Učimo mlade strpljenju

(Ne)vidljivi – mladi u kulturi: U Galeriji HUIU otvorena izložba IN DIS PLODOVI 2023

Tekst i fotografije Daniela KNAPIĆ

02.06.2023.

Izložba rado­va polaz­ni­ka novog cik­lu­sa radi­oni­ca IN DIS PLODOVI, odr­ža­nog tije­kom svib­nja u poli­va­lent­nom pros­to­ru HUIU BLOK- otvo­re­na je u čet­vr­tak u pul­skoj Galeriji Hrvatskog udru­že­nja inter­dis­ci­pli­nar­nih umjet­ni­ka. U BLOK‑u se nala­ze pot­pu­no oprem­lje­ni labo­ra­to­ri­ji za foto­gra­fi­ju, sito­ti­sak i kera­mi­ku te tek­s­til. IN DIS PlODOVI radi­oni­ce dio su Edukativnog pro­gra­ma HUIUa za dje­cu i mla­de koji se pro­vo­di već četi­ri godi­ne, a nami­je­nje­ne su prvens­tve­no srednjoškolcima.

Ovaj su im put bile ponu­đe­ne tri: radi­oni­ca crno-bije­le ana­log­ne foto­gra­fi­je pod men­tor­stvom Igora Dražića, radi­oni­ca ins­tant (pola­ro­id) foto­gra­fi­je ‑men­tor je bio Vjeran Juhas, te radi­oni­ca sito­ti­ska uz men­to­ri­cu Katju Kliba. Mentori su polaz­ni­ci­ma pre­ni­je­li opća zna­nja o sva­koj ponu­đe­noj „sta­rin­skoj“ teh­ni­ci, nakon čega su zajed­no eks­pe­ri­men­ti­ra­ju­ći s nji­ma pri­onu­li kre­aci­ji na zajed­nič­ku temu, koja je ovaj put bila Sunce. Svoje rezul­ta­te, ili „plo­do­ve“, na izlož­bi pred­stav­lja­ju Chiara Giachin-Rakić, Rina Renier, Vanda Pliško, Pio Ferlin i Eric Geloni.

„Cilj nam je pri­vu­ći mla­de umjet­nos­ti i kul­tu­ri, odnos­no nauči­ti ih pri­je sve­ga što je to inter­dis­ci­pli­nar­ni pris­tup umjet­nos­ti.“- rek­la je na otvo­re­nju Rudija Pavlićević, vodi­te­lji­ca pro­gra­ma u HUIU –„Od proš­le godi­ne radi­oni­ce smo osmis­li­li tako da uče­ni­ci ima­ju jed­nu temu koju svi obra­đu­ju upo­ra­bom raz­li­či­tih ala­ta i mate­ri­ja­la jer na taj način, kroz prak­su, mogu naj­bo­lje shva­ti­ti što je inter­dis­ci­pli­nar­nost u umjetnosti.“

Mladi auto­ri pot­vr­di­li su da su im ove radi­oni­ce bile vri­jed­no iskus­tvo, a Vjeran Juhas je kazao kako mu je bio stvar­no gušt radi­ti s nji­ma, „a sve u nadi da neko­ga to „zaka­či“ pa da se i kas­ni­je bavi nekim kre­ativ­nim radom, tako da ima­mo čime popu­ni­ti pro­gram u našoj gale­ri­ji. U stva­ri je sve to regru­ta­ci­ja i mani­pu­la­ci­ja mla­di­ma, malo- poma­lo ćemo ih zarobiti.“-našalio se, napo­mi­nju­ći da neki od polaz­ni­ka već volon­ti­ra­ju u galeriji.

„Ne znam kako je bilo nji­ma“, rekao je Igor Dražić, „ali znam da sam i ja izvu­kao korist iz tih radi­oni­ca. Npr. samos­tal­no razvi­ja­nje foto­gra­fi­ja nisam dugo radio, a ponov­no sam se „zak­va­čio“ i na pola­ro­ide. Uviđam što sam sve pro­pus­tio kroz svo to vri­je­me. Kako se digi­tal­na foto­gra­fi­ja ubr­za­no razvi­ja i u novim se pro­gra­mi­ma sve vrlo lako mije­nja, pola­ro­id i ana­log­na foto­gra­fi­ja će osta­ti zanat koji stva­ra uni­ka­te – ono kako sni­miš tako i osta­je. Zato mis­lim da, osim toga što mla­di tu nešto nauče, ove su radi­oni­ce važ­ne i sto­ga što želi­mo da se ovi sta­ri zana­ti odr­že, jer kako teh­no­lo­gi­ja napre­du­je bit­no je da mla­di shva­te da se mogu radi­ti i tak­ve stva­ri kod kojih je teško mani­pu­li­ra­ti sa slikom.

Juhas je dodao kako ovim radi­oni­ca­ma, osim što mla­di­ma poka­zu­ju „kako je to nekad bilo“ oda­ju i pošto­va­nje sta­rim zana­ti­ma, koji­ma je zajed­nič­ko to da ne daju ins­tant rezul­ta­te, već je u njih potreb­no ulo­ži­ti vri­je­me, pro­miš­lja­nje i trud u izved­bi. „U stva­ri“, ‑zaklju­čio je – ovdje prvens­tve­no mla­de nara­šta­je uči­mo strpljenju.“

Izložba se u ure­dov­no vri­je­me HUIU gale­ri­je može raz­gle­da­ti do 16. lipnja.

Ovaj tekst sufi­nan­ci­ran je sred­stvi­ma Fonda za poti­ca­nje raz­no­vr­s­nos­ti i plu­ra­liz­ma elek­tro­nič­kih medija.