cilje­vi. Ovo pro­pa­da­nje u komer­ci­jal­no kaza­li­šte nije sta­lo pa danas bilje­ži­mo naj­ni­ži stu­panj kaza­liš­ne zaba­ve… Neću vam citi­ra­ti nas­lo­ve koji sami po sebi govo­re da smo zaga­zi­li u doba u kojem se je pod­muk­lo i spret­no izro­di­lo tzv. Cajka kaza­li­šte pro­tiv čega ja nemam ništa, ali Zlatnim lavom samo upo­zo­ra­vam da je ovdje doš­lo do dra­ma­tič­nog sra­za. Država, gra­do­vi i opći­ne bi tre­ba­li finan­ci­ra­ti umjet­nič­ke labo­ra­to­ri­je i kaza­liš­nu zna­nost, a komer­ci­ja­la se finan­ci­ra sama po sebi. Komercijali to nije pro­blem ona saku­pi toli­ke posje­ti­oce da bi mogla pla­ti­ti dvo­ra­nu, osob­lje hlad­nog pogo­na na dan pred­sta­ve, glum­ce i teh­nič­ke tro­ško­ve, tro­ško­ve puta i slič­no. Smatram pot­pu­no ras­troš­nim pro­ra­čun­ski novac tro­ši­ti na pro­jek­te koji ima­ju komer­ci­jal­nu sna­gu da se finan­ci­ra­ju sami od sebe. Proračunski bi se novac tre­bao ula­ga­ti u buduć­nost, u našem pri­mje­ru u lite­rar­ni teatar koji je nas­tao na naj­važ­ni­jim dje­li­ma vre­me­na u kojem živi­mo, u kojem stva­ra­ju mla­di i talen­ti­ra­ni istra­ži­te­lji. Trebao bi se raci­onal­no tro­ši­ti novac u pom­no ispla­ni­ra­ne kaza­liš­ne sezo­ne od lek­ti­re, kla­si­ke do dje­čjih kaza­li­šta. Između tih naj­važ­ni­jih godiš­njih doga­đa­ja komer­ci­jal­na će kaza­li­šta naći svoj put bez pote­ško­ća… Da bismo to mogli ima­ti , da mi dije­te odras­ta uz Ivanu Brlić, Branka Čopića i Krležu, i Zlatni Lav bi imao onaj svoj pra­vi smi­sao koji je imao pri­je 10 godi­na, a to je da je fes­ti­val naj­ek­s­klu­ziv­ni­jih i novih rado­va u kaza­liš­noj umjet­nos­ti… To se sve da radi­ti kad bi se kao prvo iz kul­tu­re izba­ci­la poli­ti­ka i nje­no čes­to nez­na­nje, ali upor­no bav­lje­nje tom važ­nom pro­fe­si­onal­nom dje­lat­noš­ću… što je isto kao kad bi ja usred Umaga u kiosku otvo­rio zub­nu ambu­lan­tu jer volim zuba­re i nji­hov posao. Zalažem se za to da se taj red napra­vi u dija­lo­gu kako bi se izbje­gle dra­ma­tič­ne revo­lu­ci­je jed­nog dana. Zlatni lav je danas zajed­no sa svo­jim dram­skim stu­di­jom u kojem se obra­zu­ju mla­di zaljub­lje­ni­ci ove umjet­nos­ti pos­tao impe­ra­tiv od kojeg se više ne može odus­ta­ti. Znam ja da sva­ko mora zara­di­ti svoj kruh, ali pute­vi i cilje­vi mora­ju biti oza­ko­nje­ni i usmje­re­ni u napret­ku sva­ke cje­li­ne kojih smo dijelovi.

