Škola medijske kulture „dr. Ante Peterlić“ gostuje u Puli

B. V.

20.06.2023.

Hrvatski film­ski savez pozi­va sve zain­te­re­si­ra­ne da se pri­ja­ve na radi­oni­ce 25. Škole medij­ske kul­tu­re “Dr. Ante Peterlić” koja gos­tu­je u Puli od 28. kolo­vo­za do 1. ruj­na 2023.

Škola medij­ske kul­tu­re je jedan od 5 naj­važ­ni­jih pro­je­ka­ta medij­skog opi­sme­nja­va­nja u RH i među 150 naj­važ­ni­jih na razi­ni EU, a u sklo­pu Škole o  fil­mu može­te uči­ti, ras­prav­lja­ti i nauči­ti i to upra­vo od naj­ve­ćih film­skih pro­fe­si­ona­la­ca! Škola je mjes­to dograd­nje, usa­vr­ša­va­nja ili tek prvog susre­ta sa svi­je­tom fil­ma, foto­gra­fi­je, radi­ja i medija.

Petodnevna Škola medij­ske kul­tu­re u Puli nudi čak sedam pro­gra­ma i radi­oni­ca: Seminarski pro­gram (Filmska naSTAVa); Radionica za doku­men­tar­ni film; Radionica za igra­ni film; Radionica za ani­mi­ra­ni film; Radionica za eks­pe­ri­men­tal­ni film; Radionica za kame­ru i sni­ma­nje; Radionica za glaz­be­ni videospot.

„Stoga pozi­va­mo na sudje­lo­va­nje u ovo­go­diš­njim pro­gra­mi­ma Škole sve lju­bi­te­lje fil­ma, samos­tal­ne auto­re, kinok­lu­ba­še, pro­fe­so­re, odga­ja­te­lje, stu­den­te, čla­no­ve udru­ga kao i sve koji žele uči­ti o fil­mu, usvo­ji­ti potreb­ne vje­šti­ne za pre­no­še­nje zna­nja i ras­prav­lja­ti s naj­ve­ćim film­skim pro­fe­si­onal­ci­ma“, navo­de organizatori.

Nastavnici i pro­fe­so­ri na radi­oni­cu se mogu pri­ja­vi­ti putem ETTAEDU‑a, jer je 25. Škola medij­ske kul­tu­re u Puli veri­fi­ci­ra­na kao struč­nih sku­po­va od stra­ne Agencije za odgoj i obra­zo­va­nje.  Ovaj pro­gram odlič­no je usa­vr­ša­va­nje za izvo­đe­nje nas­tav­nih medij­skih i izvan­nas­tav­nih aktiv­nos­ti u osnov­nim i sred­njim ško­la­ma te ide­alan je za pokre­ta­nje budu­ćih film­skih dru­ži­na. Rok za pri­ja­vu je do 25. lipnja.

Školu orga­ni­zi­ra Hrvatski film­ski savez u suor­ga­ni­za­ci­ji Pulske film­ske tvor­ni­ce, a sve infor­ma­ci­je i povez­ni­ca za pri­ja­ve nala­ze se na slje­de­ćoj povez­ni­ci: https://smk.hfs.hr/pula-2023.

25. Školu medij­ske kul­tu­re “Dr. Ante Peterlić” u Puli finan­cij­ski podr­ža­va­ju Hrvatska zajed­ni­ca teh­nič­ke kul­tu­re, Hrvatski audi­ovi­zu­al­ni cen­tar i Grad Pula.