Važnost inkluzivnosti i edukacije

(Ne)vidljivi – mladi u kulturi: Panel rasprava “Kulturne potrebe djece i mladih s teškoćama u razvoju“ u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula

Tekst i fotografije Boris VINCEK

13.07.2023.

• Konferencija „Korak do kul­tu­re“ o pra­vu na kul­tu­ru i potre­ba­ma u kul­tu­ri oso­ba s inva­li­di­te­tom te dje­ce i mla­dih s teško­ća­ma u razvo­ju, u sklo­pu pro­jek­ta „U istom fil­mu – korak dalje“ odr­ža­na je u lip­nju u Gradskoj knjiž­ni­ci i čita­oni­ci Pula.

Konferencija u orga­ni­za­ci­ji udru­ge Metamedij uklju­či­va­la je izla­ga­nja struč­nja­ka, pred­stav­lja­nje pri­mje­ra dobre prak­se i soci­olo­škog istra­ži­va­nja potre­ba oso­ba s inva­li­di­te­tom te dje­ce i mla­dih s teško­ća­ma u razvo­ju, a ujed­no je pru­ži­la uvid u pos­to­je­će i pred­sto­je­će lokal­ne i naci­onal­ne kul­tur­ne poli­ti­ke te zako­no­dav­ni okvir.

Na kra­ju kon­fe­ren­ci­je odr­ža­na je Panel ras­pra­va “Kulturne potre­be dje­ce i mla­dih s teško­ća­ma u razvo­ju“ koju je mode­ri­ra­la dr. sc. Vanja Marković, a pane­lis­ti su bili Valent Hrvatin iz Udruge cere­bral­ne para­li­ze IŽ te dje­lat­nik Saveza udru­ga Rojc, Deni Brščić, uče­nik OŠ Kaštanjer, Melisa Osmanović, dopred­sjed­ni­ca Društva dis­tro­fi­ča­ra Istre, Nadia Bužleta, rav­na­te­lji­ca Gradske knjiž­ni­ce i čita­oni­ce Pula i Kristina Nefat, pred­sjed­ni­ca Hrvatskog udru­že­nja inter­dis­ci­pli­nar­nih umjet­ni­ka – HUiU.

U svom uvod­nom izla­ga­nju Marković je napo­me­nu­la da kao i obra­zo­va­nje i osta­li vido­vi sudje­lo­va­nja u druš­tvu pa tako i kul­tu­ra mora biti agens koji pove­zu­je. Predala je potom riječ Melisi Osmanović koja je nedav­no obja­vi­la knji­gu nazi­va „Tlo pod noga­ma“ u kojoj govo­ri o iza­zo­vi­ma s koji­ma se mogu pois­to­vje­ti­ti mno­ge oso­be s inva­li­di­te­tom – o pre­pre­ka­ma i o nači­ni­ma na koje se te pre­pre­ke mogu svla­da­va­ti u sva­kod­nev­nom živo­tu. Budući da je Osmanović i spor­ta­ši­ca mode­ra­to­ri­ca je prvo htje­la doz­na­ti koji seg­ment je po nje­nom sudu ink­lu­ziv­ni­ji – sport ili kultura?

- Sport je igrao veli­ku ulo­gu u mojem živo­tu i mis­lim da je više zas­tup­ljen kod nas zad­njih godi­na. Sve nam je više dos­tu­pan ovih zad­njih pet do deset godi­na pa se vidi jedan veli­ki pomak napri­jed. Ovdje smo da pri­ča­mo koje se stva­ri još mora­ju napra­vi­ti da bi mogli još više koris­ti­ti kul­tur­ni život. Od mjes­ta koja su meni naj­ma­nje dos­tup­na budu­ći da za kre­ta­nje koris­tim koli­ca su muze­ji i izlož­be. Kino Valli nam je pris­tu­pa­čan, ali mjes­ta pre­dvi­đe­na za nas su pre­bli­zu ekra­nu pa nas nakon odgle­da­nog fil­ma zna zabo­lje­ti vrat. Poanta nije može­mo li doći do samog mjes­ta već može­mo li i sudje­lo­va­ti u pot­pu­nos­ti, kaza­la je Osmanović.

Marković je istak­nu­la važ­nost zago­va­ra­nja pro­mje­na i doda­la da veli­ki broj istra­ži­va­nja poka­zu­je kako se dje­ca s teško­ća­ma u razvo­ju izu­zet­no malo uklju­ču­ju u aktiv­nos­ti izvan ško­le – bile one sport­ske ili kul­tur­ne. Predala je potom riječ Deniju Brščiću koji osim redov­ne poha­đa i Glazbenu ško­lu Ivana Matetića Ronjgova. Prisutan je i na druš­tve­nim mre­ža­ma na koji­ma dije­li svo­ja iskustva.

