Pulski fokus: Predstavljanje Plana razvoja kulture grada Pule (2023. – 2023.) u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula

Tekst i fotografije Boris VINCEK

25.07.2023.

Javno pred­stav­lja­nje Plana razvo­ja kul­tu­re gra­da Pule odr­ža­no je u uto­rak, 25. srp­nja u Gradskoj knjiž­ni­ci i čita­oni­ci Pula. Govornice su bile pro­čel­ni­ca Upravnog odje­la za kul­tu­ru Grada Pule Emina Popović Sterpin, pro­čel­ni­ca Upravnog odje­la za urba­ni­zam, inves­ti­ci­je i razvoj­ne pro­jek­te Anja Ademi te Ana Šilović koja pot­pi­su­je izra­du plana.

U svom uvod­nom govo­ru pro­čel­ni­ca Ademi je napo­me­nu­la da je plan tre­nut­no na jav­nom savje­to­va­nju do 11. kolo­vo­za 2023. godine.

- Mnogi od vas pri­sut­nih sudje­lo­va­li su u fokus gru­pa­ma, dak­le u ovom par­ti­ci­pa­tiv­nom dje­lu izra­de samog doku­men­ta. Odlučili smo da ćemo tije­kom savje­to­va­nja odr­ža­ti i jav­nu disku­si­ju i da na taj način pozo­ve­mo sve dioni­ke da se uklju­če kako bi taj doku­ment bio što kva­li­tet­ni­ji i kako bi kas­ni­je kroz akcij­ski plan mogli pro­ves­ti sve aktiv­nos­ti koje su tu defi­ni­ra­ne, kaza­la je Ademi.

Ana Šilović je pred­sta­vi­la plan razvo­ja kazav­ši da se radi o dugo­roč­nom sek­tor­skom doku­men­tu koji bi tre­bao dati stra­te­ški okvir i smjer­ni­ce za razvoj kul­tu­re do 2030. godine.

- Ovaj Plan razvo­ja nas­tao je kroz par­ti­ci­pa­tiv­ne aktiv­nos­ti koje su osi­gu­ra­le uklju­či­va­nje broj­nih i raz­li­či­tih dioni­ka iz sek­to­ra kul­tu­re, a sklo­pu nje­go­ve izra­de odr­ža­ni su broj­ni rad­ni sas­tan­ci s raz­li­či­tim dioni­ci­ma u podru­čju kul­tur­nog stva­ra­laš­tva i kre­ativ­nih indus­tri­ja, akte­ri­ma koji dje­lu­ju u podru­čju kul­tu­re mla­dih i koji kre­ira­ju pro­gra­me za mla­de te čla­no­vi­ma i pred­sjed­ni­ci­ma svih Kulturnih vije­ća Grada Pule. Svi pri­kup­lje­ni poda­ci, miš­lje­nja i komen­ta­ri pos­lu­ži­li su za ana­li­zu pos­to­je­ćeg sta­nja te su kori­šte­ni u for­mi­ra­nju stra­te­škog okvi­ra Plana razvo­ja kul­tu­re, kaza­la je Šilović.

Ona je doda­la da se u vizi­ji kul­tu­re Pule navo­di da se radi o gra­du koji je regi­onal­no kul­tur­no sre­di­šte izgra­đe­no na kva­li­te­ti svog pri­rod­nog i kul­tur­nog oko­li­ša i vital­nos­ti nje­go­ve umjet­nos­ti, bašti­ne i kul­tur­nih aktiv­nos­ti. U raz­ra­di pla­na utvr­đe­na su četi­ri pri­ori­tet­na podru­čja: Aktivno okru­že­nje za kul­tur­no i umjet­nič­ko stva­ra­laš­tvo: Jačanje surad­nje; Sudjelovanje u kul­tu­ri i Baština kao resurs zajed­ni­ce. Za sva­ko podru­čje utvr­đe­ni su glav­ni cilje­vi i aktivnosti.

