Pulski fokus: Otvorena izložba Irme Markulin „Ona koja nisam“ u galeriji Makina

Tekst i fotografije Paola ALBERTINI

19.06.2023.

„Ona koja nisam“ naziv je poseb­ne izlož­be Irme Markulin otvo­re­ne 17. lip­nja u pul­skoj Galeriji Makina. Hassan Abdelghani tom je pri­li­kom poz­dra­vio pri­sut­ne napo­me­nuv­ši kako je riječ o poseb­noj izlož­bi na koju je jako pono­san. Kustosica Paola Orlić uoči otvo­re­nja istak­nu­la je kako je nakon 20 godi­na auto­ri­ci ovo veli­ki „come back“ u rod­nu Pulu.

„Irma Markulin je ško­lo­va­na i for­ma­tiv­no sta­sa­la u Hrvatskoj gdje je zavr­ši­la ško­lu Primijenjenih umjet­nos­ti u Zagrebu nakon čega je stu­di­ra­la sli­kar­stvo. Potom je otiš­la u Prag i zatim u Berlin gdje je i osta­la“, rek­la je Orlić napo­me­nuv­ši kako po prvi put foto­gra­fi­je ne izla­žu na zidu, već su one pos­ta­le nešto kao ins­ta­la­ci­je, objekt unu­tar prostora.

Fotografije ima­ju apli­ci­ra­nu poseb­nu mus­tru, izre­zo­ti­ne koje nisu naprav­lje­ne stroj­no već je umjet­ni­ca sama, ruč­no izre­za­la sva­ki i do naj­ma­nje­ga obli­ka, a na jed­noj foto­gra­fi­ji ih ima pre­ko tisu­ću, istak­nu­la je Orlić.

„Ovo je sto­ga vrlo impre­si­van rad i to ne samo zbog manu­al­nog rada već i nači­na na koji Irma auto tema­ti­zi­ra samu sebe“, izja­vi­la je.

Naslov izlož­be za koji su se dogo­vo­ri­li, „Ona koja nisam“ vrlo lije­po, poma­lo auto­iro­nič­no nagla­ša­va jed­nu nje­nu pozi­ci­ju, a to je kako ona radi auto­por­tre­te: “S jed­ne stra­ne vidjet ćete Irmu Markulin kao foto­graf­ki­nju koja foto­gra­fi­ra samu sebe, a s dru­ge stra­ne vidjet ćete nju koja tema­ti­zi­ra sebe i gle­da se, por­tret tako sto­ji izlo­žen čak i nje­nom pogledu“.

Naime, pre­ma nje­nim rije­či­ma, na izlož­bi ima neko­li­ko toča­ka gdje umjet­ni­ca nije samo umjet­ni­ca koja kre­ira nego je net­ko tko je unu­tar vlas­ti­te priče.

Izložba se sas­to­ji od dva dje­la. Prvi dio čine veli­ki for­ma­ti, foto­gra­fi­je koje se na neki način dok uz njih hoda­te nji­šu poput mobi­la i pozi­va­ju vas da ne sta­ne­te samo ispred foto­gra­fi­je nego da ju obi­đe­te i vidi­te s dru­ge stra­ne te uoči­te koli­ko se kroz te rupi­ce reflek­ti­ra­ju osta­le foto­gra­fi­je, nje­ni autoportreti.

U dru­gom dje­lu izlož­be, zaseb­noj pros­to­ri­ji, nala­ze se foto­gra­fi­je u svje­tle­ćim kuti­ja­ma, tzv. „lig­ht box‑u“ koji je isto jedan divan način repre­zen­ta­ci­je same sebe, sma­tra Orlić.

„Tu ćete vidje­ti nje­zin auto­por­tret kojem je dodan još jedan sloj, a to je nara­ci­ja. Na sam auto­por­tret kruž­no su apli­ci­ra­na slo­va i tu ćete uoči­ti nas­lo­ve poput samo­ob­ma­na, samo­dis­ci­pli­na, samo­sa­ža­lje­nje… Ona sebe tako izla­že tuma­če­nju same sebe i s tim nara­tiv­nim dje­lom daje neki novi kon­tekst“, kaže Orlić.

Slova su apli­ci­ra­na kruž­no, u smje­ru objek­ti­va, vrlo sime­trič­no apli­ci­ra­no. I ovdje su toč­ki­ce ruč­no rađe­ne, pomo­ću skalpela.

