Ljetne aktivnosti na Odjelu za djecu i mlade

Ljeto u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula

B. V.

29.06.2023.

Gradska knjiž­ni­ca i čita­oni­ca Pula i ove godi­ne za svo­je naj­mla­đe čla­no­ve tije­kom srp­nja i kolo­vo­za orga­ni­zi­ra raz­ne pro­gra­me i radi­oni­ce u svo­jim ogran­ci­ma. Aktivnosti su nami­je­nje­ne pred­škol­ci­ma i uče­ni­ci­ma osnov­ne ško­le. Broj sudi­oni­ka za poje­di­ne radi­oni­ce je ogra­ni­čen pa su potreb­ne pri­ja­ve za sudje­lo­va­nje. Sudjelovanje na radi­oni­ca­ma se ne napla­ću­je, a uvi­jet je člans­tvo u Knjižnici. Podsjećamo da dje­ca od rođe­nja do kra­ja godi­ne u kojoj napu­ne 15 godi­na ima­ju pra­vo na bes­plat­nu čla­na­ri­nu u Gradskoj knjiž­ni­ci čita­oni­ci Pula.

I ove godi­ne Knjižnica orga­ni­zi­ra natje­ca­nje Ljetni naj­či­ta­telj koji će se odr­ža­va­ti u Središnjoj knjiž­ni­ci, Dječjoj knjiž­ni­ci, Knjižnici Veruda, Knjižnici Vodnjan i Knjižnici Žminj, a nas­tav­lja­ju se i Vježbe čita­nja na Odjelu za dje­cu i mla­de i u Dječjoj knjižnici

Ciklus ljet­nih radi­oni­ca na Odjelu za dje­cu i mla­de zapo­či­nje već 30. lip­nja, odnos­no 4. srpnja.

Put oko svi­je­ta u 10 priča

Ciklus radi­oni­ca u koji­ma ćemo uči­ti o odre­đe­noj zem­lji, nje­zi­nim poseb­nos­ti­ma, sta­nov­niš­tvu, knji­žev­ni­ci­ma, kul­tur­noj bašti­ni. Svaki susret bit će posve­ćen jed­noj od zema­lja, a upoz­nat ćemo je kroz čita­nje pri­če auto­ra iz te zem­lje ili pri­če koja govo­ri o njoj. Kroz te pri­če uro­nit ćemo u dubi­ne raz­li­či­tih kul­tu­ra, upoz­na­ti obi­ča­je, tra­di­ci­ju i boga­tu povi­jest koje sva­ka od ovih zema­lja nosi.

Za kraj kre­ativ­no ćemo se izra­zi­ti i ste­če­no zna­nje pro­vje­ri­ti krat­kim kvi­zom zna­nja. Ponekad će kviz biti usmen, a pone­kad pismen, ali uvi­jek će biti krat­ko i slat­ko. Ova inte­rak­tiv­na aktiv­nost omo­gu­ćit će nam da se zaba­vi­mo i utvr­di­mo ono što smo nauči­li tije­kom našeg zamiš­lje­nog putovanja.

Radionice su nami­je­nje­ne svi­ma koji vole puto­va­nja, pri­če i žele pro­ši­ri­ti svo­je zna­nje o svjet­skoj kul­tu­ri. Kroz pri­če upoz­nat ćemo nove zem­lje te otkri­ti nji­ho­vo bogat­stvo i čaro­li­ju svi­je­ta u kojem živimo.

Jutro s pri­čom: čita­nje pri­ča dje­ci pred­škol­ske dobi

Cilj radi­oni­ce je stva­ra­nje lju­ba­vi pre­ma knji­zi već u naj­ra­ni­joj dobi te razvi­ja­nje mašte i kre­ativ­nos­ti kod naših naj­mla­đih čita­te­lja. Svaka pri­ča dono­si nove pus­to­lo­vi­ne poti­ču­ći dje­čju maštu i razu­mi­je­va­nje svi­je­ta oko nas. Kroz čita­nje pri­ča i sli­kov­ni­ca uro­nit ćemo u svi­jet fan­tas­tič­nih avan­tu­ra, razi­gra­nih liko­va i pouč­nih poruka.

