Izložbe 70. Pulskog filmskog festivala

B. V.

14.07.2023.

U sklo­pu jubi­lar­ne 70. Pule bit će otvo­re­ne broj­ne izlož­be, a sve zapo­či­nje u petak, 14. srp­nja na Giardinima gdje je pos­tav­lje­na izlož­ba „Sedamdeset godi­na fes­ti­va­la“ koja je plod surad­nje JU Pula Film Festivala i Povijesnog i pomor­skog muze­ja Istre. Kustosica je Hana Žerić Šaponja.

Izložba pri­ka­zu­je goto­vo sve seg­men­te živo­ta fes­ti­val­ske Pule ― od orga­ni­za­cij­ske struk­tu­re, film­skih pla­ka­ta, fil­mo­va, nagra­da te zanim­lji­vos­ti koje su Festival pra­ti­le. Svaka fes­ti­val­ska godi­na popra­će­na je užim izbo­rom foto­graf­ske i doku­men­tar­ne gra­đe iz raz­no­vr­s­nih fun­du­sa arhi­va, kino­te­ka, muze­ja, film­skih cen­ta­ra, knjiž­ni­ca i dru­gih ins­ti­tu­ci­ja u Hrvatskoj i inozemstvu.

Pulski film­ski fes­ti­val dubo­ko je utkan u druš­tve­no tki­vo našeg gra­da. Od samih poče­ta­ka, danas već dale­ke 1954. godi­ne, Festival je bio ključ­ni doga­đaj sva­kog pul­skog lje­ta. Svi sta­nov­ni­ci Pule ima­ju pone­ku osob­nu uspo­me­nu koja ih veže uz fes­ti­val­ske dane; veli­čans­tve­ni vatro­met, pre­ska­ka­nje ogra­de radi ula­ska u Arenu ili slu­čaj­ni susret s kak­vom film­skom zvi­jez­dom na Zlatnim sti­je­na­ma ili neda­le­ko od hote­la Riviere. Glamur s film­skog plat­na na naj­ljep­šoj pozor­ni­ci na svi­je­tu tije­kom godi­na oča­rao je Puljane i mno­go­broj­ne posje­ti­te­lje koji već 70 godi­na poho­de naš Festival pod zvijezdama.

Istog dana otva­ra se i izlož­ba Igora Dražića „Dogodilo se osam­de­se­tih“ u Kinu Valli. Postav izlož­be čine foto­gra­fi­je  nas­ta­le izme­đu 1983. i 1987. godi­ne koje pri­ka­zu­ju atmo­sfe­ru oko Arene tije­kom tra­ja­nja Filmskog fes­ti­va­la u Puli.

Igor Dražić (1961.) u Puli je zavr­šio sred­njo­škol­sko obra­zo­va­nje ― smjer gra­fič­ki dizaj­ner. Fotografije je izla­gao na skup­nim izlož­ba­ma u Rovinju, Osijeku, Kopru, Trstu, Novom Sadu, Beogradu, Rijeci i Zagrebu, a samos­tal­no u Puli i Poreču. Za omo­te nji­ho­vih disko­graf­skih izda­nja foto­gra­fi­rao je pul­ske gru­pe Messerscmitt, Spoons, Zhel, Urar i Gori Ussi Winnetou. Autor je foto­gra­fi­je Francija i KUD‑a Idijoti objav­lje­ne u Ex YU rock encik­lo­pe­di­ji Petra Janjatovića. Član je Hrvatskog udru­že­nja inter­dis­ci­pli­nar­nih umjetnika.

Izložba Slobodana Ivetića „Sjećanje na Enu“ bit će otvo­re­na u petak 14. srp­nja u 20 sati u Galeriji SKUC.

Izložba okup­lja neke od foto­gra­fi­ja nas­ta­lih u lje­to 1980. na Šolti tije­kom sni­ma­nja fil­ma Pad Italije Lordana Zafranovića. Kao stu­dent reži­je i kame­re, Ivetić je dopu­to­vao u Maslinicu gdje se film sni­mao i u dva mje­se­ca napra­vio oko 1500 uglav­nom crno-bije­lih foto­gra­fi­ja koje svje­do­če počet­ku blis­ta­ve kari­je­re tada dva­de­se­to­go­diš­nje Ene Begović.