Aktivno okruženje za kulturno i umjetničko stvaralaštvo

Prioritetno podru­čje Aktivno okru­že­nje za kul­tur­no i umjet­nič­ko stva­ra­laš­tvo podra­zu­mi­je­va stva­ra­nje vibrant­nog, viso­ko pro­fe­si­onal­nog i poti­caj­nog okru­že­nja gdje se pro­du­ci­ra­ju umjet­nič­ki i kul­tur­ni pro­gra­mi vrhun­ske kva­li­te­te te je pre­du­vjet za razvoj Pule kao gra­da kul­tu­re. Kako bi se zadr­ža­lo i pri­vuk­lo umjet­nič­ke talen­te i kul­tur­ne pro­fe­si­onal­ce uvje­ti rada i stva­ra­nja u kul­tur­nom sek­to­ru mora­ju biti znat­no pobolj­ša­ni što zna­či da Grad Pula mora osi­gu­ra­ti adek­vat­nu pros­tor­nu, infras­truk­tur­nu, kadrov­sku i finan­cij­sku podr­šku razvo­ju kulture.

Prvi cilj u tom podru­čju odno­si se na oja­ča­va­nje kapa­ci­te­ta kul­tur­nih pro­fe­si­ona­la­ca i poti­ca­nje siner­gij­skog dje­lo­va­nje kul­tur­nog sek­to­ra kroz slje­de­će aktiv­nos­ti: Razvoj kadro­va grad­skih usta­no­va u kul­tu­ri (Istarsko narod­no kaza­li­šte – Gradsko kaza­li­šte Pula kroz for­mi­ra­nje glu­mač­kog ansam­bla u surad­nji sa Županijom, Gradska knjiž­ni­ca zapoš­lja­va­njem knjiž­ni­ča­ra i Pula film fes­ti­val zapoš­lja­va­njem teh­ni­ča­ra; Izrada pro­to­ko­la surad­nje o ustu­pa­nju pros­tor­nih i teh­nič­kih resur­sa ins­ti­tu­ci­ja osta­lim akte­ri­ma u kul­tu­ri; Kontinuirana podr­ška neza­vis­noj sce­ni kroz pove­ća­nje pro­ra­ču­na i pove­ća­nje ins­ti­tu­ci­onal­ne pot­po­re; Uspostava pro­ra­čun­ske lini­je za pot­po­ru novih pro­duk­ci­ja mla­dih umjet­ni­ka; Uspostava pilot ‘inku­ba­to­ra’ za kul­tu­ru – jača­nje i razvoj pro­fe­si­onal­nih kapa­ci­te­ta kroz edu­ka­ci­je i razvoj surad­nič­kih i među­sek­tor­skih projekata.

Drugi cilj je una­pri­je­di­ti uprav­lja­nje i finan­ci­ra­nje kul­tu­re kroz slje­de­će aktiv­nos­ti: Povećanje pro­ra­ču­na; Godišnja eva­lu­aci­ja pro­ved­be stra­te­gi­je u surad­nji s Kulturnim vije­ći­ma; Kontinuirano una­p­rje­đe­nje jav­nog natje­ča­ja i rada Kulturnih vije­ća; Razvoj kadro­va UO za kul­tu­ru Grada Pule.

Treći cilj je una­pri­je­di­ti pros­tor­ne resur­se kroz slje­de­će aktiv­nos­ti koje se tiču izgrad­nje novih ili obno­ve i pre­na­mje­ne pos­to­je­ćih resur­sa: Koncertna dvo­ra­na / poli­va­lent­na dvo­ra­na; Prostor za arhiv i skla­di­šte za institucije/ustanove i osta­le dioni­ke u kul­tu­ri; Obnova Društvenog cen­tra Rojc; Prenamjena Doma hrvat­skih bra­ni­te­lja u Palaču kul­tu­re; Obnova veli­ke dvo­ra­ne Istarskog narod­nog kaza­li­šta – Gradskog kaza­li­šta Pula; Muzej gra­da Pule; Muzej Antonia Smareglie; Centar za suvre­me­nu umjet­nost i nove teh­no­lo­gi­je; Povećanje dos­tup­nos­ti kul­tur­ne infras­truk­tu­re oso­ba­ma s inva­li­di­te­tom i oso­ba­ma teže pokret­lji­vos­ti; Kuća filma/Movie Hub; Program razvo­ja i obno­ve kul­tur­ne infras­truk­tu­re i sadr­ža­ja; Program obno­ve kul­tur­ne infras­truk­tu­re i zgra­da sa sta­tu­som kul­tur­ne baštine.

