Vlakom do čarolije 16. Monte Librića

B. V.

19.05.2023.

Dva dana pri­je služ­be­nog otvo­re­nja Festivala dje­čje knji­ge Monte Librić, u subo­tu 20. svib­nja s počet­kom u 11 sati, pul­skim će uli­ca­ma pro­ći Librićev vla­kić. Polazna sta­ni­ca će biti kod Arene, a dvo­sat­no puto­va­nje će se nas­ta­vi­ti pre­ko Giardina, zatim uz Rivu i opet do Arene.

„Putnici i put­ni­ce u ovom vla­ku bit će, uz narav­no dje­cu, orga­ni­za­to­ri­ce jedins­tve­ne knji­žev­ne mani­fes­ta­ci­je u Hrvatskoj, te Librić čarob­ni­ce koje se ove godi­ne po prvi puta pojav­lju­ju na Festivalu dje­čje knji­ge, te Baka librić kao jedan od zaštit­nih zna­ko­va Monte Librića. Čarobnim i čudes­nim, a naj­vi­še vese­lim puto­va­njem, put­ni­ci i put­ni­ce će Pulom širi­ti „Čaroliju za čita­nje“, dok će već na prvoj sta­ni­ci, dak­le kod Arene, biti otkri­ve­no što je „Čiriba čiri­bo­ok“ bez koje spo­me­nu­te čaro­li­je nema“, navo­de organizatori.

16. Festival dje­čje knji­ge Monte Librić bit će sve­ča­no otvo­ren u pone­dje­ljak, 22. svib­nja u 11 sati i tra­jat će sve do 28. svib­nja, uz rad­no vri­je­me od 8 do 20 sati. Detaljan pro­gram i dodat­ne infor­ma­ci­je o “Monte Libriću” može­te pro­na­ći na služ­be­nim stra­ni­ca­ma Festivala.