Kao umjet­nič­ki rav­na­telj zada­ća vam je ispu­ni­ti pro­gram u okvi­ri­ma koji su vam zada­ni (finan­cij­ski, logis­tič­ki, umjet­nič­ki…). Po kojem ste klju­ču oda­bra­li pred­sta­ve koje i ove godi­ne dola­ze iz raz­li­či­tih zema­lja nekad zajed­nič­ke nam drža­ve? Drugim rije­či­ma koje je ovo­go­diš­nja tema fes­ti­va­la, na koji se način iskris­ta­li­zi­ra­la i kako na nju odgo­va­ra­ju pred­sta­ve koje ćemo pogle­da­ti u Umagu

- Prije tri godi­ne u Umagu je uz podr­šku Grada Umaga otvo­re­na ško­la za sve gra­đa­ne koje bi zani­mao ozbi­ljan stu­dij glu­me nazvan „Dramski Studio Umag – Umago“. Ovakav stu­dij­ski rad teško obu­hva­ća masov­nost jer ne radi se o fol­k­lo­ru ili zbor­skom pje­va­nju već o kon­cen­tri­ra­nom i pre­ciz­nom stu­di­ju meha­ni­za­ma i ele­me­na­ta dram­ske igre sa nagla­skom na Koreodrami, dram­skoj poeti­ci govo­ra, pokre­ta i igre. Za rad na ova­ko spe­ci­fič­noj temi pret­hod­no je potreb­no pro­ći audi­ci­ju. Od zais­ta veli­kog bro­ja pri­jav­lje­nih na prvu smo godi­nu upi­sa­li osme­ro talen­ti­ra­nih lju­di iz Umaga i oko­li­ce. Ovogodišnji Zlatni lav otvo­rit će upra­vo Dramski stu­dio Umag i pos­li­je tri godi­ne poka­za­ti svo­jim sugra­đa­ni­ma i kri­ti­ča­ri­ma zašto su pozva­ni na među­na­rod­ni susret kaza­liš­nih aka­de­mi­ja u Kopru gdje će uz stu­den­te dram­ske igre iz regi­je i Europe poka­za­ti u kre­ativ­nom druš­tvu i vlas­ti­ta dos­tig­nu­ća u dome­ni dram­skog kaza­li­šta. Za kul­tur­ni Umag ovo je pri­je­lom­ni­ca jer svo­jim mla­dim dram­skim stu­den­ti­ma pokre­će još jedan krak vrhun­skog kul­tur­nog pro­izvo­da na doma­ćem tlu i tako se iz Festivala iznje­drio nje­gov plod koji je zamet­nut pri­je 24 godine.

Logičnim sli­je­dom ove godi­ne fes­ti­val­ska pozor­ni­ca pos­ta­je i mjes­to afir­ma­ci­je uma­ške i istar­ske dram­ske pro­duk­ci­je, koja će se u slje­de­ćim sezo­na­ma moći susre­ta­ti na pozor­ni­ca­ma kaza­li­šta Istre i cije­le zem­lje kao i na kaza­liš­nim daska­ma susjed­nih zema­lja. Slobodno mogu reći da sama ta činje­ni­ca nala­zi upo­ri­šte i u temi ovo­go­diš­njeg fes­ti­va­la ostva­ru­ju­ći „Zlatni rez“ što u ovom slu­ča­ju upu­ću­je na prvu vlas­ti­tu pro­duk­ci­ju Međunarodnog Festivala Zlatni lav Umag na svo­joj fes­ti­val­skoj ljet­noj sce­ni. Festival se ove godi­ne bavi teme­lji­ma komor­nog teatra, a to su sva­ka­ko Monodrama i Duodrama. U gos­te nam dola­ze pred­sta­ve viso­ke umjet­nič­ke kva­li­te­te