Liburnia uplovljava i Kino Katarina zajedno u “Uljaniku”: “Tvornice radnicima” i “Uljanik”

B. V.

27.07.2023.

Udruga LFF i Kino Katarina u petak, 4. kolo­vo­za u 21 sat u “Uljanik” dovo­de doku­men­tar­ce “Tvornice rad­ni­ci­ma” i “Uljanik”. Brodogradilište “Uljanik” sim­bol je rad­niš­tva Pule i mjes­to tur­bu­lent­ne povi­jes­ti u koju su upi­sa­ne broj­ne neural­gi­je moder­nog hrvat­skog druš­tva. U 2023. “Uljanik” vra­ta otva­ra i doku­men­tar­nim fil­mo­vi­ma koji se bave upra­vo nave­de­nim temama.

Kratkometražni “Uljanik” (2021., 6’) auto­ra Dejana Štifanića pra­ti neko­li­ko dana lje­ta 2021. kada je “Uljanik”, po dru­gi put u svo­joj povi­jes­ti, u pot­pu­nos­ti pres­tao s pro­izvod­njom (pret­hod­no se to dogo­di­lo zbog rat­nih zbi­va­nja u Drugom svjet­skom ratu). Marko Grbac Knapić i Dejan Štifanić tri su dana i tri noći tog lje­ta ima­li slo­bo­dan pris­tup svim dije­lo­vi­ma bro­do­gra­di­li­šta. Ideja vodi­lja bila je zvu­kov­no, foto­graf­ski i vide­om zabi­lje­ži­ti sta­nje zate­če­nog pros­to­ra, a rezul­tat je video “Uljanik” Dejana Štifanića (mon­ta­ža Vanja Zaimović) i “Rasparagan MMXXI” Marka Grbca Knapića i Dejana Štifanića. Treći dio ove pri­če je foto­graf­ska izlož­ba koja će biti pred­stav­lje­na u ruj­nu ove godine.

“Tvornice rad­ni­ci­ma” (2021., 105’) reda­te­lja Srđana Kovačevića, pored osta­lih nagra­da i nagra­đen za naj­bo­lji film 19. Liburnia Film Festivala, pola­zi od oku­pa­ci­je Tvornice alat­nih stro­je­va ITAS u Ivancu 2005. godi­ne od stra­ne nje­nih rad­ni­ka, oku­pa­ci­je koja se ispr­va poka­zu­je kao jedins­tve­ni pri­mjer rad­nič­kog pre­uzi­ma­nja u pos­t­so­ci­ja­lis­tič­koj Europi. No, deset godi­na nakon revo­lu­ci­onar­ne pre­kret­ni­ce, pobu­nje­ni rad­ni­ci nala­ze se pred iza­zo­vom kako se spa­si­ti od ras­tu­ćeg kapi­ta­lis­tič­kog utje­ca­ja i spri­je­či­ti gaše­nje pro­izvod­nje. Prateći pri­ču iznu­tra, reda­telj Srđan Kovačević ula­zi u kovi­tla­ju­ći rad­nič­ki otpor kojim poku­ša­va­ju odr­ža­ti vizi­ju kolek­ti­va na živo­tu, pos­tav­lja­ju­ći u sre­di­šte izvor­no pita­nje: može li ide­ja ‘tvor­ni­ce rad­ni­ca­ma’ ops­ta­ti ili je to još jedan uto­pij­ski san?

Projekcija fil­mo­va odr­žat će se unu­tar bro­do­gra­di­li­šta, a ulaz je na por­ti pre­ko puta “biroa”. Ulaz je slo­bo­dan, okup­lja­nje poči­nje od 20.30 sati. Program Kina Katarina podr­ža­va­ju HAVC i Ministarstvo kul­tu­re i medi­ja RH, a pro­gram Liburnia uplov­lja­va HAVC i Primorsko-goran­ska županija.