Turneja inkluzivnih filmova kreće iz Pule

Film svima u programu Kina Katarina

09.06.2023.

• Film svi­ma tur­ne­ja, pro­jekt riječ­ke udru­ge Filmaktiv koji se pro­vo­di kroz dugo­go­diš­nji ink­lu­ziv­ni pro­gram Film svi­ma kre­će na prvu tur­ne­ju. U svo­joj 8. godi­ni pos­to­ja­nja, Film svi­ma ima pri­li­ku pri­ka­za­ti ink­lu­ziv­ne fil­mo­ve dos­tup­ne glu­him i naglu­him te sli­je­pim i sla­bo­vid­nim oso­ba­ma diljem Hrvatske. Za prvu sta­ni­cu Film svi­ma tur­ne­je oda­bra­na je Pula i pro­gram Kino Katarina koji svo­jim druš­tve­nim anga­žma­nom kroz medij fil­ma doda­je vri­jed­nost pro­gra­mu Film svima.

U nedje­lju, 11. lip­nja u 21 sst u dvo­ri­štu sta­re muzič­ke ško­le (Ciscuttijeva 22) Film svi­ma tur­ne­ja gos­tu­je u pro­gra­mu Kino Katarina ink­lu­ziv­nim fil­mom „Zbornica“, Sonje Tarokić, ovo­go­diš­njim laure­atom Pula Film Festivala sada dos­tup­nim glu­him i naglu­him te sli­je­pim i sla­bo­vid­nim oso­ba­ma. Projekcija na otvo­re­nom je orga­ni­zi­ra­na uz bes­pla­tan ulaz.

Uz pro­jek­ci­ju aktu­al­nog dobit­ni­ka Velike Zlatne Arene te još četi­ri Zlatne are­ne, vodi­te­lji­ca i ini­ci­ja­to­ri­ca pro­jek­ta, Maja Ogrizović odr­žat će krat­ku edu­ka­ci­ju medij­ske kul­tu­re i ink­lu­ziv­nih kul­tur­nih prak­si, a vodi­te­lji­ca radi­oni­ca hrvat­skog zna­kov­nog jezi­ka, pre­vo­di­te­lji­ca za hrvat­ski zna­kov­ni jezik Ivona Križić i radi­oni­cu osno­va hrvat­skog zna­kov­nog jezika.

Film svi­ma tur­ne­ja teži sen­zi­bi­li­za­ci­ji za potre­be ranji­vih druš­tve­nih sku­pi­na te poti­ca­nja soli­dar­nos­ti i ink­lu­ziv­nos­ti na široj druš­tve­noj razini.

Projekt se pro­vo­di u okvi­ru pro­gra­ma Clubture-HR pro­gram­ska raz­mje­na i surad­nja uz pot­po­ru Ministarstva kul­tu­re i medi­ja RH, Zaklade Kultura nova, Gradskog ure­da za kul­tu­ru, među­grad­sku i među­na­rod­nu surad­nju i civil­no druš­tvo Grada Zagreba i Nacionalne zak­la­de za razvoj civil­nog druš­tva kroz pro­gram Centri znanja.

Kino Katarina se pro­vo­di uz podr­šku Ministarstva kul­tu­re i medi­ja Republike Hrvatske i Hrvatskog audi­ovi­zu­al­nog cen­tra te u surad­nji s Glazbenom ško­lom Ivana Matetića – Ronjgova Pula.

Priredio B. V.