Dvije izložbe i curator talk u Gradskoj galeriji Labin

B. V.

30.06.2023.

Ove subo­te, 1. srp­nja, sta­ro­grad­sku jez­gru u zna­ku doga­đa­ja Petrova, upot­pu­nju­je i Gradska gale­ri­ja Labin kul­tur­nim sadržajem.

„Otvaramo svo­ja vra­ta i pozi­va­mo vas na raz­gled naših izlož­bi: skup­ne labin­skih i zagre­bač­kih umjet­ni­ca nazi­va “Percepcije”, ujed­no pos­ljed­njeg dana tra­ja­nja, te site-spe­ci­fic mul­ti­me­di­jal­ne ins­ta­la­ci­je Vite Jončić, “We’ll always have fire”, u pros­to­ru kape­le sv. Stjepana“, navo­de organizatori.

Curator talk (raz­go­vor s kus­to­si­ca­ma) s počet­kom u 21 sat i vođe­ni raz­gled tije­kom prvog dije­la veče­ri odr­žat će autor­sko – kus­to­ski duo povjes­ni­čar­ke umjet­nos­ti Marta Radman i Stephanie Peršić, uz pred­stav­lja­nje kata­lo­ga nji­ho­ve izlož­be Percepcije.

“Percepcije” je skup­na izlož­ba, koja pri­ka­zu­je rado­ve umjet­ni­ca mla­đe gene­ra­ci­je s labin­skog i zagre­bač­kog podru­čja izve­de­nih u raz­li­či­tim medi­ji­ma. Progovara o osob­nim zaokup­lja­nji­ma i pogle­di­ma na izvanj­sko s intim­nih pozi­ci­ja sva­kog pona­osob, a pola­zi­šte je umre­ža­va­nje kus­to­si­ca i umjet­ni­ca u ide­ja­ma i budu­ćim surad­nja­ma. Umjetnice koje izla­žu su: Eni Blašković, Glorija Blazinšek, Sanda Črnelč, Meri Files, Hana Hanak, Anja Juričić, Monika Milas, Alba Miočev, Iris Poljan i Marina Rajšić. Ujedno je to i pos­ljed­nja pri­li­ka za raz­gled izložbe.

Samostalna izlož­ba Vite Jončić otvo­re­na je u petak, 23. lip­nja, u pros­to­ru kape­le sv. Stjepana kao poprat­ni pro­gram Gradske gale­ri­je Labin, koji se nado­ve­zu­je na sre­diš­nju izlož­bu Percepcije u nas­to­ja­nju podr­ža­va­nja i pove­ća­nja vid­lji­vos­ti mla­đih umjet­ni­ka. Temeljna ide­ja izlož­be „We’ll always have fire“ jest eko­lo­ška pro­ble­ma­ti­ka sagle­da­na kroz priz­mu četi­ri temelj­na ele­men­ta izvr­nu­tog kon­cep­ta pos­tav­lja­njem u fokus činje­ni­cu oču­va­nos­ti jedi­nog ele­men­ta koji se ne može zaga­di­ti – vatre. Time se osvje­šta­va goru­će pita­nje kroz novu per­s­pek­ti­vu i dimen­zi­ju otva­ra­ju­ći dru­gi pogled pro­ma­tra­nja sta­nja pla­ne­ta. Izložba osta­je otvo­re­na do 22. srp­nja u rad­nom vre­me­nu Galerije.