(Ne)vidljivi – mladi u kulturi: Filmovi za djecu i mlade odgajaju filmsku publiku

Tekst Paola ALBERTINI • Fotografije iz arhiva PFF-a

27.07.2023.

• Ovogodišnji, 70. Pulski film­ski fes­ti­val je iza nas, no otvo­rio nam je neka nova pita­nja i teme, a raz­go­vo­ra o fil­mu nikad dovolj­no, pogo­to­vo o fil­mu za dje­cu i mla­de koji je ite­ka­ko važan i potre­ban. Razjasnimo odmah na počet­ku kako je ovdje riječ o fil­mo­vi­ma za dje­cu, ne dje­čjim fil­mo­vi­ma. Naime, dje­čji film je film koji su radi­la djeca.

Prošle je godi­ne na Festivalu paž­nju dje­ce i mla­dih pri­vu­kao film „Ljeto kad sam nauči­la letje­ti“, dok je ove godi­ne, uz ani­mi­ra­ni „Cvrčak i Mravica“ apso­lut­ni hit bio „Dnevnik Pauline P.“ koji su klin­ci s vese­ljem gle­da­li na pro­jek­ci­ja­ma u Areni i u Kinu Valli. Animirani film „Cvrčak i mra­vi­ca“ dobio je nagra­du publi­ke Zlatna vra­ta Pule te Zlatnu are­nu za sce­na­rij (Luka Rukavina i Rona Žulj) i Zlatnu are­nu za glaz­bu (Coco Mosquito i Vjeran Šalamon), dok je igra­ni film „Dnevnik Pauline P.“ osvo­jio Zlatnu are­nu za kos­ti­mo­gra­fi­ju (Ivana Zozoli Vargović).

„Cvrčak i mra­vi­ca“ po ocje­na­ma publi­ke su na samom vrhu, s ocje­nom 4,83 dok je „Paulina“ s ocje­nom 4,73 tako­đer viso­ko koti­ra­la među publi­kom. Izvrsno je bio posje­ćen i poprat­ni pro­gram za dje­cu, Pulica koji je, kao i sva­ke godi­ne, donio zanim­lji­ve nas­lo­ve. Sve to govo­ri u pri­log potre­bi za sni­ma­njem fil­mo­va za dje­cu i mlade.

U raz­go­vo­ru s film­skim kri­ti­ča­rem Boškom Piculom, dugo­go­diš­njim surad­ni­kom Festivala, doz­na­li smo da je žanr fil­mo­va za dje­cu višes­tru­ko važan, u prvom redu kao sam žanr.

„S obzi­rom da je riječ o vrlo spe­ci­fič­nom nači­nu oda­bi­ra pri­ča, izla­ga­nja rad­nje, oda­bi­ra glu­ma­ca, naj­češ­će te liko­ve tuma­če i sama dje­ca – pre­ma tome temat­ski, sadr­žaj­no to je žanr koji pri­pa­da sva­koj ozbilj­noj kine­ma­to­gra­fi­ji i koji defi­ni­tiv­no može pos­ti­ći ne samo važ­ne umjet­nič­ke nego i komer­ci­jal­ne rezul­ta­te“, isti­če Picula.

Druga važ­na stvar kod tog žan­ra, odnos­no uop­će fil­mo­va za dje­cu i mla­de, jest, kako kaže, da ga naj­češ­će rade djeca.

Filmovi za djecu kod njih bude kreativnost i želju za bavljenjem filmom

„Mi se soci­ja­li­zi­ra­mo i kul­ti­vi­ra­mo što se tiče film­ske umjet­nos­ti odma­le­na pra­te­ći one sadr­ža­je koji su nam u tom tre­nut­ku naj­bli­ži. Za dje­cu su to naj­češ­će ani­mi­ra­ni fil­mo­vi, krat­ki ili dugi, među­tim, para­lel­no s tim poči­nje­mo pra­ti­ti i igra­ne fil­mo­ve, a ako su igra­ni fil­mo­vi temat­ski odnos­no žan­rov­ski upra­vo fil­mo­vi za dje­cu i mla­de, oni će nam biti naj­bli­ži. To zna­či da smo poče­li gle­da­ti fil­mo­ve pre­ko ono­ga žan­ra koji je nama kao dje­ci naj­bli­ži. To je ta dru­ga važ­nost“, doda­je i nas­tav­lja kako je izra­zi­to važ­no što se pre­ko tih fil­mo­va odga­ja­mo kao publika:

„Naučili smo se gle­da­ti, ne samo fil­mo­ve, nego smo se nauči­li gle­da­ti i film­sku umjet­nost ako od male­na stek­ne­mo navi­ku gle­da­nja fil­mo­va, što rani­je to bolje, narav­no u skla­du s peda­go­škim stan­dar­di­ma, svi­me oni­me što poje­di­ni film može pru­ži­ti djeci“.

