Udruga Proces obilježava Mjesec ponosa

B. V.

01.06.2023.

Proces – udru­ga za pro­mi­ca­nje queer kul­tu­re i LGBTIQ+ pra­va goto­vo već tra­di­ci­onal­no, kul­tur­no-umjet­nič­kim i zabav­nim pro­gra­mi­ma obi­lje­ža­va Mjesec pono­sa. Svojevrsna uver­ti­ra u Mjesec pono­sa bilo je otvo­re­nje izlož­be „Plivati kao ti ne može svat­ko“ Josipa Kresovića, koja je u Dnevnom borav­ku Rojca otvo­re­na u petak 26. svib­nja, a na otvo­re­nju odr­žao se i raz­go­vor s umjet­ni­kom i kus­to­si­com izlož­be Martom Radman. Izložbu se može pogle­da­ti sva­kim rad­nim danom od 9 do 21 sat zaključ­no s 26. lipnja.

U petak 16. i subo­tu 17. lip­nja u unu­traš­njem dvo­ri­štu Rojca odr­ža­va se dvod­nev­no gos­to­va­nje queer umjet­nič­kog kolek­ti­va House of Flamingo. U petak 16. lip­nja, odr­žat će se pro­jek­ci­ja fil­ma “Čopor piči­ća” i raz­go­vor s reda­te­lji­com Paolom Skelin i čla­ni­ca­ma kolek­ti­va. “Čopor piči­ća” pra­ti drag kolek­tiv House of Flamingo na nji­ho­voj prvoj izved­be­noj tur­ne­ji nakon više od godi­nu dana izbi­va­nja s pozor­ni­ca, a koja je obje­di­ni­la tri gra­da: Split, Zagreb i Pulu. Kombinacijom snim­ki s nas­tu­pa uži­vo, doku­men­ti­ra­nih intim­nih tre­nu­ta­ka pove­zi­va­nja u bac­k­s­ta­geu te ispo­vjed­nih i iskre­nih komen­ta­ra naj­u­žih čla­no­va kolek­ti­va o svom queer i izved­be­nom iden­ti­te­tu; film pru­ža jedins­tve­ni uvid u nji­ho­ve osob­nos­ti, odno­se, aspi­ra­ci­je i hek­tič­no ludi­lo koje pra­ti sva­ki izla­zak na pozor­ni­cu. Ulaz na film­sku pro­jek­ci­ju je besplatan.

U subo­tu 17. lip­nja, s počet­kom u 21 sat odr­ža­va se drag umjet­nič­ki nas­tup kolek­ti­va House of Flamingo. Drag umjet­nič­ki nas­tup pro­gram je koji stva­ra sigu­ran pros­tor LGBTIQ+ oso­ba­ma za pros­la­vu jed­nog od naj­važ­ni­jih poli­tič­kih pro­tes­ta dana unu­tar godi­ne, kroz bogat sadr­žaj umjet­nič­kih izved­bi i kva­li­tet­nog zvu­ka. Time se oda­je počast činje­ni­ci da je upra­vo iz jed­nog noć­nog klu­ba u kojem su se odr­ža­va­li drag per­for­man­si, nju­jor­škog Stonewall Inna, pote­kao moder­ni pokret za rav­no­prav­nost oso­ba svih rod­nih i spol­nih obi­ljež­ja i iden­ti­te­ta. Sam per­for­mans svo­je­vr­s­ni je odgo­vor na manjak queer izved­be­nih pro­gra­ma diljem RH, te omo­gu­ću­ju stva­ra­nje plat­for­me za dalj­nji razvoj i vid­lji­vost queer umjet­nos­ti i iden­ti­te­ta u jav­nom i kul­tur­nom pros­to­ru. Ulaznice za drag umjet­nič­ki nas­tup koji se odr­ža­va u subo­tu 17. lip­nja mogu se una­pri­jed kupi­ti putem plat­for­me Entrio.

Grad Pula-Pola ponov­no se pri­dru­žu­je ovoj pros­la­vi, te će i ove godi­ne, na ini­ci­ja­ti­vu udru­ge Proces, u vri­je­me tra­ja­nja Mjeseca pono­sa na Komunalnoj pala­či istak­nu­ti zas­ta­vu dugi­nih boja. Ovim sim­bo­lič­nim činom, Grad Pula-Pola isti­če i nagla­ša­va svo­ju podr­šku LGBTIQ+ zajed­ni­ci koja naža­lost i dalje doživ­lja­va napa­de i netr­pe­lji­vost, poput dis­kri­mi­na­tor­nih gra­fi­ta na pro­če­lji­ma zgra­da naše­ga gra­da koji poti­ču na nasi­lje i mrž­nju pre­ma LGBTIQ+ zajed­ni­ci. Podrškom ins­ti­tu­ci­ja poti­če se pri­jav­lji­va­nje i pro­ce­su­ira­nje zlo­či­na iz mrž­nje te se ohra­bru­je pri­pad­ni­ke LGBTIQ+ zajed­ni­ce da svo­je živo­te vode otvo­re­no kao i sva­ki dru­gi sta­nov­nik naše­ga gra­da. Pula tako sto­ji uz bok svjet­skim cen­tri­ma koji godi­na­ma podr­ža­va­ju LGBTIQ+ zajed­ni­cu te se svr­stao u napred­ne i pro­gre­siv­ne gra­do­ve u kojem se svi gra­đa­ni osje­ća­ju sigur­no i poštivano.

Autor vizu­ala doga­đa­nja je Erik Burić. Događanja su orga­ni­zi­ra­na u sklo­pu pro­gra­ma „Proces 2023“.

Program ‘Proces 2023’ reali­zi­ran je sred­stvi­ma Ministarstva kul­tu­re i medi­ja Republike Hrvatske, Istarske župa­ni­je, Grada Pule i Turističke zajed­ni­ce gra­da Pule.