Slobodan Ivetić diplo­mi­rao je reži­ju i kame­ru na viso­koj film­skoj ško­li IDHEC u Parizu, reži­ju na Konzervatoriju fran­cu­ske kine­ma­to­gra­fi­je i teori­ju fil­ma na pari­škoj Sorboni. Režirao je 11 krat­kih igra­nih i doku­men­tar­nih fil­mo­va, a kao asis­tent i pomoć­nik reži­je radio je na dva­de­se­tak film­skih pro­je­ka­ta europ­skih, ame­rič­kih i regi­onal­nih reda­te­lja. Od 1990 do 2000. bavio se dis­tri­bu­ci­jom fil­mo­va u Pragu gdje je osno­vao prvu pri­vat­nu dis­tri­bu­ter­sku kuću. Scenarist je i reda­telj dugo­me­traž­nog doku­men­tar­nog fil­ma Kreka – Lovac na sno­ve koji je 2021. Udruženje film­skih umet­ni­ka Srbije pro­gla­si­lo fil­mom godi­ne. Od 2022. pred­sjed­nik je Upravnog odbo­ra teatra „Zvezdara“.

Istog dana, ali u 21 sat, u Galeriji Makina bit će otvo­re­na izlož­ba Stanka Hercega „Prirodno / Neprirodno“.

Izložba dono­si dva­de­se­tak nadre­al­nih kadro­va u boji koje je Herceg sni­mio od 2015. do 2022. godi­ne. Po rije­či­ma povjes­ni­ča­ra umjet­nos­ti Željka Marciuša, sni­ma­ju­ći neko­nven­ci­onal­ne i čes­to čudo­li­ke pred­me­te u urba­nom ili pri­rod­nom okru­že­nju, autor u pot­pu­nos­ti iro­ni­zi­ra uvri­je­že­na sta­ja­li­šta o tomu što je pri­rod­no, a što ne, čime pro­pi­tu­je subjek­ti­vi­zi­ra­ju­ći sim­bo­lič­ki sve­mir u kojem je sva­ko­me nešto dru­go nepri­hvat­lji­vo i nenormalno.

Stanko Herceg (1964.) diplo­mi­rao je film­sko i tele­vi­zij­sko sni­ma­nje na zagre­bač­koj Akademiji dram­skih umjet­nos­ti. Predavao je u Školi pri­mi­je­nje­ne umjet­nos­ti, na Akademiji likov­nih umjet­nos­ti u Zagrebu, Arhitektonskom fakul­te­tu, Akademiji dram­skih umjet­nos­ti i Akademiji pri­mi­je­nje­nih umjet­nos­ti u Rijeci. Radio je kao direk­tor foto­gra­fi­je u više igra­nih, krat­kih, doku­men­tar­nih i eks­pe­ri­men­tal­nih fil­mo­va, redo­vi­to sudje­lu­je na doma­ćim i među­na­rod­nim film­skim fes­ti­va­li­ma i izla­že svo­je radove.

Izložbu film­skih kari­ka­tu­ra Dušana Vukotića bit će mogu­će raz­gle­da­ti od 15. do 23. srp­nja u fes­ti­val­skom klu­bu Domu hrvat­skih bra­ni­te­lja. Organizatori izlož­be su udru­ga „Dušan Vukotić” i Pula Film Festival, a kus­tos je Veljko Krulčić.

U sve­ga neko­li­ko srpanj­skih dana dav­ne 1956. godi­ne zbi­va­nja veza­na za prvi crta­ni film nove pro­du­cent­ske kuće Zagreb film odvi­ja­la su se film­skom brzi­nom: naj­pri­je je isti dobio zele­no svje­tlo za pri­ka­zi­va­nje, koji dan kas­ni­je pri­ka­zan je u glav­nom pro­gra­mu Pulskog film­skog fes­ti­va­la (u krat­ko­me­traž­noj selek­ci­ji) da bi, napo­s­ljet­ku, od stra­ne služ­be­noj žiri­ja nje­gov autor bio ovje­ko­vje­čen i nagra­dom. Film kojem su posve­će­ne ove rije­či  je Nestašni robot auto­ra Dušana Vukotića, naj­na­gra­đi­va­ni­jeg  sine­as­ta  XX.  sto­lje­ća s ovih pros­to­ra. Može se slo­bod­no reći da su upra­vo Pula i Arena na jedan sim­bo­li­čan način nago­vi­jes­ti­li, odnos­no anti­ci­pi­ra­li s jed­ne stra­ne umjet­ni­ko­vu temat­sku pre­oku­pa­ci­ju – znans­tve­nu fan­tas­ti­ku, s dru­ge bra­vu­roz­nu i nagra­đi­va­nu kari­je­ru. Neovisno o broj­nim nagra­da­ma koje će osvo­ji­ti na naj­pres­tiž­ni­jim fes­ti­val­skim adre­sa­ma (uklju­ču­ju­ći, narav­no, i Oskara), u nared­nih čet­vrt sto­lje­ća Vukotić će biti suput­nik, suvre­me­nik  i sudi­onik Pulskog film­skog fes­ti­va­la. Na nje­mu se pred­stav­ljao s autor­skim crti­ći­ma, igra­nim ostva­re­nji­ma (Sedmi kon­ti­nent, Akcija sta­di­on, Gosti iz galak­si­je), bio je član pul­skog žiri­ja, autor jed­ne od fes­ti­val­skih špi­ca… Kao i broj­ne kole­ge, Vud će u Puli dobi­va­ti nagra­de (uklju­ču­ju­ći i nagra­du publi­ke), ali će se vra­ća­ti kući i razo­ča­ran, s gor­či­nom u ustima.