koje upo­go­nju­ju nad­pro­sječ­na istra­ži­vač­ka ener­gi­ja, aka­dem­ska vir­tu­oz­nost, neupit­na više­je­zič­nost od sta­rih jezi­ka istre pa dalje. Umag će posje­ti­ti vrhun­ski dram­ski umjet­ni­ci vir­tu­ozi svo­jih kaza­liš­nih kuća koje dje­lu­ju u raz­li­či­tim for­ma­ma kao izva­nins­ti­tu­ci­onal­na kaza­li­šta, grad­ska kaza­li­šta ili naci­onal­ne kaza­liš­ne kuće. Biti će to praz­nik umjet­nič­kog anga­ži­ra­nog kaza­li­šta u teme koji­ma se iscje­lju­je čovjek i druš­tvo. Zanimljivost je sva­ka­ko i režij­ska anga­ži­ra­nost veli­kih dram­skih umjet­ni­ka Borisa Cavazze, Nataše Barbare Gračner i Petre Blašković. Svakako je zanim­lji­vo kako ovoj temi pri­la­ze stu­den­ti igre. Iz aka­de­mi­je dram­ske umjet­nos­ti u Novom Sada dola­zi nam pobjed­ni­ca srp­skog Festivala mono­dra­me i narav­no već spo­me­nu­ti dram­ski stu­dio Umag čije će čla­ni­ce Luana Kličić i Caterina Vižintin pre­mjer­no nas­tu­pi­ti sa Zajčevim Svinjama u kolek­tiv­noj reži­ji kojom je ruko­vo­dio mla­di Sven Begić. Uz Dramski stu­dio Umag Posebno bih istak­nuo i prvo pojav­lji­va­nje na nekom fes­ti­va­lu, zanim­ljiv i nesva­ki­daš­nji kaza­liš­ni rad kaza­li­šta Radio Teatar i Srpskog narod­nog Vijeća iz Zagreba kojeg čine diplo­man­ti zagre­bač­ke aka­de­mi­je za kaza­liš­nu umjet­nost. Bit će to susret vete­ra­na i mla­dos­ti kaza­li­šta u zagr­lja­ju stva­ra­laš­tva i umjet­nos­ti za sve sla­do­kus­ce anga­ži­ra­nog kaza­li­šta u Umagu, Istri i susjedstvu.

Osim pred­sta­va Zlatni lav dono­si i poprat­ni pro­gram u čijem je sre­di­štu diskurs o kaza­li­štu i kaza­liš­noj umjet­nos­ti – što putem radij­skih emi­si­ja u kojem se ana­li­zi­ra­ju pred­sta­ve koje su igra­le pret­hod­nog dana, a što putem pre­zen­ta­ci­je rada dra­ma­tur­ga. Prilika je to i da se kaza­li­štar­ci iz raz­li­či­tih gra­do­va i zema­lja susret­nu i izmje­ne iskus­tva – dru­gim rije­či­ma Umag se tije­kom fes­ti­va­la pre­tva­ra u glav­ni grad kaza­li­šta, a vi pos­ta­je­te nje­gov počas­ni gra­do­na­čel­nik. Kako se sna­la­zi­te u toj ulo­zi (koju sam vam možda nez­grap­no namet­nuo) i koje su bri­ge i zado­volj­stva koje iz nje proizlaze?

