Crnogorski pisac Nikola Nikolić u Klubu & knjižari Giardini 2

B. V.

26.06.2023.

Ove godi­ne Klub i knji­ža­ra otva­ra Azil za pis­ce – rezi­den­ci­jal­ni pro­gram nas­tao u surad­nji s pazin­skom Hižom od besid. Prvi gost  Azila je crno­gor­ski pisac Nikola Nikolić koji će bora­vi­ti u knji­ža­ri od subo­te 24. lip­nja do pet­ka 30. lip­nja. U zak­lo­nu od spa­ri­ne i gužve, uz šali­cu jutar­nje kave, autor će čla­no­vi­ma Kluba dava­ti pre­po­ru­ke za knji­ge koje voli, a rado će pro­ća­ska­ti i o osta­lim temama.

U čet­vr­tak, 29. lip­nja u 20 sati Nikola Nikolić otvo­rit će Portret auto­ra, pro­gram Klub&knjižare u kojem se stva­ra­laš­tvo novih lica regi­onal­ne knji­žev­ne sce­ne pro­ma­tra u širem kon­tek­s­tu nji­ho­vih svje­to­na­zo­ra, život­nog puta i aspiracija.

Nikola Nikolić (1989., Podgorica), diplo­mi­ra­ni je poli­to­log, pisac i novi­nar. U peri­odu 2017 – 2019. bio je umjet­nič­ki direk­tor Međunarodnog pod­go­rič­kog saj­ma knji­ga i obra­zo­va­nja. Na por­ta­lu Kombinat autor je seri­ja­la inter­v­jua sa auto­ri­ma i auto­ri­ca­ma iz regi­je te je član Savjeta Crnogorske kino­te­ke. Do sada je obja­vio tri roma­na: Čvor (2011), Meandar (2014) i Sirene za uzbu­nu (2019) te zbir­ku pri­ča Atakama (2016). Koautor je knji­ge 2020 (dnev­nič­ki zapi­si), sa još peto­ro auto­ra iz ex yu zema­lja (Lana Bastašić, Luiza Bouharaoua, Rumena Bužarovska, Danilo Lučić, Dijana Matković), koja je objav­lje­na u Zagrebu, Beogradu i Skoplju.

Dok u roma­ni­ma Čvor i Meandar Nikolić vjer­no pre­do­ča­va nesi­gur­nost, bez­na­đe i teret ide­olo­gi­je s koji­ma se susre­će mla­đa gene­ra­ci­ja koja nije oku­si­la ništa dru­go doli tran­zi­cij­ske stvar­nos­ti, u naj­no­vi­jem roma­nu Sirene za uzbu­nu vra­ća se u nji­ho­vo (naše) dje­tinj­stvo – bli­že no što smo slu­ti­li sadaš­njem tre­nut­ku – ispu­nje­no kons­tant­nim išče­ki­va­njem apo­ka­lip­se, ali i kre­ativ­noš­ću u pro­miš­lja­nju dru­ga­či­je stvar­nos­ti. Riječima glav­nog pro­ta­go­nis­ta roma­na: San me je istre­ni­rao da u tač­ka­ma vidim šra­fo­ve, u puko­ti­na­ma šavo­ve. Predočavao sam sebi real­nost skla­pa­ju­ći joj dje­lo­ve ona­ko kako sam naj­bo­lje umio. Zbirka pri­ča Atakama pred­stav­lja odmak od kul­tur­nog i povi­jes­nog kon­tek­s­ta naših pros­to­ra i zaokret pre­ma uni­ver­zal­nos­ti. Autor navo­di čita­te­lja da se uhva­ti u koštac s konač­noš­ću – svje­to­na­zo­ra, lju­ba­vi, živo­ta – osje­ti se ras­tr­ga­nim izme­đu želje za kraj­njom nesi­gur­noš­ću i čež­nje za uto­či­štem, spoz­na bol­nu lje­po­tu neponovljivosti.

Roman Sirene za uzbu­nu i zbir­ka pri­ča Atakama bit će eks­klu­ziv­no dos­tup­ne u Klubu&knjižari tije­kom borav­ka autora.