Izložba Olega Morovića „Stara škola“ u Vodnjanu

B. V.

05.07.2023.

“Stara ško­la” je prva samos­tal­na sli­kar­ska izlož­ba fažan­skog auto­ra Olega Morovića, na kojoj pred­stav­lja cje­lo­vit cik­lus svo­jih rado­va. Kustos izlož­be je Mladen Lučić, dok reali­za­ci­ju izlož­be pot­pi­su­je vod­njan­ska udru­ga La Udruga, uz podr­šku Grada Vodnjana i Prostora za urba­nu kul­tu­ru. Otvorenje izlož­be odr­žat će se u subo­tu 8. srp­nja u 20.3o sati u zgra­di sta­re škole/Astre. Izložbu je mogu­će pogle­da­ti od 8. do 22. srp­nja, od 19 do 21 sat.

O izlož­bi i Morovićevom radu, kus­tos Mladen Lučić u pred­go­vo­ru kata­lo­ga piše: „Morović se svo­jom aso­ci­ja­tiv­nom citat­noš­ću doti­če pos­tu­la­ta pos­t­mo­der­ne ali je ne apsor­bi­ra već mar­gi­nal­no  tran­s­po­ni­ra u svo­ju indi­vi­du­ali­zi­ra­nu stil­sku izra­žaj­nost, koja je bli­ska arti­fi­ci­jel­nom eklek­tič­nom jezi­ku današ­nje kul­tu­ro­lo­ške stvar­nos­ti što sus­tav­no negi­ra teze o čis­toj umjet­nos­ti i nje­zi­noj auto­no­mi­ji. Slikarstvo Olega Morovića posje­du­je karak­ter brzog zapi­sa kojim on bilje­ži svo­ja tre­nut­na emo­tiv­na sta­nja, nagla­še­ne je subjek­tiv­nos­ti i spon­ta­nos­ti te je pot­pu­no otvo­re­no za dalj­nja nara­tiv­na i struk­tu­ral­no-mor­fo­lo­ška istra­ži­va­nja koja su ovim prvim auto­ro­vim cje­lo­vi­tim cik­lu­som dobi­la zdrav temelj čvr­sto sat­kan na eklek­tič­nom jezi­ku moder­nis­tič­ke i pos­t­mo­der­nis­tič­ke tra­di­ci­je. Te pred­lo­ške Morović nado­gra­đu­je jezi­kom uli­ce, iko­no­graf­skim obras­ci­ma današ­nje pop kul­tu­re te osob­nom spon­ta­nom, nepre­dvi­dom i ludič­kom poeti­kom koja balan­si­ra izme­đu bez­briž­ne zaigra­nos­ti i seri­oz­no pos­tav­lje­nih sli­kar­skih pro­ble­ma što će rezul­ti­ra­ti sli­ka­ma  suvre­me­nog sen­zi­bi­li­te­ta koje odi­šu pul­som novih generacija.“

Oleg Morović rođen je na dan Republike 29. novem­bra 1987. u Puli gdje zavr­ša­va Školu pri­mi­je­nje­nih umjet­nos­ti i dizaj­na 2006. godi­ne. Voditelj je udru­ge Prostor urba­ne kul­tu­re u Fažani kroz čiji rad orga­ni­zi­ra raz­ne kul­tur­no-umjet­nič­ke pro­gra­me poput edu­ka­tiv­nih i kre­ativ­nih radi­oni­ca Print Zine. U sklo­pu udru­ge tako­đer vodi Fanzinoteku – arhiv neza­vis­nih publikacija.

Kao dio orga­ni­za­cij­skog tima orga­ni­zi­ra Vodnjan Film Festival u Fažani Film Festival (NVFV i La udru­ga) te Vladimir film fes­ti­val (SK August Šenoa). Zajedno sa Olegom Šuranom i Andijem Pekicom vodi umjet­nič­ku orga­ni­za­ci­ju Fazan i web por­tal za dizajn, inte­rak­ci­je i umjet­nost nakonjusmo.net a pos­ljed­njih 15 godi­na izda­ju i časo­pis za poezi­ju Polet. Izlagao je na neko­li­ko grup­nih i samos­tal­nih izlož­bi. Rijetko nagra­đi­van. Bavi se gra­fič­kim dizaj­nom. U slo­bod­no vri­je­me sli­ka ili tiska gra­fi­ke i pla­ka­te u teh­ni­ci sito­ti­ska. Voli umjet­nost. Živi u Fažani.