- Rekao sam već da je fes­ti­val umjet­nič­ki pro­fi­li­ran, on nije nami­je­njen masa­ma i uz reper­to­ar­ni dio nudi i niz spe­ci­fič­nih temat­skih pane­la. Naglasak je sva­ke godi­ne na dra­ma­tur­gi­ji bez koje je danas neza­mis­li­vo ozbilj­no kaza­li­šte. Prošle je godi­ne, pri­mje­ri­ce, glav­na tema fes­ti­va­la bila kos­ti­mo­gra­fi­ja pa smo ima­li pri­li­ku vidje­ti izlož­bu i pre­sjek autor­skih rado­va naše veli­ke kos­ti­mo­graf­ki­nje Ivane Bakal kao i pri­sus­tvo­va­ti nje­nim izu­zet­nim radi­oni­ca­ma koje su tom pri­li­kom dobro isko­ris­ti­li čla­no­vi Dramskog Studija Umag. Bilo bi nam dra­go da su nam se pri­klju­či­li i pro­fe­so­ri likov­nog odgo­ja koji se čes­to susre­ću s temom obli­ko­va­nja kos­ti­ma za raz­ne pri­li­ke. Ljudi se danas ovak­voj ponu­di teško otva­ra­ju zbog nevje­ri­ce da se pre­da­va­nja tak­vih doka­za­nih umjet­ni­ka mogu pra­ti­ti i bez koti­za­ci­je što je obi­čaj na Zlatnom lavu. Mislim da je jako dobro uze­ti u obzir da se u vri­je­me Zlatnog lava sva­ke godi­ne doga­đa­ju i radi­oni­ce koje poka­zu­ju zapra­vo kaza­li­šte iz unu­tra. Jako sam se vese­lio miro­vi­ni mis­le­ći kako ću se odmo­ri­ti od sve­ga, ali zais­ta je jako puno pos­la koji se niti ne vidi na van. Puno kaza­li­šta­ra­ca jako podu­pi­re moj napor da fes­ti­val Zlatni lav ops­ta­ne uspr­kos poli­ti­ka­ma i osta­ne dalje među­na­rod­ni fes­ti­val nas i susje­da, da zadr­ži kru­nu fes­ti­va­la kaza­liš­ne umjet­nos­ti, a ne jef­ti­ne zaba­ve – dak­le anga­ži­ra­nog teatra vri­jed­nog anga­ži­ra­nog i edu­ci­ra­nog posje­ti­oca. Iza zas­to­ra fes­ti­va­la čeka­ju me grad­nje mos­to­va pre­ma Talijanskoj uni­ji, da upoz­na, poka­že volju, te da Talijanima koji žive i u Hrvatskoj i u Italiji pro­mo­vi­ra Zlatni lav kao jedins­tve­ni kaza­liš­ni pro­jekt u Umagu, Istri i Hrvatskoj. Da osim popu­la­ri­zi­ra­nja tali­jan­ske estra­de poka­žu inte­res za tali­jan­ske dram­ske pis­ce, tali­jan­ska kaza­li­šta, umjet­ni­ka, kao i sen­zi­bi­li­za­ci­ju svo­je publi­ke, čla­no­va svo­jih zajed­ni­ca, da se druš­tve­no anga­ži­ra­ju u kaza­liš­nu umjet­nost kako se pred­sta­ve na tali­jan­skom jezi­ku na cije­lom doma­ćem pros­to­ru i ubu­du­će ne bi igra­le pred praz­nim gledalištem.

Zlatni lav je u mis­li­ma vjer­ne publi­ke nera­ski­di­vo vezan za Umag i bez nje­ga ga je goto­vo neza­mis­liv. Taj grad koji je neko­me na kra­ju svi­je­ta – ovis­no od polaz­ne toč­ke iz koje se kre­će –u sušti­ni je grad na raz­me­đi fizič­kih gra­ni­ca, raz­li­či­tih jezi­ka i narje­čja, flu­id­nih kul­tu­ra i svje­to­na­zo­ra. Koliko ta geograf­ska zada­tost utje­če na samu struk­tu­ru i poeti­ku fes­ti­va­la te na koji način sam Zlatni lav utje­če na život gra­da, ali i nje­go­ve šire okolice? 