„Kad sam vidje­la prvi put bila sam eks­trem­no impre­si­oni­ra­na. Njeno dje­lo vrlo je ela­bo­ri­ra­no i kon­cep­tu­al­no“, doda­la je Orlić koju je fas­ci­ni­ra­la auto­ri­či­na pot­pu­na posve­će­nost umjetnosti.

Naime, večer pri­je nije sti­gla jed­na foto­gra­fi­ja pa je Markulin noć pri­je izlož­be četi­ri sata reza­la foto­gra­fi­ju kako bi bila sprem­na za pos­tav. Orlić je ispri­ča­la kako su zakas­ni­li na nedav­nu veli­ku izlož­bu „Nevidljive“ koja je tre­ba­la mapi­ra­ti žen­sku umjet­nost i na koju su zakas­ni­li, ali ovom putu­ju­ćom izlož­bom poku­šat će Markulin ozna­či­ti kao jed­nom od naših umjet­ni­ca koja ite­ka­ko tre­ba biti vid­lji­va na našoj sce­ni, nebit­no što živi u Berlinu.

Autorica je tom pri­go­dom zahva­li­la kus­to­si­ci i doma­ći­nu rekav­ši kako je s Orlić „sin­kro­ni­zi­ra­no pli­va­la u tek­s­tu“, a s Abdelghani joj je dao „da iza­đe iz kuku­lji­ce kao lep­tir i da pro­ši­ri krila“.

„Ovo je prva izlož­ba kojom se bavim sobom. Do sad sam se bavi­la raz­nim epo­ha­ma žene, od umjet­ni­ca u fil­mu, gle­di­šta kako su žene pro­ma­tra­ne kroz oko reži­se­ra, do žena koje su bile u soci­ja­liz­mu, hero­ina, žena u DDR‑u… Ali ovo je prvi rad kojim se bavim sobom, auto­bi­ograf­ski i zato mi je tako poseb­no dra­go da to mogu ovdje izlo­ži­ti“, izja­vi­la je Markulin pri­li­kom otvo­re­nja izložbe.

Autorica nam je u krat­kom raz­go­vo­ru rek­la kako joj je iznim­no dra­go ovim rado­vi­ma pono­vo se pred­sta­vi­ti u Hrvatskoj.

Njen diplom­ski rad 2006. godi­ne na Akademiji likov­nih umjet­nos­ti isto je sadr­ža­vao 12 auto­por­tre­ta, ali tada su u pita­nju bili slikarski.

„Ovo je seri­ja koja se dogo­di­la prvi put od kad se bavim foto­gra­fi­jom i to ne samo zrca­le­ći osje­ća­je i sve što sam proš­la kroz pro­tek­lo vri­je­me, već se i prvi put zais­ta bavim foto­gra­fi­jom koju režem. To su ustva­ri dija­lo­zi sa samom sobom“, rek­la nam je Markulin.

Prva seri­ja foto­gra­fi­ja koje je selek­ti­ra­la s Paolom Orlić je 12 veli­kih rado­va, veli­či­ne 1 m x 1.50 m.

Kako nam je ispri­ča­la, to su tzv. „blow ups“, uve­ća­nja rađe­na na viso­ko osjet­lji­vom foto nega­ti­vu, dok su svje­tle­će kuti­je manjih for­ma­ta i ruč­no su reza­na slo­va i rije­či koje se reflek­ti­ra­ju samo na sta­nja te se mogu išči­ta­ti rije­či samo­utje­ha, samos­poz­na­ja, samo­za­do­volj­stvo… To su rije­či koje same u sebi ima­ju obr­talj­ku i njih je reza­la i onda mul­ti­pli­ci­ra­la tako da stva­ra­ju jedan krug od riječi.

„Ovo su mi prvi jako bit­ni rado­vi jer se zais­ta prvi put bavim sobom“, rek­la je dodav­ši kako lije­po napi­sa­la u tek­s­tu o izlož­bi: „Ona spoz­na­je samu sebe tek kad je vidi net­ko drugi“.

Markulin se per­ci­pi­ra kao žena u druš­tvu, kroz sve svo­je ulo­ge, maj­ke, nas­tav­ni­ce, umjet­ni­ce… „Sve to što me obi­lje­ži­lo i što je u zad­nje dvi­je godi­ne utje­ca­lo na mene. Naravno da s 41 godi­nom žena kroz sta­rost i shva­ća­nje biolo­škog rit­ma sebe dru­ga­či­je doživljava.