Jačanje suradnje

Prioritetno podru­čje Jačanje surad­nje za prvi cilj ima Ojačati surad­nju unu­tar kul­tur­nog sek­to­ra kroz aktiv­nos­ti: Razmjena zna­nja izme­đu neza­vis­ne sce­ne, kul­tur­nih usta­no­va i kre­ativ­nih indus­tri­ja kroz edu­ka­tiv­ne radi­oni­ce, okru­gle sto­lo­ve, men­to­ri­ra­nje i dr.; Podrška razvo­ju većih surad­nič­kih pro­je­ka­ta i zajed­nič­kim pri­ja­va­ma na EU fondove.

Drugi cilj poti­ca­ti surad­nju izme­đu kul­tur­nog sek­to­ra i obra­zov­nih ins­ti­tu­ci­ja kroz aktiv­nos­ti: Podrška i poti­ca­nje pro­gra­ma i pro­je­ka­ta nefor­mal­nog obra­zo­va­nja u kul­tu­ri za dje­cu i mla­de – pove­ća­nje finan­ci­ra­nja, jača­nje kapa­ci­te­ta za pri­pre­mu i pro­ved­bu pro­je­ka­ta; Poticanje uvo­đe­nja pro­gra­ma medij­ske pisme­nos­ti u škole.

Treći je cilj je poti­ca­ti razvoj kul­tur­nog turiz­ma kroz aktiv­nos­ti: Izrada Plana razvo­ja kul­tur­nog turiz­ma sa TZ-om; Digitalna plat­for­ma “Događanja Pula – Pola Events”. Četvrti cilj potak­nu­ti među­sek­tor­sku i među­na­rod­nu surad­nju kroz aktiv­nos­ti: Organiziranje raz­nih ‘pros­to­ra’ susre­ta izme­đu ovih sek­to­ra poput radi­oni­ca, semi­na­ra; Potaknuti veća ula­ga­nja i dona­ci­je u kul­tu­ru gos­po­dar­skih sek­to­ra; Potaknuti među­na­rod­ne surad­nje kul­tur­nih dioni­ka i surad­nju sa pobra­tim­skim gra­do­vi­ma gra­da Pule.

Sudjelovanje u kulturi

U pri­ori­tet­nom podru­čju Sudjelovanje u kul­tu­ri prvi cilj je Povećati dos­tup­nost kul­tu­re i umjet­nos­ti lokal­noj zajed­ni­ci i osta­lim posje­ti­te­lji­ma kroz aktiv­nos­ti i pro­jek­te: Podrška za pro­gra­me i pro­jek­te koji uklju­ču­ju ino­va­tiv­ne aktiv­nos­ti razvo­ja odno­sa s publi­kom; Izrada godiš­njih Planova razvo­ja publi­ke na nivou svih jav­nih usta­no­va u kul­tu­ri na osno­vi pro­ve­de­nih istra­ži­va­nja; Razvoj pro­gra­ma volon­ti­ra­nja za tre­ću život­nu dob (usta­no­ve u kul­tu­ri); Digitalna plat­for­ma “Događanja Pula – Pola Events”; Prilagodba kul­tur­nih sadr­ža­ja i pro­gra­ma za oso­be sa inva­li­di­te­tom; E čitaj – razvoj digi­tal­nih sadr­ža­ja u knjiž­ni­ci; Novi sadr­ža­ji u knjiž­ni­ca­ma i čita­oni­ci umi­rov­lje­ni­ka; Knjiga u kvartu.