- Ja sam sam neiz­re­ci­vo vezan za Umag. Jednostavno volim svoj život u tom par­ku svi­je­ta. Ovdje su nas­ta­ja­le moje naj­bo­lje pred­sta­ve koje sam odno­sio na naj­u­gled­ni­je pozor­ni­ce u Hrvatskoj i u ino­zem­s­tvu, ovdje sam napi­sao naj­ljep­še reče­ni­ce u živo­tu i upoz­nao naj­div­ni­je lju­de koji su mi čes­ti gos­ti u kući i vrtu. Ovo me mjes­to napros­to moli i iza­zi­va da i nje­mu posve­tim roman, jer sva­ki naš istar­ski gra­dić je jed­no „Naše malo mis­to“ i zas­lu­žu­je svo­ju kro­ni­ku, a za sada je naj­važ­ni­je da i dalje neiz­mjer­no volim ovaj grad. Rekli ste da je na kra­ju svi­je­ta, kraj je uvi­je neko­me i poče­tak. Zlatni lav je od počet­ka mno­gi­ma bio poče­tak veli­kog uspje­ha ili poče­tak kari­je­re uspje­li smo ga sta­vi­ti na neza­obi­laz­no mjes­to sva­kom kaza­liš­nom stva­ra­ocu. On jest na raz­me­đi svi­je­ta koji je sebe stva­rao ogra­ni­če­nji­ma sa koji­ma mora ustuk­nu­ti kad gori fes­ti­val­ska vatra jer smo pod fes­ti­val­skom vatro svi jed­no, i sa koje god stra­ne svi­je­ta put­nik namjer­nik došao uma­ška mu je sce­na dom. Svi smo tih deset dana od jed­nog oca i jed­ne mate­re. Zbog toga se puno umjet­ni­ka vra­ća u ove kra­je­ve i kad nema fes­ti­va­la i uvje­ra­va­ju nas da za njih fes­ti­val tra­je i tra­je i tra­je. Danas Dramski stu­dio Umag koji je izras­tao iz Zlatnog lava govo­ri koli­ko je ide­ja pus­ti­la kori­je­nje, mis­lim da može još i više, ali tre­ba veću podr­šku sre­di­ne barem toli­ko koli­ko i estrad­na okup­lja­nja, još i više jer ova­kav pro­jekt možda nas manje nasmi­je, ali uzdi­že naš duh, puni nam srce i daje kri­la, veli­ka anđe­oska kri­la duha pa je duša sprem­na pole­tje­ti u nes­lu­će­ne visine.

Tijekom fes­ti­va­la publi­ka će moći uži­va­ti i u vašoj „Stanziiji gran­de“ koja je pre­tvo­re­na u radio roman. Dosad ste obja­vi­li četi­ri roma­na, a zad­nji kojeg ste obja­vi­li „Mama Medeya“ u svom sre­di­štu ima opis živo­ta lju­di iz LGBT+ zajed­ni­ce u jed­noj mla­doj demo­kra­ci­ji kao što je Hrvatska. Unatoč busa­nju u prsa o veli­koj otvo­re­nos­ti i tole­ran­ci­ji hrvat­sko je druš­tvo popri­lič­no zaos­ta­lo kada su u pita­nju pra­va pri­pad­ni­ka te manji­ne, sto­ga se za nji­ho­vu sigur­nost i bez­bjed­nost – da budu slo­bod­no i istin­ski ono što jesu – još uvi­jek mora­mo bori­ti. Gledati kako su razvi­je­ni­je drža­ve i tole­rant­ni­ja druš­tva kre­nu­la u rje­ša­va­nje tog ljud­sko-pra­va­škog pro­ble­ma može i Hrvatskoj dati neke puto­ka­ze, no je li mogu­će pre­pi­sa­ti te mode­le i pona­da­ti se da će oni pro­funk­ci­oni­ra­ti i kod nas? Moraju li Hrvatska i druš­tvo koje ju sači­nja­va potra­ži­ti neki ori­gi­nal­ni, jedins­tven i samo nji­hov put?