„Ja se ovdje bavim i vlas­ti­tom egzis­ten­ci­jom ogo­lje­na i tje­ra­na pori­vi­ma koji su i tje­sko­ba i depre­si­ja te zais­ta, ne pri­ka­zu­jem se lije­pom, pri­ka­zu­jem se sa svim svo­jim sta­nji­ma i ulo­ga­ma koje ispu­nja­vam i koje mi druš­tvo name­će i tek se tako mogu oslo­bo­di­ti sebe“, rek­la je.

Irma Markulin već 12 godi­na kad koris­ti foto­gra­fi­ju koris­ti puno veli­kih for­ma­ta i foto­gra­fi­ju uvi­jek reže: „Nekad su to pik­se­li koje režem, npr. ruše­nje mos­tar­skog mos­ta, nedos­ta­tak infor­ma­ci­ja ili su to npr. raz­gled­ni­ce iz mog obi­telj­skog albu­ma iz doba Austrougarske. To su mali bok­se­vi, rupi­ce kroz koje mora­te viri­ti. Ja uvi­jek režem foto­gra­fi­je ali, narav­no, uvi­jek ima dru­ga poza­di­na“, pojas­ni­la nam je dodav­ši kako ne reže foto­gra­fi­ju uvi­jek s istim receptom.

U Makini vidi­mo sime­tri­ju crte­ža koje je pro­ba­la napra­vi­ti sime­trič­no sa željom da emo­ci­ju ugu­ra razum te da poku­ša ini­ci­ra­ti lije­vu i des­nu stranu.

„Zato se vide ruke jer su svi rezo­vi ruč­no rađe­ni i zais­ta je lije­po vidje­ti da to papir dopu­šta. Zato foto­gra­fi­je vise kao mobi­li u pros­to­ru i vidi se ta krh­kost papi­ra, to mi je bilo jako bit­no. Ali ja se zais­ta ins­pi­ra­tiv­no bavim foto­gra­fi­jom, ne koris­tim je kao pred­lo­žak za sli­ku već koris­tim pros­tor gdje izla­žem“, pojašnjava.

Na pri­mjer, kad je izla­ga­la rad­ni­ce u DDR‑u onda je uze­la jed­nu sta­ru veli­ku tvor­ni­cu, radi­la je veli­ke prin­te­ve dimen­zi­ja 180×180 i njih je lje­pi­la na pro­zo­re kroz koje je pro­la­zi­la svje­tlost i imi­ti­ra­la odre­đe­ni reljef iz DDR‑a. Ta mus­tra bila joj je bit­na u smis­lu spo­me­ni­ka DDR‑a dok je ova mus­tra nešto na što sama sebe reflek­ti­ra jer reže rupi­ce i rije­či samos­poz­na­je, a to je, isti­če, nešto sasvim dru­go nego kopi­ra­ti reljef neke zgrade.

Kako kaže auto­ri­ca, foto­gra­fi­ja „mje­ri vri­je­me“, ona je doku­men­ta­ci­ja vre­me­na. Izložene foto­gra­fi­je sni­ma­ne su proš­le i ove godine.

„Fotografi, umjet­ni­ci time su se uvi­jek bori­li pro­tiv vlas­ti­te smr­ti, kao da zabi­lje­živ­ši sebe u nekom pros­to­ru i vre­me­nu žele reći žele reći bio sam tu, to sam ja“, sma­tra Markulin.

Režući foto­gra­fi­ju daje se dimen­zi­ja vre­me­na koja pred­stav­lja nešto dru­go, to je, veli, zais­ta per­for­mans: „Rezati samu sebe tj. uni­šti­ti samu sebe da bi došao do svo­jih slo­je­va, kao raz­bi­je­no ogle­da­lo koje se kale­ido­skop­ski niže jed­no za dru­gim jer je zais­ta smiš­lje­no da se rade por­tre­ti jedan kroz dru­gi i da se onda mogu shva­ti­ti svi slo­je­vi. Zato je por­tret rezan i zato je tako pos­tav­ljen u prostoru“.

Na kra­ju je zaklju­či­la kako sma­tram da je ovom izlož­bom pos­ta­la vid­lji­va na našoj sce­ni iako je nije bilo dugo i zato joj je bit­no da je ovaj rad autobiografski.

„Zaista se bavim ogo­lje­na samom sobom i lije­po je sura­đi­va­ti sa svim tim lju­di­ma koji su radi­li na pos­tav­ci, koji su pisa­li, radi­li dizajn, koji su mi pri­ja­te­lji s fak­sa, koji su pisa­li i pre­vo­di­li tekst“, rek­la je na kraju.