Dušan Vukotić (1927. – 1998.) nije samo geni­jal­ni sine­ast. Vud je i sves­tra­ni umjet­nik jedins­tve­nog opu­sa i  viso­kih stva­ra­lač­kih dome­ta. Jedna od Vukotićevih pre­oku­pa­ci­ja bilo je i bav­lje­nje kari­ka­tu­rom – u raz­dob­lju od 1957. do 1989. godi­ne na pred­zad­njoj je stra­ni­ci časo­pi­sa Filmska kul­tu­ra imao stal­nu kolum­nu (kari­ka­tu­ru) u kojoj se na svoj karak­te­ris­ti­čan, likov­no dojm­ljiv, izra­žaj­no eks­pre­si­van, dra­ma­tur­ški inge­ni­ozan pa i cini­čan način bavio fil­mom i kine­ma­to­gra­fi­jom u cje­li­ni. Živjeti za film i kine­ma­to­gra­fi­ju u soci­ja­lis­tič­koj Jugoslaviji zna­či­lo je biti invol­vi­ran i u Pulski film­ski fes­ti­val: fil­mo­ve, žiri­je, pro­duk­ci­je, poza­din­ske igre, pro­du­cent­ske pro­ble­me… Zarazno duho­vi­te, crtač­ki  jas­ne i pre­poz­nat­lji­ve kari­ka­tu­re Dušana Vukotića na temu Pulskog film­skog fes­ti­va­la – koje su naža­lost u među­vre­me­nu pale u zabo­rav – tema su ove izlož­be. Uostalom, na svi­je­tu nema naci­onal­nog film­skog fes­ti­va­la koji se može „pohva­li­ti“ da mu je jedan od vlas­ni­ka sta­tue Oskara bio kro­ni­čar, makar to bilo i u for­mi karikature…

Tradicionalna izlož­ba Cinemaniac > Misliti film 2023. koja ove godi­ne nosi naziv „Dvostruka eks­po­zi­ci­ja“, bit će otvo­re­na u pone­dje­ljak, 17. srp­nja u Gradskoj gale­ri­ji Pula.

Kustosice su Branka Benčić, Aleksandra Sekulić, Marta Baradić i Tanja Vrvilo. Izložbu orga­ni­zi­ra Apoteka – Prostor za suvre­me­nu umjet­nost u surad­nji s među­mu­zej­skim pro­jek­tom Vidljive, UO Film Protufilm / Filmske muta­ci­je – Festival nevid­lji­vog fil­ma, Kino Katarina.

Dvostruka eks­po­zi­ci­ja pred­sta­vit će film­ske i video rado­ve Erne Banovac, Dunje Ivanišević, Tatjane Ivančić, Sanje Iveković, Ljubice jan­ko­vić, Divne Jovanović, Jagode Kaloper, Bojane Marijan, Bogdanke Poznanović i Irene Vrkljan.