- Kulturno-umjet­nič­ka doga­đa­nja su po mom sudu dos­ta dobro orga­ni­zi­ra­na, ali ima tu i nedos­ta­ta­ka. Mislim da sli­je­pim oso­ba­ma tre­ba olak­ša­ti posje­te i sudje­lo­va­nje putem vodi­ča koji bi ih vodi­li na nji­ho­vo mjes­to. Na nekim bi kul­tur­nim doga­đa­ji­ma – poput kina i kaza­li­šta – tre­bao pos­to­ja­ti audio opis ono­ga što se doga­đa. Imao sam pri­li­ku ići na izlož­bu za sli­je­pe gdje su bila izlo­že­na sta­ra oruž­ja, a na samom je ula­zu bila mapa pos­ta­va kako bi sli­je­pim oso­ba­ma bilo jas­no gdje je što pos­tav­lje­no. Također, legen­de pored pred­me­ta bile su na bra­ji­ci pa mis­lim da bi tak­vih stva­ri tre­ba­lo biti češ­će jer veći­na muze­ja nije pre­dvi­đe­na za sli­je­pe oso­be, kazao je Brščić.

Valent Hrvatin koji već pet godi­na vodi radi­oni­ce likov­ne umjet­nos­ti u Udruzi cere­bral­ne para­li­ze, a u nji­ho­vom je radu uklju­čen je već deset godi­na gdje je zapo­čeo kao polaz­nik. Moderatoricu Marković je zani­ma­lo na koji način on svo­je meto­de rada pri­la­go­đa­va da budu adek­vat­ne i koris­ne za sve polaznike.

- Meni je ono što dru­gi lju­di mis­le da je nedos­ta­tak – kada su u pita­nju oso­be koje ima­ju neke pote­ško­će – zapra­vo pred­nost. Većina mojih polaz­ni­ka ima jake spaz­me što je za njih karak­te­ris­tič­no. Ja sam kao umjet­nik uvi­jek htio sli­ka­ti kao net­ko dru­gi pa su mi rek­li da razvi­jem svoj stil. Zato i sma­tram da moji polaz­ni­ci ima­ju taj dar – neću reći gubi­tak već dar – jer oni ne mogu neko­ga dos­lov­no kopi­ra­ti. Kada gle­da­te nji­ho­ve izlož­be vidi­te da je sva­ki rad dru­ga­či­ji i uop­će nema kopi­ra­nja. Baš im zato znam zada­ti isti motiv jer znam da će rad sva­kog polaz­ni­ka ispas­ti druk­či­je. Mislim da je to super, a jedi­ni nedos­ta­tak kada pri­ča­mo o likov­noj umjet­nos­ti je taj što mis­lim da bi se opre­ma kojom sli­ka­mo i crta­mo mogla pri­la­go­di­ti na način da se izra­di alat koji će omo­gu­ći­ti tom nekom da lak­še crta ili sli­ka, kazao je Hrvatin.

Što se kul­tur­ne ponu­de u Istarskoj župa­ni­ji tiče Hrvatin napo­mi­nje da ima puno pri­mje­ra dobre prak­se te isti­če kako je Klub Kotač u DC‑u Rojc savr­še­no pri­la­go­đen. Problemi nas­ta­ju kada se zbog sigur­nos­nih mje­ra zatva­ra­ju pri­la­zi, kao i ote­žan pris­tup jedi­nom pri­la­go­đe­nom WC‑u za oso­be u koli­ci­ma čiji ključ ima samo jed­na udru­ga. Jednako tako napo­mi­nje da poz­na­je veli­ki broj lju­di koji se kre­ću koli­ci­ma koji bi rado pri­sus­tvo­va­li kon­cer­ti­ma, ali nisu samos­tal­ni pa bi i za njih tre­ba­lo izna­ći neko efi­kas­no rješenje.

- Imam jed­nog polaz­ni­ka koji ima 53 godi­ne i ima sta­re rodi­te­lje. Oni nje­ga nisu u moguć­nos­ti vodi­ti da on osta­ne do pola noći na kon­cer­tu. Ja mis­lim da bi tre­ba­lo radi­ti po tom pita­nju, kao što je npr. na Kaštelu naprav­ljen lift što je super. S dru­ge stra­ne to nije super jer je Zerostrasse zatvo­ren u neko doba noći i oso­be u koli­ci­ma ili koje ote­ža­no hoda­ju se ne mogu ukr­ca­ti na lift i doći na Kaštel. To isti­čem jer je upra­vo na tom mjes­tu veći­na kul­tur­nih doga­đa­nja. Isti je pro­blem u Areni – znam da bi i ja i mno­gi dru­gi radi­je išli gore gdje je trav­njak jer se vidi sve, ali oso­be u koli­ci­ma ne mogu doći do tamo jer su str­me ste­pe­ni­ce, pojas­nio je Hrvatin.

