70. Pula: Otvorene prijave na radionicu za djecu „Pustolovni laboratorij profesora Baltazara”

B. V.

20.06.2023.

Otvoren je poziv za pri­ja­vu na „Pustolovni labo­ra­to­rij pro­fe­so­ra Baltazara“ – inte­rak­tiv­nu radi­oni­cu stop moti­on ani­ma­ci­je nami­je­nje­nu dje­ci uzras­ta od 7 do 12 godi­na koja se odr­ža­va u okvi­ru 70. Pulskog film­skog festivala.

Radionica stop moti­on ani­ma­ci­je „Pustolovni labo­ra­to­rij pro­fe­so­ra Baltazara“ odr­žat će se u dva dije­la: od 10. do 14. srp­nja od 10 do 12:30 sati te od 17. do 21. srp­nja od 12 do 14:30 u HUiU blo­ku (Laginjina 7) u Puli pod vod­stvom Vibora Juhasa i Vjerana Juhasa.

Polaznici će sudje­lo­va­ti u izra­di krat­kog ani­mi­ra­nog fil­ma – od stva­ra­nja pri­če, osno­va stop moti­on ani­ma­ci­je, kre­aci­je liko­va i poza­di­na, sni­ma­nje sce­na, skla­da­nje glaz­be i sni­ma­nje šumo­va te zavr­ša­va­ju mon­ta­žom. Cijeli pro­ces odra­đu­je se tim­ski – kao u pra­vim stu­di­ji­ma ani­mi­ra­nog fil­ma. Koristeći lako dos­tup­ne stva­ri poput kamen­či­ća, gran­či­ca, sta­rih i novih igra­ča­ka, novi­na, časo­pi­sa i ala­ta – nauči­ti će stva­ra­ti ori­gi­nal­ne svje­to­ve u koji­ma nas­ta­ju čudes­ne i neo­bič­ne pri­če. Mašta je jedi­no ogra­ni­če­nje, a sna­la­ž­lji­vost i želja za stva­ra­njem jedi­ni preduvjet.

Prijave su otvo­re­ne do 30. lip­nja putem onli­ne obras­ca na mrež­noj stra­ni­ci Pulskog film­skog fes­ti­va­la (https://akreditacije.pulafilmfestival.hr/radionica) ili do popu­nja­va­nja kapa­ci­te­ta. Broj sudi­oni­ka ogra­ni­čen je na 15 polaz­ni­ka. Kotizacija za sudje­lo­va­nje izno­si 60,00 eura (452,07 kuna), odnos­no 40,00 eura (301,38 kuna) za sva­ko slje­de­će dije­te iz iste obitelji.

Vibor Juhas bavi se ilus­tra­ci­jom, ani­ma­ci­jom, glaz­bom i fil­mom. Ilustrator je dje­čjih knji­ga i sli­kov­ni­ca među koji­ma Strahosmijeh (2012.), Ponoć u Parku 52 (2014.), Gladijatori – Igraj se i uči (2016.), Kapelin (2022.), La caset­ta del Riccio (2022.), Ema je sama (2023.). U surad­nji sa Manuelom Šumbercem autor je inte­rak­tiv­ne sli­kov­ni­ce “Žive raz­gled­ni­ce Pule” za koju je tekst napi­sao Miljenko Jergović. Režirao je i ani­mi­rao krat­ko­me­traž­ne ani­mi­ra­ne fil­mo­ve “Cijena uglje­na” 2016. i “Zarobljenici uglje­na” 2017… i još pone­ke. Autor je mno­gih pla­ka­ta i ani­mi­ra­nih jin­gle­ova za raz­ne mani­fes­ta­ci­je i pred­sta­ve (Sa(n)jam knji­ge u Istri, Monte Librić, Pula Film Festival, Istarsko Narodno Kazalište, Uljanik…). Ilustrira raz­ne edi­to­ri­ja­le za inter­net por­ta­le (uglav­nom strane).

Vjeran Juhas dizaj­ni­ra, crta, foto­gra­fi­ra, piše. Iako su mu crta­nje i stri­po­vi prve lju­ba­vi u živo­tu, već 20 godi­na voli i živi od gra­fič­kog dizaj­na. Stripove ponaj­vi­še skup­lja, čita i potom nudi dru­gi­ma da ih čita­ju u strip čita­oni­ci Mrkli Mrak u Puli. Bavi se i ins­tant foto­gra­fi­jom, jer mu se ne da obra­đi­va­ti foto­gra­fi­je na raču­na­lu. S bra­tom Viborom autor je stri­pa Mr. Joe te se u pos­ljed­nje vri­je­me poku­ša­va natje­ra­ti da napi­še još koji nas­ta­vak. Živi i radi u Puli.