Festival dokumentarnog filma Shpeena DOX u Labinu

B. V.

10.07.2023.

Dolazi nam još jedan Shpeena DOX, ovo­ga puta na više loka­ci­ja u Labinu. Uz stan­dard­no otva­ra­nje na špi­ni, osta­le dane mjes­to odr­ža­va­nja je u Parku hrvat­skih bra­ni­te­lja, a sprem­na je i pop-up Shpeena. „Osim toga, ove smo godi­ne pro­gram obo­ga­ti­li i nekim ink­lu­ziv­nim fil­mo­vi­ma pri­la­go­đe­nim glu­him i naglu­him oso­ba­ma koji su dio Film svi­ma Medijateke, ali i jed­nom zanim­lji­vom radi­oni­com“, navo­de organizatori.

Sve poči­nje nul­tim danom fes­ti­va­la, 12. srp­nja kada će se okru­glim sto­lom s počet­kom u 20 sati u Parku hrvat­skih bra­ni­te­lja ras­prav­lja­ti o napret­ku doku­men­tar­nog  fil­ma. Okrugli stol Dokumentarni film: Jučer, danas, sutra oku­pit će tako lokal­ne fil­ma­še, a sudje­lo­vat će direk­tor foto­gra­fi­je Goran Načinović, pro­du­cen­ti­ca Bianca Dagostin te pul­ski reda­telj Danilo Lola Ilić, pod mode­ra­tor­skom pali­com Tonija Juričića. Upravo će Ilićev film “To smo mi” biti pri­ka­zan nakon okru­glog stola.

Prvi služ­be­ni dan fes­ti­va­la je u čet­vr­tak 13.srpnja kada će nakon služ­be­nog otvo­re­nja u 21 sat kao i ina­če na špi­ni, biti pri­ka­zan film “Izvorni sjaj”. Film je to Biance Dagostin i Tonija Juričića koji pra­ti dje­voj­ke koje obav­lja­njem fizič­ki zah­tjev­nog rada uni­šta­va­ju ste­re­oti­pe o “muškom pos­lu”. Nakon toga, usli­je­dit će dugo­me­traž­ni film “Zalagaonica” Łukasza Kowalskog, a večer ćemo zatvo­ri­ti kra­ćim fil­mo­vi­ma: “As Far As Our Feet Take Us” Renate Lučić (34’), “Sve kaj ti nikad ne budem rek­la” Bele Bračko-Milešević (4’) i “Jednog pet­ka popod­ne” Lucije Brkić (10’).

„Drugi, služ­be­ni dan fes­ti­va­la (14. srp­nja) otva­ra jed­na zanim­lji­va surad­nja. Film svi­ma svug­dje uz pro­jek­ci­ju ink­lu­ziv­nog fil­ma pre­ve­de­nog i pri­la­go­đe­nog za glu­he i naglu­he oso­be na Shpeenu dola­zi i s radi­oni­ca­ma. S vodi­te­lji­com i pokre­ta­či­com ink­lu­ziv­nih pro­je­ka­ta, Majom Ogrizović uči­mo o medij­skoj kul­tu­ri kroz pri­ka­za­ni film te o ink­lu­ziv­nim kul­tur­nim prak­sa­ma, osvje­šta­va­mo vlas­ti­te pri­vi­le­gi­je i nači­ne gdje može­mo dje­lo­va­ti ink­lu­ziv­no. A kao šlag na kra­ju, naučit ćemo i osno­ve hrvat­skog zna­kov­nog jezi­ka uz komu­ni­ka­cij­sku posred­ni­cu za hrvat­ski zna­kov­ni jezik, Ivonu Križić. Inkluziviranje može poče­ti! Radionica poči­nje u petak 19.30 sati, odr­ža­vat će se u Narodnom muze­ju Labin i bes­plat­na je, no pri­ja­ve su pre­po­ru­ču­ju radi jed­nos­tav­ni­je orga­ni­za­ci­je. Svoje pri­ja­ve upu­ti­te na anatavic@gmail.com ili tele­fon­ski na 098 9660 698“, napo­mi­nju organizatori.

U petak, 14.srpnja, večer­nji pro­gram poči­nje pro­jek­ci­ja­ma u Parku hrvat­skih bra­ni­te­lja. Program poči­nje u 21 sat nagra­đi­va­nim fil­mom “U šumi” reda­te­lji­ce Sare Grgurić (tra­ja­nja 17 minu­ta) nakon čega će je na pro­gra­mu devet-minut­ni “Gamer girl” Irene Jukić Pranjić, te dugo­me­traž­ni “Ljubav, smrt i nje­mač­ke mar­ke” Cema Kaya (99’). Večer će zatvo­ri­ti fil­mo­vi “Nihilist” Renate Lučić (43’) i “Mačka je uvi­jek žen­sko” Martine Meštrović i Tanje Vujasinović o nedav­no pre­mi­nu­loj kipa­ri­ci Mariji Ujević Galetović.

„U subo­tu, zad­njeg dana fes­ti­va­la, i dalje smo u par­ku ispod kina. Večer će u 21 sat poče­ti pro­jek­ci­jom fil­ma “Oni samo dola­ze i odla­ze” Borisa Poljaka (20’) te fil­mom Tome Zidića “Lutajući oce­anom” (80’), kojeg ćete nakon fil­ma ima­ti i pri­li­ku upoz­na­ti, a neki ga se sje­ća­ju s ovo­go­diš­njih radi­oni­ca doku­men­tar­nog i ekpe­ri­men­tal­nog fil­ma. Kako i pri­li­či jed­nom fes­ti­va­lu, večer, ali i ovo­go­diš­nju edi­ci­ju fes­ti­va­la zatvo­rit ćemo DJ setom labin­skog DJ‑a Nina Frankovića“, kažu organizatori.

Novost ovo­go­diš­njeg fes­ti­va­la je i pop-up Shpeena, odnos­no izne­nad­ne pro­jek­ci­je na nekim novim loka­ci­ja­ma. Set fil­mo­va koji će biti pri­ka­za­ti sas­to­ji se od fil­mo­va “Suze bakar­skog baško­ta” Bruna Butorca (13’), “In Medias Res” Ane Klepo (23’), “Nokturno” Silvije Bumbak (13’), “Puta toli­ko” Nine Sorić (20’) te “℗arti­zan” Jelene Androić (20’), reali­zi­ra­ne u sklo­pu Filmaktivove Nove ško­le doku­men­tar­nog filma.

U čet­vr­tak pop-up Shpeenu može­te od 18 sati ulo­vi­ti u Narodnom Muzeju Labin (rudar­ska soba), dok u petak fil­mo­ve može­te popra­ti­ti na pro­jek­ci­ji kraj crk­vi­ce sv. Kuzme i Damijana, nasu­prot Parku hrvat­skih bra­ni­te­lja od 20 sati.

Program je pot­po­mog­nut sred­stvi­ma Hrvatskog audi­ovi­zu­al­nog cen­tra i Grada Labina, u sklo­pu Labin art repu­bli­ke. Organizator Pučko otvo­re­no uči­li­šte Labin (Kino Labin).