Moderatorica je potom riječ pre­da­la Kristini Nefat iz HUIU‑a koja je vodi­la mno­ge radi­oni­ce iz podru­čja tek­s­til­nog dizaj­na. Marković je sto­ga zani­ma­lo koja su nje­na iskus­tva o sve­mu ono­me o čemu se tije­kom panel ras­pra­ve govorilo.

- Dosta sam radi­oni­ca radi­la i ovdje i vani s dje­com s TUR, a radi­la sam i pred­sta­vu u INK‑u „Priče koje valja pri­po­vi­je­da­ti“ u koju su bile uklju­če­ne oso­be s inva­li­di­te­tom iz Škole za odgoj i obra­zo­va­nje Pula. Oni su radi­li neke seg­men­te sce­no­gra­fi­je uz pomoć vodi­te­lja i men­to­ra. To mi je bio poti­caj da i dalje radim tak­ve vrste radi­oni­ca. Ono što valja napo­me­nu­ti je da mi vodi­mo dva pros­to­ra – HUIU Galeriju u Zagrebačkoj uli­ci i HUIU Blok u Laginjinoj – no oni pada­ju na prvom tes­tu zbog fizič­kih bari­je­ra. Uopće nisu dos­tup­ni i ne može­mo ih nika­ko pri­la­go­di­ti. Radionice koje smo radi­li su bile za dje­cu koje nema­ju fizič­kih pote­ško­ća pa su za dru­ge naši sadr­ža­ji nedos­tup­ni. Mi se uglav­nom bavi­mo daro­vi­tom dje­com koja su nam neka­ko u foku­su i do sada nismo pro­miš­lja­li pri­la­go­di­ti pro­gram oso­ba­ma s inva­li­di­te­tom tako da je ta cije­la sku­pi­na pro­la­zi­la mimo nas. Na nedav­noj radi­oni­ci u sklo­pu ovog pro­jek­ta sura­đi­va­li smo s udru­ga­ma koje se bave s tom popu­la­ci­jom da zajed­no kre­ira­mo pro­gra­me i sadr­ža­je za oso­be s inva­li­di­te­tom jer smo otvo­re­ni za sva­ku surad­nju, kaza­la je Nefat.

Moderatorica se nado­ve­za­la kazav­ši kako je važ­no vodi­ti raču­na o svim moda­li­te­ti­ma pris­tu­pač­nost, a pri­je sve­ga o onoj soci­jal­noj, o sta­vo­vi­ma o uklju­či­va­nju, o pros­tor­noj pris­tu­pač­nos­ti o kojoj se naj­vi­še pri­ča, ali i o infor­ma­cij­skoj pris­tu­pač­nos­ti. Riječ je sto­ga pre­da­la rav­na­te­lji­ci GKČ Pula Nadiji Bužleta i upi­ta­la ju na koji se način knjiž­ni­ca uklju­ču­je u ink­lu­ziv­ne aktivnosti.

- Upravo ste dotak­li onaj dio koji je nama naj­sla­bi­ja kari­ka bez obzi­ra što se Hrvatsko knjiž­ni­čar­sko druš­tvo ovom temom jako puno bavi i ini­ci­ja­to­ri su veli­kog bro­ja pro­je­ka­ta. Što se tiče naše knjiž­ni­ce ona je nami­je­nje­na svi­ma, svim dob­nim sku­pi­na­ma i svim kate­go­ri­ja­ma gra­đa­na pa i oso­ba­ma koje ima­ju odre­đe­nih pote­ško­ća u kori­šte­nju tih kul­tur­nih sadr­ža­ja. Što se tiče pris­tu­pač­nos­ti i kre­ta­nju po knjiž­ni­ci nema­mo pro­ble­ma, ali pris­tup gra­đi je pri­lič­no ogra­ni­čen. Tu mis­lim na gra­đu koja je laga­na za čita­nje, a to je zapra­vo pri­la­god­ba knji­ga koje se nala­ze na popi­su škol­ske lek­ti­re. Ti su nas­lo­vi pre­pri­ča­ni na jedan jed­nos­ta­van način, jed­nos­tav­nim jezi­kom u kojem se izbje­ga­va­ju aps­trak­t­ne rije­či i meta­fo­re, a rad­nja se dodat­no pojed­nos­ta­vi. Tekst je pra­ćen s ilus­tra­ci­ja­ma što oso­ba­ma koje ima­ju pote­ško­ća u razu­mi­je­va­nju tek­s­ta olak­ša­va samo čita­nje i upoz­na­va­nje s odre­đe­nim nas­lo­vom, kaza­la je Bužleta.

