Završili 32. dani hrvatskog filma

21.05.2023.

Završili su 32. Dani hrvat­skog fil­ma, koji su se nakon jesen­skih luta­nja pro­tek­lih godi­na ponov­no vra­ti­li u pro­ljet­ni termin.

Grand Prix fes­ti­va­la osvo­jio je krat­ki film „Horror Vacui”, split­skog reda­te­lja i sni­ma­te­lja Borisa Poljaka koji se bavi mili­ta­ri­za­ci­jom u današ­njem svi­je­tu. Poljak već godi­na­ma u svo­jim krat­kim doku­men­tar­ci­ma koris­ti duge kadro­ve snim­lje­ne tele­objek­ti­vom iz veli­ke uda­lje­nos­ti i bez zna­nja pro­ta­go­nis­ta (Autofokus, Oni samo dola­ze i odla­ze), a ta pro­ku­ša­na for­mu­la oči­to još naila­zi na plod­no tlo kod fes­ti­val­skih žiri­ja (film je u svo­joj kate­go­ri­ji tri­jum­fi­rao i na nedav­nom Zagrebdoxu).

Nagradu za reži­ju dobi­li su Josip Lukić i Klara Šovagović za igra­ni film „Nije zima za komar­ce”, a nagra­du za naj­bo­lji sce­na­rij dobio je Šimun Šitum za igra­ni film „Sprovod”. Posebno priz­na­nje žiri­ja osvo­jio je doku­men­tar­ni film „Vitić ple­še”, reda­te­lja Borisa Bakala, koji se bavi poku­ša­jem obno­ve zna­me­ni­te zgra­de arhi­tek­ta Ivana Vitića u Zagrebu.

Među osta­lim dobit­ni­ci­ma nagra­da valja izdvo­ji­ti mla­de vod­njan­ske fil­ma­še koji su za svo­je igra­no­film­sko dje­lo „La pred­sta­va”, reda­te­lja Erica Ušića i Tea Morosina, osvo­ji­li nagra­du publi­ke. Tako se je ovo sred­nje­me­traž­no ostva­re­nje, koje je već osvo­ji­lo pri­lič­ne sim­pa­ti­je istar­skih gle­da­te­lja, uspješ­no pred­sta­vi­lo i zagre­bač­koj publici.

 

Elvis Lenić