Dvostruka eks­po­zi­ci­ja, kao dva­de­set dru­go izda­nje poprat­nog pro­gra­ma Cinemaniac > Misliti film na 70. Pulskom film­skom fes­ti­va­lu dono­si pogled una­zad, frag­men­ta­ran i leti­mi­čan pogled na audi­ovi­zu­al­nu pro­duk­ci­ju žena u kul­tur­nom pros­to­ru SFRJ tije­kom 60-ih i 70-ih godi­na. Pritom okup­lja neko­li­ko kus­to­si­ca, ini­ci­ja­ti­va, pro­gra­ma i istra­ži­va­nja koje su pro­gram­ski inte­res posve­ti­le afir­ma­ci­ji vid­lji­vos­ti žena, umjet­ni­ca, auto­ri­ca, fil­ma­ši­ca u sus­ta­vi­ma umjet­nos­ti i fil­ma – od izlož­be, istra­ži­va­nja i poprat­nog film­skog i vide­opro­gra­ma aktu­al­nog među­mu­zej­skog pro­jek­ta Vidljive, koji uklju­ču­je pro­gram RONDO – od izlo­že­nos­ti do zabo­ra­va i nazad, do Filmskih muta­ci­ja – Festivala nevid­lji­vog fil­ma i Kina Katarina.

Dvostruka eks­po­zi­ci­ja ne poku­ša­va nemo­gu­će, uspos­ta­vi­ti cje­lo­vit pre­gled, koji je inhe­rent­no frag­men­ta­ran i neuhvat­ljiv, već želi pod­sje­ti­ti, razot­kri­ti ili pono­vo sagle­da­ti poje­di­ne umjet­nič­ke pozi­ci­je i poja­ve. Okuplja oda­bra­ne ama­ter­ske, eks­pe­ri­men­tal­ne fil­mo­ve i video rado­ve ili krat­ke doku­men­ta­ris­tič­ke inter­ven­ci­je koje su stva­ra­le vizu­al­ne umjet­ni­ce i film­ske auto­ri­ce i ama­ter­ke u kul­tur­nom pros­to­ru SFR Jugoslavije, ispi­tu­ju­ći prak­se koje se pro­te­žu od avan­gard­nih eks­pe­ri­me­na­ta, doku­men­ti­ra­nja sva­kod­ne­vi­ce, rado­va koji se teme­lje na vide­oza­pi­si­ma i per­for­man­su. Radovi istra­žu­ju pozi­ci­je iden­ti­te­ta, stra­te­gi­je samo­re­pre­zen­ta­ci­je i medij­ske eks­pe­ri­men­te. Stvarani su u raz­dob­lju od 1960-ih, obi­lje­že­nom valom entu­zi­jaz­ma u kino klu­bo­vi­ma i kino-ama­te­riz­mom poseb­no oko kino klu­bo­va u Zagrebu, Splitu i Beogradu, te u peri­odu kada se pojav­lju­je medij videa u okvi­ru prak­si kon­cep­tu­al­ne i pos­t­kon­cep­tu­al­ne umjet­nos­ti pove­za­ne s Novom umjet­nič­kom prak­som 1970-ih godi­na. Program okup­lja umjet­nič­ke pozi­ci­je, kon­tek­s­te, kus­to­ske prak­se i ins­ti­tu­ci­je koje uok­vi­ru­ju i obli­ku­ju pro­duk­ci­ju pokret­nih sli­ka umjet­ni­ca u SFRJ: nje­nu pre­zen­ta­ci­ju, bri­gu, inter­pre­ta­ci­ju, vid­lji­vost, dos­tup­nost i cir­ku­la­ci­ju. Dvostruka eks­po­zi­ci­ja okup­lja neke od anto­lo­gij­skih umjet­nič­kih dje­la koja su izla­ga­na i pre­poz­na­ta širom svi­je­ta, ali  dono­si i neke zabo­rav­lje­ne rado­ve auto­ri­ca. Dvostruka eks­po­zi­ci­ja zna­či upra­vo obli­ko­va­ti mjes­to dvos­tru­ke vid­lji­vos­ti: umjet­nič­ke i audi­ovi­zu­al­ne pro­duk­ci­je žena na sre­diš­njem mjes­tu repre­zen­ta­ci­je kinematografije.

Zahvala Muzeju moder­ne i suvre­me­ne umjet­nos­ti Rijeka, Muzeju suvre­me­ne umjet­nos­ti Zagreb, obi­te­lji Bogdanke Poznanović i Milice Badalić, Kino klu­bu Split, Kino klu­bu Zagreb, Miroslavu Bati Petroviću, Zagreb fil­mu, Pokrajinskom sekre­ta­ri­ja­tu AP Vojvodine i Arhivu Kinoteke Beograd te Antje Ehman i Institutu Farocki.