Dakle, mi se odga­ja­mo pre­ko fil­mo­va za dje­cu i mla­de kao, ne samo dje­čja publi­ka, nego i kao budu­ća odras­la publi­ka. Jednostavno smo se kul­ti­vi­ra­li na taj način.

Četvrta stvar koja će kod jed­nog dje­la publi­ke kod fil­mo­va za dje­cu biti važ­na, a to je što će kod njih pobu­di­ti kre­ativ­nost. Picula kaže kako će se oni pože­lje­ti bavi­ti fil­mo­vi­ma, bilo kroz film­ske dru­ži­ne, škol­ske dru­ži­ne, film­ske radionice…

„Vi de fac­to na taj način možda u jed­nom tre­nut­ku stva­ra­te film­ske ama­te­re, možda i budu­će film­ske pro­fe­si­onal­ce. Tako da je to, za raz­li­ku od osta­lih žan­ro­va pris­tu­pa film­skoj umjet­nos­ti, jedan žanr koji se defi­ni­tiv­no naj­ra­ni­je usva­ja i ima naj­du­go­traj­ni­ji utje­caj i u konač­ni­ci to će gle­da­ti ne samo dje­ca i mla­di nego i šira obi­telj­ska publi­ka pa će i ta širi­na mno­go­broj­nost publi­ke doći do izražaja“.

Edukacija djece i mladih izuzetno važna

Izuzev onih u sklo­pu Pula film fes­ti­va­la, u Puli, na žalost, film­skih radi­oni­ca ili škol­skih film­skih dru­ži­na nema. Ove se godi­ne u sklo­pu „Pustolovnog labo­ra­to­ri­ja Profesora Baltazara“ i pod vod­stvom Vibora i Vjerana Juhasa odr­ža­la inte­rak­tiv­na radi­oni­ca stop moti­on animacije.

Upitali smo Piculu kao vodi­te­lja film­skih radi­oni­ca kak­ve su reak­ci­je dje­ce i mla­dih na njih.

„Riječ je o film­skoj radi­oni­ci, u nekim ele­men­ti­ma čak igra­oni­ci. Jer igra je nešto što nama poseb­no kad smo mla­di, poma­že da usva­ja­mo sadr­ža­je. Ako se vi uči­te kroz igru, to će biti puno lak­še, pri­jem­či­vi­je, puno zabav­ni­je i film­ske radionice/igraonice u toj dobi, a to može biti vrtić­ka dob, mla­đi osnov­no­škol­ci i nešto sta­ri­ji jed­nos­tav­no vam poma­že da lak­še usvo­ji­te rad na fil­mu, poz­na­va­nje fil­ma, inter­pre­ti­ra­nje fil­ma, na puno lak­ši, zabav­ni­ji način i samim time dugo­traj­ni­ji“, rekao je.

Kako je Pula, prvens­tve­no zbog fes­ti­va­la, film­ski grad, moglo se, pri­li­kom pred­stav­lja­nja mono­gra­fi­je „70 godi­na fil­ma pod zvi­jez­da­ma“ od pul­skog sve­uči­liš­nog pro­fe­so­ra, povjes­ni­ča­ra dr. Igora Dude čuti da mu je ite­ka­ko potre­ban i kole­gij film i medij­ska kul­tu­ra, pa nas je zani­ma­lo što o tome mis­li Picula.

„PFF ove godi­ne obi­lje­ža­va 70. obljet­ni­cu. Što bi se dogo­di­lo s Pulom da u jed­nom tre­nut­ku Marijan Rotar, počet­kom 50-tih godi­na, to nije napra­vio? Možda bi Pula bila povre­me­no okup­lja­li­šte kul­tur­nih doga­đa­ja, kon­ce­ra­ta, pa i film­skih pro­jek­ci­ja, među­tim, vi ste mora­li od tih 50 godi­na napra­vi­ti neka­kav sus­tav. A Festival je sus­tav jer se odr­ža­va sva­ke godi­ne, to je orga­ni­za­cij­ski slo­že­no, sva­ke god ima­te nove fil­mo­ve, vra­ća­te se retros­pek­tiv­no, ima­te 70 godi­na sus­tav­nog pri­ka­zi­va­nja fil­mo­va. Imate cije­lu godi­nu pri­pre­me tog fes­ti­va­la. Zar nije onda logič­no da osim fes­ti­val­ske i film­ske kom­po­nen­te, ima­te i onu edu­ka­tiv­nu, da Pula kao grad fil­ma odga­ja, ne samo svo­ju publi­ku, da nema samo svoj fes­ti­val nego i da odga­ja, edu­ci­ra svo­je budu­će pro­fe­si­onal­ce. Ako ima­te film­ski fes­ti­val koji pos­to­ji već deset­lje­ći­ma, zar nije logič­no da pos­to­ji film­ska ško­la i neki film­ski stu­dij koji će napra­vi­ti siner­gi­ju ono­ga što se vidi i ono­ga što se stva­ra?“, jasan je Picula.