Čitanje od naj­ra­ni­je dobi poma­že dje­te­tu da zavo­li knji­gu, una­pre­đu­je dje­te­to­ve spo­sob­nos­ti slu­ša­nja, boga­ti maštu i kre­ativ­no miš­lje­nje, una­pre­đu­je dje­te­to­ve spo­sob­nos­ti slu­ša­nja, poma­že mu da razvi­je pred­či­ta­lač­ke vje­šti­ne neo­p­hod­ne za samos­tal­no čita­nje, iza­zi­va zado­volj­stvo i ugo­du dje­te­ta te razvi­ja nje­go­ve inte­re­se. Djeca kojoj se čita i pri­ča od naj­ra­ni­je dobi brže razvi­ja­ju, zain­te­re­si­ra­ni­ja su za oko­li­nu, brže uče, bolje se sna­la­ze u komu­ni­ka­ci­ji s dru­gi­ma, razvi­ja­ju pred­či­tač­ke vještine.

Vježbe čita­nja za uče­ni­ke 1. i  2. razreda

Tijekom srp­nja i kolo­vo­za u Središnjoj i Dječjoj knjiž­ni­ci nas­tav­lja se cik­lus Vježbi čita­nja za mla­đi osnov­no­škol­ski uzrast uz pomoć kva­li­tet­ne struč­ne lite­ra­tu­re iz podru­čja razvo­ja govo­ra, jezi­ka i izra­ža­va­nja. Čitanje pra­te usme­ne i pisme­ne jezič­ne igre, vjež­be pam­će­nja, paž­nje, pre­pri­ča­va­nja i razu­mi­je­va­nja pročitanog.

Vježbe čita­nja orga­ni­zi­ra­ne su u dva ter­mi­na na dvi­je loka­ci­je, ovis­no o dobi polaz­ni­ka: za uče­ni­ke 1. raz­re­da osnov­ne ško­le odr­ža­vat će se u Središnjoj knjiž­ni­ci na Odjelu za dje­cu i mla­de (Kandlerova 39) sva­kog utor­ka od 10 do 11 sati (prvi susret je 4. srp­nja od 10 do 11 sati), a radi­oni­ce vjež­ba­nja čita­nja za uče­ni­ke 2. raz­re­da u Dječjoj knjiž­ni­ci (Smareglina 2) sva­kog čet­vrt­ka od 10 do 11 sati (prvi susret je 6. srp­nja od 10 do 11 sati).

Zbog ogra­ni­če­nog bro­ja sudi­oni­ka potreb­no je pri­ja­vi­ti se:

Ljetni naj­či­ta­telj Gradske knjiž­ni­ce i čita­oni­ce Pula

Gradska knjiž­ni­ca i čita­oni­ca Pula i ovo­ga lje­ta orga­ni­zi­ra natje­ca­nje Ljetni naj­či­ta­telj. Pozvani su svi pred­škol­ci te uče­ni­ci nižih i viših raz­re­da osnov­ne ško­le, knji­go­ljup­ci i oni koju tu lju­bav tek otkri­va­ju, da se uklju­če u natje­ca­nje koje će tra­ja­ti od 30. lip­nja do 2. ruj­na 2023.

Za sudje­lo­va­nje potreb­no je ispu­ni­ti pri­jav­ni­cu koja se može pre­uze­ti u Središnjoj knjiž­ni­ci (Odjel za dje­cu i mla­de),  Dječjoj knjiž­ni­ci, Knjižnici Veruda, Knjižnici Vodnjan ili Knjižnici Žminj te pro­či­ta­ne knji­ge upi­si­va­ti u tablicu.

Ljetni naj­či­ta­te­lji bira­ju se u tri kategorije:

  1. pred­škol­ci,
  2. uče­ni­ci od 1. do 4. raz­re­da osnov­ne ško­le te
  3. uče­ni­ci od 5. do 8. raz­re­da osnov­ne škole

Cilj je pro­či­ta­ti naj­vi­še knji­ga u svo­joj kate­go­ri­ji te uži­va­ti u lje­tu uz more knji­ga. Svečanim pro­gla­še­njem pobjed­ni­ka te uru­če­njem nagra­da i priz­na­nja obi­lje­žit će se Međunarodni dan pisme­nos­ti – 8. rujna.