Korijeni Sjeverozapadnog vjetra

Zdenko Bašić na 16. Monte libriću

Tekst i video Daniela KNAPIĆ • Fotografije Ivana VAREŠKO iz arhiva Monte Librića

26.05.2023.

Među broj­nim auto­ri­ma  s koji­ma se ovih dana susre­ću mali i veli­ki posje­ti­te­lji 16. Monte Librića je i višes­tru­ko nagra­đi­va­ni tran­sdis­ci­pli­nar­ni umjet­nik Zdenko Bašić. Poznat je kao ilus­tra­tor, reda­telj, ani­ma­tor, pisac, sce­no­graf i tko zna što sve ne, ali pri­je i povrh sve­ga čuvar pri­ča, net­ko tko za budu­će nara­šta­je želi saču­va­ti pri­ro­du i s njom uvi­jek pove­za­ne narod­ne pre­da­je našeg podneblja.

U Circolu je pred­sta­vio svoj novi pro­jekt – apli­ka­ci­ju „The tales of the wind“, inte­rak­tiv­nu e‑knjigu, digi­tal­no „doča­ro­bi­ra­nje“ nje­go­ve čarob­ne knji­ge „Sjeverozapadni vje­tar“, ani­ma­ci­jom, glaz­bom, zvu­ko­vi­ma… Ta sjaj­no napi­sa­na i ilus­tri­ra­na knji­ga o vile­nja­ci­ma i ele­men­ta­li­ma Medvednice i Samoborskog kra­ja, nagra­đe­na je 2012. Kiklopom u kate­go­ri­ji knji­ge za dje­cu i mla­de. Iste je godi­ne Bašić upi­san na Časnu lis­tu IBBY-ja (International Board on Books for Young People Honour List).

U među­vre­me­nu, knji­ga je pre­ve­de­na na engle­ski i japan­ski (na pred­stav­lja­nju su dije­lo­ve japan­ske ver­zi­je čita­li stu­den­ti Japanistike pri pul­skom Sveučilištu, Tea Tramišak i Josip Kuduz), pre­to­če­na je i u pred­sta­vu za koju Bašić pot­pi­su­je i sce­no­gra­fi­ju i kos­ti­mo­gra­fi­ju, a na HRT‑u su pri­ka­za­ne četi­ri epi­zo­de Bašićevog doku­men­tar­no-igra­nog seri­ja­la Sjeverozapadni vje­tar – izme­đu legen­de i stvar­nos­ti. Na pred­stav­lja­nju nove apli­ka­ci­je Bašić je, uz osta­lo, spo­me­nuo kako su Japanci bili zadiv­lje­ni knji­gom i čudi­li joj se jer, npr. u nji­ho­voj tra­di­ci­ji ne pos­to­je per­so­ni­fi­ci­ra­ni vje­tro­vi. Smatra da danas o svo­jim pre­bo­ga­tim kori­je­ni­ma i tra­di­ci­ji, Slavenskom pan­te­onu i svje­to­na­zo­ru zna­mo mno­go manje nego o npr. Grčkim, Rimskim i dru­gim mito­vi­ma name­ta­nim nam kroz sto­lje­ća od stra­nih osvajača…

U svo­jim nas­to­ja­nji­ma da lju­di­ma, poseb­no dje­ci i oni­ma koji svo­je unu­tar­nje dije­te još nisu zabo­ra­vi­li, pri­bli­ži ogrom­ne kov­če­ge s mahom usme­no pre­no­še­nim narod­nim bla­gom, sva­ke jese­ni u dvor­cu Lukavec kraj Velike Gorice, u surad­nji s Muzejom Turopolja, sad već 6. godi­nu za redom Zdenko Bašić orga­ni­zi­ra i Perun fest. Na tom se „fes­ti­va­lu zabo­rav­lje­nih pri­ča i narod­nih pre­da­ja“ okup­lja­ju lju­di koji se bave mito­vi­ma, legen­da­ma i pri­ča­njem pri­ča koje su-kako kaže Bašić, „u ovim kra­je­vi­ma pri­sut­ne od neolitika“.

Na kra­ju je iska­zao radost i zbog svog novog pro­jek­ta, naime – u surad­nji sa Istarskom župa­ni­jom – Zdenko Bašić upra­vo radi na ilus­tra­ci­ja­ma za knji­gu „Bića i stvo­re­nja Istre“.