- Jedino je Međunarodni fes­ti­val komor­nog teatra Zlatni lav od vlas­ni­ka autor­skih pra­va; nak­lad­nič­ke kuće Fraktura, Hrvatskog radi­ja – dram­skog pro­gra­ma i mene osob­no dobio eks­klu­ziv­no pra­vo da sva­ke godi­ne na uma­škom radiu Eurostaru ima pra­vo u dane fes­ti­va­la emi­ti­ra­ti „Stanziju Grande“ kako bi dra­ma doš­la do onih koji ne mogu k njoj. To je uvi­jek nova pri­li­ka da upoz­na­te tu jedins­tve­nu i novo­dob­nu istar­sku baj­ku. Iz godi­ne u godi­nu ova pri­ča ima sve više pra­ti­te­lja koji uži­va­ju u njoj. S pono­som mogu naj­a­vit i ovo­go­diš­nje emi­ti­ra­nja od 19 do 25 lip­nja u pro­gra­mi­ma radi­ja Eurostar. Oko sta­nja hrvat­skog druš­tva i LGBT+ zajed­ni­ce mis­lim da tek pred­sto­ji pra­vi dogo­vor. LGBT+ popu­la­ci­ju čine vrlo talen­ti­ra­ni lju­di koji u ovoj zem­lji biju svo­ju počet­nič­ku bit­ku, a to je još uvi­jek strah i frus­tra­ci­ja. U druš­tvu se sve jače i jače osje­ća­ju vibra­ci­je nekog dru­gog vre­me­na jer nove gene­ra­ci­je su sve manje i manje sprem­ne pod­no­si­ti oko­ve koje im name­ću pri­mi­tiv­ni i baha­ti obras­ci zajed­ni­ce. Mislim da bismo u Hrvatskoj mogli od mje­se­ca dugi­nih boja, a to je cije­li šes­ti mje­sec, umjes­to mar­ši­ra­nja gra­do­vi­ma u par­ko­ve izlo­ži­ti sve što ima veze sa LGBT+ popu­la­ci­jom što je izras­lo od proš­le godi­ne do danas… sli­ke, kipo­ve, muzi­ku, pred­sta­ve, kao i sav nevid­lji­vi anga­žman od indus­tri­je, kom­pju­te­ra, zna­nos­ti, radi­ti veli­ke mati­ne­je fil­mo­va po trgo­vi­ma, kao i muzič­kih doga­đa­ja po liva­da­ma i par­ko­vi­ma… pus­ti­ti muzi­ci da buk­val­no iza­đe među nas. Pustiti umjet­nos­ti da nam uljep­ša gra­do­ve jer LGBT+ život je sve više od lan­dra­nja po uli­ca­ma cen­tra gra­do­va pod zašti­tom poli­ci­je. Neka nam pre­mi­jer raz­go­va­ra o pita­nji­ma LGBT+ zajed­ni­ce taj dan na nekoj cvjet­noj liva­di, kako će vla­da­ju­ći obi­lje­ži­ti taj dan suosje­ća­ju­ći s LGBT+ zajed­ni­com u druš­tvu i u svo­jim redovima?

Neka reci­mo taj dan pre­mjer i možda pred­sjed­nik pro­ve­du s tom popu­la­ci­jom i odgo­vo­re na pita­nje kad će se do kra­ja ski­nu­ti maska biku pre­dvod­ni­ku, a to je punim ime­nom i pre­zi­me­nom Katolička crk­va i nje­ni pro­pe­le­ri. Neka nam odgo­vo­ri može li ta crk­va sudi­ti samoj sebi, sva­ki je dan u njoj silo­va­no po više sto­ti­na dje­ce na svi­je­tu. Kad crk­va kao svi mi bude izlo­že­na civil­nim sudo­vi­ma i bude sno­si­la civil­ne kaz­na za ta sram­na zlo­dje­la otpo­čet će grad­nja novog svi­je­ta. Molim vas lije­po, jed­no je ispri­ča­ti se, ali to je ništa pogo­to­vo kada je riječ o živo­tu malo­dob­nog dje­te­ta. Kakav je to način reći da si sagri­je­šio i da moliš oprost… oprost za što ? Za zaus­tav­lje­ne živo­te? Prava je isti­na onda da ti moliš oprost za usmr­će­nja vital­nih živo­ta! I što onda? Zar samo tako? Koliki su usmr­će­ni u svo­joj nez­re­loj dobi od pohot­nih sve­će­ni­ka i koji nika­da nisu odgo­va­ra­li. Javno miš­lje­nje je kao i ta crk­va