Ponovljeni Natječaj za imenovanje ravnatelja Muzeja suvremene umjetnosti Istre

02.06.2023.

Istarska župa­ni­ja je 26. svib­nja ras­pi­sa­la Ponovljeni natje­čaj za izbor rav­na­te­lja Muzeja suvre­me­ne umjet­nos­ti Istre koji osta­je otvo­ren do 26. lip­nja. Do ponav­lja­nja natje­ča­ja doš­lo je zbog toga što se Županijska skup­šti­na nije sas­ta­la u zakon­ski pre­dvi­đe­nom roku da pot­vr­di oda­bir kan­di­dat­ki­nje Ketrin Milićević Mijošek za tre­ći man­dat, pa je ona kra­jem velja­če ime­no­va­na za v.d. ravnateljice.

Po ponov­lje­nom natje­ča­ju uvje­ti koje kan­di­da­ti mora­ju ispu­nja­va­ti su: zavr­šen diplom­ski sve­uči­liš­ni stu­dij ili inte­gri­ra­ni pred­di­plom­ski i diplom­ski sve­uči­liš­ni stu­dij ili spe­ci­ja­lis­tič­ki diplom­ski struč­ni stu­dij  ili s njim izjed­na­čen stu­dij; struč­ne, rad­ne i orga­ni­za­cij­ske spo­sob­nos­ti; naj­ma­nje pet godi­na rada u muze­ju ili naj­ma­nje deset godi­na rada u kul­tu­ri, zna­nos­ti ili obra­zo­va­nju; aktiv­no kori­šte­nje tali­jan­skim i pasiv­no naj­ma­nje još jed­nim svjet­skim jezikom.

Iznimno, ako se na ponov­lje­ni natje­čaj ne javi oso­ba koja ima pro­pi­sa­ne uvje­te, za ravnatelja/icu Muzeja može se, na teme­lju pred­lo­že­nog četve­ro­go­diš­njeg pro­gra­ma rada, ime­no­va­ti oso­ba koja ima zavr­še­no napri­jed nave­de­no obra­zo­va­nje, naj­ma­nje jed­nu godi­nu rada u muze­ju ili naj­ma­nje pet godi­na rada u kul­tu­ri, odli­ku­je se struč­nim, rad­nim i orga­ni­za­cij­skim spo­sob­nos­ti­ma te se aktiv­no koris­ti tali­jan­skim i pasiv­no naj­ma­nje još jed­nim svjet­skim jezikom.

Ravnatelj/ica Muzeja suvre­me­ne umjet­nos­ti Istre ime­nu­je se na vri­je­me od četi­ri godi­ne i može biti ponov­no imenovan/a. Ravnatelja/icu Muzeja ime­nu­je Skupština Istarske županije.

Pisane pri­ja­ve po ovom Natječaju dos­tav­lja­ju se osob­no ili poštom pre­po­ru­če­no na adre­su: Istarska župa­ni­ja-Regione Istriana, Upravni odjel za kul­tu­ru i zavi­čaj­nost, 52466 Novigrad-Cittanova, Mlinska 4/b‑Via del Mulino 4/b.

Na pred­njoj stra­ni omot­ni­ce u kojoj se dos­tav­lja pri­ja­va sa doku­men­ta­ci­jom  potreb­no je naz­na­či­ti “PONOVLJENI NATJEČAJ ZA RAVNATELJA/ICU MSUI – NE OTVARATI”.

Izvor

Fotografija P. ALBERTINI