Izložba Branka Kolarića „Apoteoza trenutka“ u Gradskoj galeriji Labin

B. V.

05.07.2023.

Izložba Branka Kolarića nazi­va „Apoteoza tre­nut­ka“ bit će otvo­re­na u petak, 7. srp­nja u 20 sati u Gradskoj gale­ri­ji Labin. GGL nas­tav­lja izlož­be­nu sezo­nu pri­ka­zom kon­cep­tu­al­ne i novo­me­dij­ske umjet­nos­ti pri­ka­zom nje­zi­na iska­za kroz raz­li­či­te umjet­nič­ke generacije.

Izložbom se pred­stav­lja­ju rado­vi Branka Kolarića u for­mi dje­lo­mič­ne retros­pek­ti­ve obu­hva­ća­ju­ći rado­ve nas­ta­le od počet­ka proš­log deset­lje­ća do danas. Snažnim idej­nim poru­ka­ma umjet­nik svo­jim dje­li­ma pro­go­va­ra o raz­nim sta­nji­ma i slo­je­vi­tos­ti­ma druš­tva kao iska­zom osob­nih sta­vo­va. Na labin­skoj izlož­bi nazi­va „Apoteoza tre­nut­ka“, ujed­no isto­ime­nim nazi­vom jed­nog od rado­va, pred­sta­vit će dva­de­se­tak umjet­ni­na u medi­ju ins­ta­la­ci­je, gra­fi­ke, sli­kar­stva i objekata.

„Kolarić se ne bavi dijag­no­zom i uzro­kom, već sna­gom svo­je indi­vi­du­al­nos­ti pro­go­va­ra pro­tiv današ­njeg vri­jed­nos­nog sus­ta­va emo­tiv­nim i nena­met­lji­vim pro­tes­tom što se, zajed­no s auto­ro­vom uro­đe­nom ludič­ko – duho­vi­tom voka­ci­jom, oči­tu­je u izra­žaj­no – men­tal­nom  pro­se­deu kojim odi­šu nje­go­vi rado­vi. Premda uglav­nom meta­fo­rič­no, on vrlo jas­no pro­go­va­ra o suvre­me­nim druš­tve­nim ano­ma­li­ja­ma, poli­tič­koj zbi­lji te eko­nom­skoj i idej­noj oskudici.

„Kod ovog je auto­ra važ­no pola­zi­šte iz meti­era pre­ma poru­ci, umjes­to obrat­nim putem, što je danas kod veli­kog bro­ja umjet­ni­ka slu­čaj. Branko Kolarić je po zva­nju gra­fi­čar, te ne čudi da nje­go­vi rado­vi u broj­nim medi­ji­ma u koji­ma se izra­ža­va (crtež, sli­kar­stvo, objekt, ins­ta­la­ci­ja, ready-made…) odi­šu pre­ciz­noš­ću, kva­li­te­tom oda­bi­ra mate­ri­ja­la, per­fek­ci­oniz­mom izved­be i estet­skom zaokru­že­noš­ću“, isti­če kus­tos izlož­be Mladen Lučić.

Branko Kolarić (Pula, 1954.) je vizu­al­ni umjet­nik, gra­fič­kog obra­zo­va­nja. Svojom je likov­noš­ću pri­su­tan na umjet­nič­koj sce­ni od deve­de­se­tih godi­na proš­log sto­lje­ća. U tom je raz­dob­lju izla­gao na više samos­tal­nih i skup­nih izlož­bi. Za svoj je rad višes­tru­ko nagra­đi­van. Član je HDLU Istre. Živi i radi u Rovinju.