lice­mjer­no, ne želi čuti da kar­di­na­li koji ih sva­ke nedje­lje bla­gos­liv­lja­ju putu­ju na Tajland i kupu­ju dje­ča­ke na uli­ca­ma, ne želi čuti za sve­će­ni­ke koje muže­vi­ma podvo­de žene, silu­ju nji­ho­ve kće­ri i sino­ve… šute… kažu da je šut­nja zla­to, jest, ali tur­sko je to zla­to… Bog je valj­da veći od crk­ve i on želi od nas da smo hra­bri, da pro­go­vo­ri­mo i afir­mi­ra­mo kraj ovak­vog sred­nje­vje­kov­nog pona­ša­nja. Pisao sam o toj tema­ti­ci u svo­me prvo­me roma­nu „Kristalni kar­di­nal“ koji je  ras­pro­da­na knji­ga u Sloveniji i Hrvatskoj, a tema se je pre­li­la i u „Mamu Medeyu“ nakon čije sam pro­mo­ci­je uhva­tio i pod­me­ta­nje nogu vlas­ti. Moju knji­gu, oni koji su zadiv­lje­ni tom vlaš­ću, ski­da­ju sa poli­ca u knjiž­ni­ca­ma i zaklju­ča­va­ju u podru­me… kao da živi­mo u vre­me­nu ink­vi­zi­ci­je… Ali Bog mi krči put, izla­ze novi pre­vo­di knji­ga i kad mi budu zaši­li usta govo­rit ću isti­nu o sebi i nji­ma ruka­ma, nije me strah niko­ga i niče­ga jer strah ne dola­zi od Boga, a to kaže i činje­ni­ca da je novi roman na pomolu.

Dramski ste i oper­ni reda­telj, kore­ograf, dram­ski pisac i uspješ­ni roma­no­pi­sac – na koji je način vaš umjet­nič­ki rad usmje­ren pre­ma potra­zi za slo­bo­dom – onoj indi­vi­du­al­noj i onoj druš­tve­noj? Drugim rije­či­ma – na koji se način vaš ose­bu­jan ruko­pis pre­tva­ra u alat ili oruž­je kojim se slu­ži­te da se za tu slo­bo­du borite?

- To vam je alke­mi­ja. Cijeli život radim puno i pošte­no što zna svat­ko tko je sa mnom sura­đi­vao. Probleme imam uglav­nom s kri­vim lju­di­ma na kri­vim mjes­ti­ma, što im volim reći u lice i zato im sme­tam! Puno, pre­vi­še je tih poja­va i onda nije teško razu­mje­ti lju­de koji više ne žele izdr­ža­va­ti tu druš­tve­nu svi­nja­ri­ju, eks­plo­di­ra­ju i napla­ću­ju ovu sra­mo­tu po svo­joj osob­noj pre­su­di što je dru­ga straš­na stvar koja nas sve jače ste­že u obruč. Svaki korak moje kari­je­re poplo­čen je dubo­kom anga­ži­ra­noš­ću u sve čega sam se pri­mio radi­ti. Ne mogu zamis­li­ti kad bi ije­dan pro­jekt, od broj­nih koje sam radio, dobio zbog neke veze, poli­ti­ke, neči­jeg pri­ti­ska ili slič­no. Potpuno bih izgu­bio kom­pas o sebi i oko­li­ni kad bi uži­vao posao zbog neči­jeg anga­žma­na, a ne zbog mojeg talen­ta i  spo­sob­nos­ti. Borim se pro­tiv toga koli­ko mogu, no čovjek danas, kada je sve bor­ba, mora zna­ti pre­poz­na­ti pra­ve cilje­ve i pri­ori­te­te to jest u što će ulo­ži­ti još ovaj dio ener­gi­je koji mu je pre­os­tao. U prkos svim pos­tav­lja­nji­ma nogu naučio sam da sam odgo­vo­ran samo Bogu, a zlo koje na mene poša­lju lju­di ili kla­no­vi odbi­ja se i pogub­lju­je njih jer sam naučio dubo­kom medi­ta­ci­jom i radom na sebi biti zrca­lo zlu kad je to potreb­no i pro­tiv toga zna­nja nema dru­gog oruž­ja do pola­ga­nja oruž­ja… Kažem vam i meta­fi­zi­ka je samo fizi­ka… sve je to alke­mi­ja i za sebe lič­no i svoj kre­ativ­ni put i život dobro ju je ima­ti na svo­joj strani.