Drugi cilj u tom podru­čju je oja­ča­ti ulo­gu dje­ce i mla­dih u kul­tur­nom živo­tu Pule kroz aktiv­nos­ti: Potaknuti uklju­či­va­nje mla­dih u kre­ira­nje pro­gra­ma za mla­de u svim usta­no­va­ma; Razvoj volon­ter­skih pro­gra­ma za mla­de; Podrška kul­tur­nim pro­gra­mi­ma koji dopri­no­se jača­nju surad­nje s obra­zov­nim ustanovama.

Baština kao resurs razvoja zajednice

U čet­vr­tom pri­ori­tet­nom podru­čju Baština kao resurs razvo­ja zajed­ni­ce prvi je cilj oja­ča­ti svi­jest lokal­ne zajed­ni­ce o važ­nos­ti bašti­ne kroz slje­de­će aktiv­nos­ti: Podrška surad­nič­kim pro­gra­mi­ma inter­pre­ta­ci­je i pre­zen­ta­ci­je bašti­ne za lokal­nu zajed­ni­cu kroz Javni poziv; Poticanje razvo­ja nefor­mal­nih pro­gra­ma obra­zo­va­nja o lokal­noj bašti­ni u surad­nji sa vrti­ći­ma i ško­la­ma kroz Javni poziv; Storytelling Pula-Pola; Razvoj ino­va­tiv­nih digi­tal­nih ala­ta inter­pre­ta­ci­je kul­tur­ne baštine.

Drugi cilj je Revitalizacija grad­ske jez­gre i sus­ta­va for­ti­fi­ka­ci­ja kroz aktiv­nos­ti: Izrada Plana razvo­ja i uprav­lja­nja povi­jes­nom jez­grom gra­da Pule; Provedba aktiv­nos­ti koje dopri­no­se urba­noj i funk­ci­onal­noj revi­ta­li­za­ci­ji povi­jes­ne jez­gre (Kandlerova uli­ca, Ulica Sergijevaca…); Podrška reali­za­ci­ji ini­ci­ja­ti­ve razvo­ja Kazališnog trga; Interpretacijski cen­tar gra­da Pula – Pola – obno­va Fort Bourguignon; Digitalna ruta for­ti­fi­ka­ci­ja; Integrirana obno­va grad­skih utvr­da (Kaštel-vanj­ska vodos­pre­ma, Zvjezdarnica Monte Zaro, Utvrda na oto­ku Sv. Andrija).

Diskusija i pitanja iz publike

Nakon samog pred­stav­lja­nja pla­na kre­nu­la su pita­nja iz publi­ke, a među prvi­ma javi­li su se Krešimir Krolo i Dušica Radojčić koji su upi­ta­li zašto se u pla­nu ne spo­mi­nje ins­ti­tu­ci­ona­li­za­ci­ja DC‑a Rojc čiji je plan uprav­lja­nja raz­ra­đen i s čime se moglo kre­nu­ti već lani. Na to pita­nje nisu dobi­li izra­van odgo­vor već im je napo­me­nu­to da se Rojc nala­zi u pla­nu razvo­ja kul­tur­ne kroz ula­ga­nje u obno­vu zgra­de. Drugi važ­ni seg­ment o kojem se disku­ti­ra­lo kojeg je nagla­si­la Gorka Ostojić Cvajner je pre­tva­ra­nje Doma hrvat­skih bra­ni­te­lja u Palaču kul­tu­re što je popri­lič­no dale­ko­sež­ni cilj budu­ći da se radi o zgra­di koja je u držav­nom vlas­niš­tvu i čija bi obno­va zasi­gur­no izi­ski­va­la veća finan­cij­ska sred­stva. Ostala su pita­nja bila teh­nič­ke i pro­ce­du­ral­ne nara­vi koja su se tica­la odre­đe­nih aktiv­nos­ti (poput digi­tal­ne plat­for­me), nara­vi inku­ba­to­ra za kul­tu­ru i nje­go­ve mogu­će pre­ina­ke u kul­tur­nu agen­ci­ju te dalj­njih kora­ka pri­je samog usva­ja­nja pla­na, utvr­đi­va­nja pri­ori­te­ta odre­đe­nih aktiv­nos­ti te moni­to­ring pro­ved­be plana.