Dokumentarni film o Uljaniku u glavnom programu festivala

70. Pula: Razgovor s redateljem Elvisom Lenićem povodom projekcije filma „Brod“ u Areni

Razgovarala Paola ALBERTINI • Fotografije iz arhiva Elvisa LENIĆA

03.07.2023.

• Dokumentarni film Elvisa Lenića o bro­do­gra­di­li­štu Uljanik, „Brod“ pre­mi­jer­no će se pri­ka­za­ti na ovo­go­diš­njem, 70. Pula film fes­ti­va­lu, u Areni. U novi­joj fes­ti­val­skoj povi­jes­ti bilo je neko­li­ko godi­na kad su u glav­nom pro­gra­mu bili doku­men­tar­ni fil­mo­vi, mada je to izu­ze­tak, a ove godi­ne će to biti ovaj 65 minu­ta dug film.

„To je po meni okej, i neki dru­gi svjet­ski razvi­ka­ni fes­ti­va­li ima­ju tu ten­den­ci­ju da u glav­nom pro­gra­mu, uz igra­ne, pri­ka­zu­ju i doku­men­tar­ne fil­mo­ve, Venecija, Berlin… Tako da po meni to tre­ba poz­dra­vi­ti“, kaže Lenić i priz­na­je kako mu je ite­ka­ko dra­go što će „Brod“ pre­mi­je­ru doži­vje­ti upra­vo na Puli, 22. srpnja.

„Drago mi je, bez laž­ne skrom­nos­ti jer ipak je to ta neka naša pul­ska tema, a i dra­go mi je što će ga broj­na publi­ka vidje­ti. Na kra­ju kra­je­va, čak i pre­ko puta Arene, za vri­je­me pro­jek­ci­je, svi­je­tlit će Uljanikove diza­li­ce. Tako da je to za pre­mi­je­ru fil­ma prvo­raz­re­dan ambi­jent“, sma­tra Lenić. „Nismo se mogli bolje­mu nada­ti“, naglašava.

Bliska i osobna tema

Inače, autor je i sam pri­je 20 godi­na radio pet, šest godi­na u Uljaniku te mu je ova tema vrlo osob­no bit­na i bliska.

„Čak sam i svom pokoj­nom ocu posve­tio film. On je cije­li rad­ni vijek pro­veo u Uljaniku. A onda sam raču­nao da kad bismo zbro­ji­li rad­ni staž svih čla­no­va moje uže obi­te­lji koji su, uklju­ču­ju­ći mene, radi­li u Uljaniku, to bi bilo pre­ko jed­nog sto­lje­ća“, rekao nam je Lenić.

Priznao je kako ga je zgro­zi­lo kad je Uljanik pro­pao jer je, kao i veći­na lokal­nog sta­nov­niš­tva, mis­lio da do toga ipak neće doći iako je povre­me­no bilo kri­za, ali baš tako nečem radi­kal­nim nije se nadao.

„Zanimljivo je da sam nedu­go nakon gaše­nja Uljanika sreo Saleta Verudu koji mi je donio neki časo­pis, godiš­njak Jurina i Franina, mis­le­ći da će me zani­ma­ti. Tamo je bio tekst povo­dom 130 godi­na Uljanika, od 1856. do 1986. godi­ne kad je bio vrhu­nac pro­izvod­nje i utje­ca­ja Uljanika“, ispri­čao nam je Lenić dodav­ši kako je ras­pa­dom biv­še drža­ve, pro­izvod­nja i moć Uljanika pola­ko poče­la padati.

„Kad čitaš te tek­s­to­ve čini ti se da to nikad neće pro­pas­ti, ali dogo­di­lo se i bilo mi je dos­ta poraz­no kako mi, kao današ­nje druš­tvo, pre­ko sve­ga brzo pre­đe­mo. Svi smo mi pre­vi­še okre­nu­ti vlas­ti­toj egzis­ten­ci­ji. Čim se dogo­di nešto od općeg inte­re­sa, malo se dig­ne neka frka i onda ide­mo dalje“, veli Lenić te pod­sje­ća kako je kra­jem 2018. godi­ne bilo tje­dan dana štraj­ka, išlo se u Zagreb i onda su malo po malo, svi, pa i sami Uljanikovci, zabo­ra­vi­li na to i otiš­li svat­ko za svo­jom egzistencijom.

„Dakako, svat­ko se mora pobri­nu­ti za sebe, ali na je kra­ju taj neka­daš­nji div goros­tas samo nes­tao“, kons­ta­ti­rao je Lenić.

Iako se u Uljaniku još nešto radi, kao da je nes­tao, a to ga je, doda­je, fra­pi­ra­lo. „Ne vje­ru­jem da se to dogo­di­lo pri­je 40 godi­na da bi tek tako nes­ta­lo. Čini mi se da je nekad bilo dru­ga­či­je, da nisu samo nov­ci bili bit­ni. Taj Uljanik je pred­stav­ljao nešto više od mjes­ta gdje ćeš dobi­ti pla­ću. Uljanik je bio dokaz iden­ti­te­ta i neke vrste pono­sa, kul­tu­ro­lo­ški i soci­olo­ški gle­da­no“, sma­tra Lenić.

Sve mu je to, isti­če, bila moti­va­ci­ja za sni­ma­ti film o Uljaniku za koji kaže da je jako filmičan.

„Sva ona kuli­sa, sce­no­gra­fi­ja, ske­le, cije­vi… Čak i kad sam tamo radio puno sam puta raz­miš­ljao kako bi se tu mogao sni­mi­ti neka­kav film“, ističe.

