70. Pula i na ležaljkama sve do rujna

B. V.

27.07.2023.

Novo izda­nje goto­vo uvi­jek ras­pro­da­nog pro­gra­ma Circolo Classic i ove će godi­ne lju­bi­te­lji­ma kul­t­nih nas­lo­va pri­ušti­ti neza­bo­rav­ne veče­ri gle­da­nja fil­mo­va pod zvijezdama.

Na jed­noj od naj­ljep­ših tera­sa u cen­tru Pule pri­ka­zat će se deset nas­lo­va koji su obi­lje­ži­li boga­tu fes­ti­val­sku povi­jest. Program otva­ra u uto­rak, 1. kolo­vo­za u 21 sat, „Poseban tret­man“ reda­te­lja Gorana Paskaljevića, a sve do 5. ruj­na utor­kom i nedje­ljom, izu­zev na blag­dan 15. kolo­vo­za, gle­da­te­lji će redom moći pogle­da­ti još devet fes­ti­val­skih kla­si­ka iz udob­nih ležalj­ki na tera­si Circola; „Prekobrojna“ (r. B. Bauer), „Lito vilo­vi­to“ (r. O. Gluščević), „Ljubavni slu­čaj ili tra­ge­di­ja služ­be­ni­ce PTT“ (r. D. Makavejev), „Višnja na Tašmajdanu“ (r. S. Janković), „Skupljači per­ja“ (r. A. Petrović), „Lepota poro­ka“ (r. Ž. Nikolić), „Kad budem mrtav i beo“ (r. Ž. Pavlović), „Miris polj­skog cve­ća“ (r. S. Karanović) i „Davitelj pro­tiv davi­te­lja“ (r. S. Šijan).

Sve pro­jek­ci­je zapo­či­nju u 21 sat a cije­na ulaz­ni­ce izno­si 5 eura po pro­jek­ci­ji. Ulaznice su dos­tup­ne putem mrež­ne stra­ni­ce www.kinovalli.net ili goto­vin­skim pla­ća­njem na bla­gaj­ni Circola sat vre­me­na pri­je počet­ka fil­ma. Ukupno će publi­ci biti na ras­po­la­ga­nju 80 ležalj­ki a u slu­ča­ju nepo­volj­nog vre­me­na pro­jek­ci­je će se u istom ter­mi­nu pri­ka­zi­va­ti u Kinu Valli.

Program se odr­ža­va u orga­ni­za­ci­ji JU Pula Film Festival i Zajednice Talijana Pula, uz pot­po­ru Ministarstva kul­tu­re, Istarske župa­ni­je, Grada Pule, HAVC‑a, Turističke zajed­ni­ce Pula dok je spon­zor pro­gra­ma Transcom.