S njim se sla­že i film­ska pro­du­cen­ti­ca iz Pule, Dijana Cetina Mlađenović, s kojom smo nedav­no obja­vi­li razgovor.

„Svim srcem podr­ža­vam prof. Dudu da Sveučilište dobi­je kole­gij a jed­nom i cije­li stu­dij. Uvijek će biti fil­ma­ša koji dola­ze iz Pule. Jer će se ško­lo­va­ti na raz­nim stu­di­ji­ma i aka­de­mi­ja­ma diljem svi­je­ta. Ali će naj­vje­ro­jat­ni­je samo oni koji budu stu­di­ra­li u Puli, na nekom budu­ćem stu­di­ju pul­skog Sveučilišta, osta­ti i stva­ra­ti u Puli. Dokaz te tvrd­nje je slu­čaj gra­da Splita. Ta autor­ska i temat­ska raz­no­li­kost i bogat­stvo pove­za­na sa Splitom direk­t­no potje­če iz nji­ho­vog Kino klu­ba i Umjetničke aka­de­mi­je. Tek tada će u punom smis­lu te rije­či Pula zaži­vje­ti kao autor­ski film­ski grad“, sma­tra Cetina Mlađenović.

Dodaje kako zbog dugo­go­diš­nje tra­di­ci­je film­skog fes­ti­va­la, Pula ima svo pra­vo nazi­va­ti se film­skim gra­dom: „Ali može­mo se nada­ti da će ta fan­tas­tič­na fes­ti­val­ska tra­di­ci­ja koja potje­če od par­ti­zan­skih spek­tak­la, moder­nis­tič­kih bise­ra, crnog vala i popu­lis­tič­kih kome­di­ja jugos­la­ven­ske kine­ma­to­gra­fi­je pa do suvre­me­ne hrvat­ske pro­duk­ci­je, jed­nom i redo­vi­to biti upot­pu­nje­na i fil­mo­vi­ma pul­skih i istar­skih auto­ra i tema samo u slu­ča­ju lokal­ne ins­ti­tu­ci­onal­ne, stra­te­ške podr­ške”, zaključuje.

Tajne uspjeha filmova za djecu

U sklo­pu pro­gra­ma ovo­go­diš­njeg Pula film fes­ti­va­la „Pula Pro“, odr­ža­ni su „Mali film­ski raz­go­vo­ri“ s temom „Tajne uspje­ha fil­mo­va za dje­cu“ na koji­ma je tako­đer bilo govo­ra o važ­nos­ti kon­ti­nu­ira­nog sni­ma­nja fil­mo­va za dje­cu i mlade.

Sudjelovali su cas­ting mana­ge­ri­ca Oriana Kunčić, Maja Popović Milojević i reda­telj Neven Hitrec, reži­ser fil­ma „Dnevnik Pauline P.“

I oni su istak­nu­li važ­nost odga­ja­nja film­ske publi­ke odma­le­na. Kako je istak­nu­la Popović Milojević, u kini­ma se ne gle­da doma­ći film, pa se tako ne stva­ra publi­ka, ne uči­mo dje­cu da ga gle­da­ju, što nika­ko nije dobro.

I Hitrec se sla­že kako je ključ­no vra­ti­ti doma­ću publi­ku u kina i uči­ti dje­cu i mla­de da gle­da­ju hrvat­ski film. To, napo­mi­nje, nije lako jer se bori­mo s ame­rič­kim „block busterima“.

„Djeca ima­ju visok stan­dard i neće pri­hva­ti­ti bilo što, neće ići u kino samo zato jer nema­ju što dru­go, no reagi­ra­ju dobro na iskre­nost sto­ga pri­je sve­ga tre­ba istra­ži­ti što ih zani­ma i što vole pa onda o tome radi­ti fil­mo­ve“, sma­tra Popović Milojević.

No za sni­ma­nje tih fil­mo­va potreb­ni su veći budže­ti, više vre­me­na za cas­ting i pri­pre­mu te dje­ce za ulo­ge, sni­ma­nja tra­ju duže jer je paž­nja dje­ce manja itd.

„Bitno je da uko­li­ko želi­mo dobre fil­mo­ve za dje­cu, da dobi­je­mo puno više finan­ci­ja i paž­nje. Da sis­tem­ski podr­ži­mo film za dje­cu i nared­nih godi­na ima­mo po dva fil­ma za dje­cu u Puli, a nadam se i više“, zaklju­či­la je.

Ovaj tekst sufi­nan­ci­ran je sred­stvi­ma Fonda za poti­ca­nje raz­no­vr­s­nos­ti i plu­ra­liz­ma elek­tro­nič­kih medija.