Vizualni dio filma i dio sa svjedočanstvima

Film je struk­tu­ri­ran i sas­tav­ljen od kadro­va današ­njeg Uljanika, a nje­go­vi su pro­ta­go­nis­ti lju­di iz Uljanika raz­li­či­tih dob­nih sku­pi­na, sred­njeg život­nog doba i umirovljenici.

„Dali su mi svo­ja sje­ća­nja, impre­si­je, miš­lje­nje, zašto je tako zavr­ši­lo. Sve to iz per­s­pek­ti­ve rad­ni­ka, lju­di koji nisu dono­si­li nikak­ve odlu­ke, nisu bili ruko­vo­di­oci, poli­ti­ča­ri i slič­no. Riječ je o rad­ni­ci­ma raz­li­či­tih zani­ma­nja i ulo­ga u Uljaniku koji su s tim Uljanikom živje­li“, ispri­čao je Lenić istak­nuv­ši kako su to su te dvi­je razi­ne fil­ma: suvre­me­na vizu­al­na s pus­to­ši koja je tada bila u Uljaniku, a dru­ga s pri­ča­ma rad­ni­ka i ambi­jen­tal­nim zvukom.

Samo su na naj­av­noj špi­ci neke arhiv­ske foto­gra­fi­je koje su naš­li u Povijesnom i pomor­skom muze­ju zahva­lju­ju­ći rav­na­te­lju Gracijanu Kešcu te dje­lat­ni­ca­ma Gordani Milaković i Lani Skuljan Bilić.

„Brod“ se počeo sni­ma­ti kra­jem 2019. godi­ne, sni­mao ga je Lenić, a Goran Škofić je sni­mao kadro­ve s dro­nom. Lenić je mje­se­ci­ma odla­zio tamo i obi­la­zio raz­ne dije­lo­ve Uljanika.

„Za kame­ru je taj pros­tor bio odli­čan, za mene osob­no izu­zet­no emo­tiv­no teško“, priz­nao je.

Dugotrajan rad na filmu

Vizualni mate­ri­jal sni­mio je u godi­nu dana i onda je sni­mao svje­do­čans­tva lju­di. To se odu­ži­lo zbog koro­ne kad nije mogao ići lju­di­ma u kuće te radi­ti inter­v­jue sto­ga je sve sku­pa tra­ja­lo 3,5 godina.

Lenić nam je ispri­čao kako je imao sre­će u pro­na­la­sku lju­di koji će sudje­lo­va­ti na fil­mu: „Prvo sam kon­tak­ti­rao neke koje sam poz­na­vao, a onda kad se saz­na­lo što radim mno­gi su mi pomo­gli, poseb­no sam zahva­lan Gordani Milaković iz Muzeja koja mi je naš­la neko­li­ko vrlo zanim­lji­vih sugo­vor­ni­ka i mno­go mi pomogla“.

Potom su se stva­ri zako­tr­lja­le, kako to obič­no biva s doku­men­tar­nim fil­mom. Naime, pre­ma Lenićevim rije­či­ma doku­men­tar­ni film ne možeš ispla­ni­ra­ti: „Smisliš kon­cept i pus­tiš što ti život nudi jer ako pre­vi­še pla­ni­raš onda vje­ro­jat­no neće baš ispas­ti dobro“.

Glazba u fil­mu je ona lokal­nih auto­ra – Sergia Endriga, Chwegera i Marina Morosina.

Lenić kaže kako pro­du­cen­ti­ci Dijani Mlađenović ide ogrom­na zas­lu­ga i zahva­la jer je bila s njim od samog počet­ka rada na fil­mu te Matiji Debeljuhu koji već godi­nu dana na fil­mu inten­ziv­no radi kao montažer.

Film spreman za Arenu

U tije­ku je post pro­duk­ci­ja sli­ke i zvu­ka koji je, kaže Lenić, uz svje­do­čans­tva lju­di, vrlo bitan zvuč­ni ele­ment. „Uz more i gale­bo­ve, tu je i ambi­jen­tal­na glaz­ba te pro­izvod­nja koje, iako nema, zvuč­no se suge­ri­ra u fil­mu“, pojašnjava.

Tehničke stva­ri se rje­ša­va­ju i film je spre­man za 22. srpanj i pro­jek­ci­ju na Pulskom film­skom fes­ti­va­lu u Areni. Nakon toga, „Brod“ „plo­vi“ u kino dis­tri­bu­ci­ju i na osta­le fes­ti­va­le, a nje­gov autor nas­tav­lja neumor­no stva­ra­ti filmove.

„Prije sam radio više rural­ne teme, istar­ske pri­če, zad­njih godi­na sam se posve­tio pul­skim pri­ča­ma. U pro­ce­su smo sufi­nan­ci­ra­nja novog fil­ma, a riječ je o eks­pe­ri­men­tal­nom, krat­kom fil­mu“, naj­a­vio je.

Kinematograf i Pulska film­ska tvor­ni­ca su pro­du­cen­ti, a bogat arhiv­ski mate­ri­jal Kino klu­ba Jelen Lenić pla­ni­ra kom­bi­ni­ra­ti sa suvre­me­nim zvu­ko­vi­ma Pule ne bi li dobio spoj vizu­al­ne proš­los­ti i zvuč­ne suvre­me­nos­ti. Radni nas­lov je „Addio Pola“.