Pulski Bloomsday 2023: Andrea Pagani predstavlja „Il giardino d’acqua“

LIPANJ U KLUBU – KNJIŽARI GIARDINI 2

B. V.

12.06.2023.

Lipanj u Klubu – knji­ža­ri Giardini 2 zapo­čeo je „roker­ski“ pred­stav­lja­njem knji­ge „Monogatare +“ poz­na­tog kaza­liš­nog i film­skog reda­te­lja, DJ‑a, pis­ca, kvi­za­ša, pra­vog homo uni­ver­sa­li­sa  – Marija Kovača. Promocija je bila uvod u kon­cert Partibrejkersa na pul­skom Kaštelu gdje je Mario Kovač pri­ka­zao sve svo­je DJ bra­vu­re. Crni humor, auto­iro­ni­ja, otpor poli­tič­koj korek­t­nos­ti i nepod­noš­lji­va lako­ća Kovačeve eru­di­ci­je ozna­či­la je ovu promociju.

Središnji doga­đaj ovo­ga mje­se­ca u Klubu – knji­ža­ri Giardini 2 dogo­dit će se u čet­vr­tak, 15. lip­nja u 20 sati kada će se odr­ža­ti pro­mo­ci­ja knji­ge Il giar­di­no d’acqua/Vodeni vrt tali­jan­skog roma­no­pis­ca, ese­jis­ta i pro­fe­so­ra knji­žev­nos­ti Andree Paganija. Po prvi put Klub – knji­ža­ra sudje­lu­je u pul­skom Bloomsday‑u i po prvi put će na nje­noj maloj pozor­ni­ci nas­tu­pi­ti jedan stra­ni autor. Roman Vodeni vrt pri­ka­zu­je legen­dar­nu veče­ru u pari­škom hote­lu Majestic 18. svib­nja 1922., koja sim­bo­lič­ki ozna­ča­va revo­lu­ci­onar­nu pre­kret­ni­cu u knji­žev­nos­ti  i umjet­nos­ti 20. sto­lje­ća, godi­nu uspo­na Ballet Russa, Stravinskog i avan­gard­nog kore­ogra­fa i ple­sa­ča Nižinskog. Godinu u kojoj je,  u raz­ma­ku od neko­li­ko mje­se­ci, objav­ljen Uliks Jamesa Joycea, Pusta zem­lja T.S. Eliota i Jakobova soba Virginie Woolf. Večeru je pri­re­dio, nakon pre­mi­je­re bale­ta Stravinskog „Renard“, engle­ski izda­vač­ki par Schiff, a pri­sus­tvo­va­li su joj James Joyce,  Marcel Proust,  Igor Stravinski, Pablo Picasso i  Sergej Djagiljev. Andrea Pagani usmje­ren je na prvi i pos­ljed­nji susret Prousta i Joycea u kojem glav­nu ulo­gu ima Uliks objav­ljen u velja­či te godi­ne, ali i na porat­ne pari­ške godi­ne, kre­ativ­ne, bur­ne, „vese­le dva­de­se­te“. O knji­zi će s Andreom Paganijem raz­go­va­ra­ti tali­ja­nist, pro­fe­sor, poz­na­ti pre­vo­di­telj Pasolinija – Valter Milovan.

Krajem lip­nja, Klub – knji­ža­ra otva­ra  svoj „Azil za pis­ce“. Ovaj pro­gram ostva­ren je u surad­nji s pazin­skom Kućom za pis­ce čiji će knji­žev­ni­ci na rezi­den­ci­ji svoj pos­ljed­nji tje­dan u Istri pro­ves­ti u Klubu – knji­ža­ra Giardini 2. U skri­ve­nom, malom apart­ma­nu unu­tar knji­ža­re, u „Azilu“, prvi gost bit će mla­di crno­gor­ski pisac Nikola Nikolić, poz­nat po roma­ni­ma „Čvor“ (2011), „Meandar“ (2014) i „Sirene za uzbu­nu“ (2019), kao i zbir­ci pri­ča „Atakama“ (2016) koja je pre­ve­de­na na tali­jan­ski jezik. Koautor je knji­ge „2020“ (dnev­nič­ki zapi­si), sa još peto­ro auto­ra iz ex yu zema­lja (Lana Bastašić, Luiza Bouharaoua, Rumena Bužarovska, Danilo Lučić, Dijana Matković), koja je objav­lje­na u Zagrebu, Beogradu i Skoplju. Nikola Nikolić bora­vit će u „Azilu za pis­ce“ Kluba – knji­ža­re Giardini 2 od 24. do 30. lip­nja. U to vri­je­me bit će u jutar­njim sati­ma knji­žar – infor­ma­tor i čla­no­vi­ma Kluba dava­ti pre­po­ru­ke za knji­ge koje voli, a iza sebe će osta­vi­ti zapis – esej: „Noć u knji­ža­ri“ u kojem će opi­sa­ti svo­ja iskus­tva borav­ka Puli i živ­lje­nja u knji­ža­ri. Voditeljiice Kluba – knji­ža­re Helena Vodopija i Lara Osman Grganja pred­sta­vit će Nikolu Nikolića i nje­go­ve knji­ge na pro­mo­ci­ji u čet­vr­tak, 29. lip­nja u 20 sati.