On je doda­la da se radi o samo 18 nas­lo­va, no to ne ovi­si o nji­ma, već o nak­lad­nič­koj pro­duk­ci­ji. Što se zvuč­nih knji­ga tiče koje olak­ša­va­ju pris­tup sadr­ža­ju sla­bo­vid­nim i sli­je­pim oso­ba­ma, te tak­til­nih sli­kov­ni­ca radi se o malom bro­ju gra­đe koju GKČ Pula može ponuditi.

- Govorimo, narav­no o gra­đi na hrvat­skom jezi­ku. Zvučnih knji­ga ima­mo 50-ak, na bra­ji­ci ima­mo šest knji­ga i već spo­me­nu­tih 18 knji­ga koje su pri­la­go­đe­ne oso­ba­ma s pote­ško­ća­ma u razu­mi­je­va­nju, kaza­la je Bužleta.

Moderatorica je na kra­ju od pane­lis­ta htje­la doz­na­ti koga vide kao zna­čaj­nu kari­ku u podi­za­nju razi­ne ink­lu­ziv­nos­ti u kul­tu­ri, a do sad nije spo­me­nut. Može li obra­zov­ni sus­tav nešto uči­ni­ti ili lokal­na i regi­onal­na samo­upra­va? Kristina Nefat je nagla­si­la važ­nost umre­ža­va­nja te nedos­ta­tak sred­stva za pri­la­go­đa­va­nje pris­tu­pa i sadr­ža­ja. Valent Hrvatin se dotak­nuo teme obra­zo­va­nja i pri­mi­je­tio da dobar dio sta­ri­je gene­ra­ci­je uči­te­lja i pro­fe­so­ra vidi samo fizič­ke nedos­tat­ke i ne radi na samoj pri­la­god­bi sadr­ža­ja za oso­be s pro­ble­mi­ma u razumijevanju.

- Inkluzivnost odgoj­no-obra­zov­nog sus­ta­va je bol­na toč­ka kao i edu­ci­ra­nost uči­te­lja i nas­tav­ni­ka po tom pita­nju. Puno je tu raz­li­či­tih razi­na pro­ble­ma – od nji­ho­ve ini­ci­jal­ne pri­prem­lje­nos­ti pa kas­ni­je do toga što oni mis­le da smi­ju ili ne smi­ju napra­vi­ti. Nekakvi poma­ci se doga­đa­ju i na tom podru­čju pa smo 2021. godi­ne dobi­li kon­kret­ne smjer­ni­ce za rad s uče­ni­ci­ma s teško­ća­ma, a sada mora­mo izna­ći način na koji ćemo edu­ci­ra­ti uči­te­lje i nas­tav­ni­ke da sve to pri­mje­ne i pres­ta­nu biti robo­vi svog pro­gra­ma, kaza­la je mode­ra­to­ri­ca Marković.

Hrvatin se slo­žio s njom i dodao da je čes­to pro­blem u poje­din­ci­ma koji nema­ju volju za pro­mje­nom i ne nala­ze vri­je­me da se dodat­no obra­zu­ju. Nefat se nado­ve­za­la kazav­ši da slič­ni pro­blem pos­to­ji i s daro­vi­tom dje­com jer su nas­tav­ni­ci kod nas navik­li na osred­njost – nji­ma su naj­dra­ži uče­ni­ci koji mogu lako sav­la­da­ti gra­di­vo i ne rade pro­ble­me – sve osta­lo detek­ti­ra se kao problematično.

Iz publi­ke se javi­la Mirjana Margetić iz Etnografskog muze­ja Istre u Pazinu koja je kaza­la da se nji­ho­va ins­ti­tu­ci­ja nala­zi u spo­me­ni­ku kul­tu­re nul­te kate­go­ri­je (pazin­skom Kaštelu) pa oso­be s ote­ža­nim kre­ta­njem ne mogu doći do njih.

- Ono što mi nas­to­ji­mo je s našim pro­gra­mi­ma izla­zi­ti iz pros­to­ra ins­ti­tu­ci­je pa jako dobro sura­đu­je­mo s Društvom oso­ba s tje­les­nim i inte­lek­tu­al­nim teško­ća­ma gra­da Pazina koji ima­ju svo­je pros­to­ri­je u Trvižu. Svaka radi­oni­ca i vod­stvo može se na jed­nos­ta­van način pred­sta­vi­ti. Svaka tema, bilo da je ona povi­jes­na ili etno­graf­ska, ako se na jed­nos­ta­van način ispri­ča shvat­lji­va je svi­ma. Imamo i dobru surad­nju sa OŠ Vladimir Nazor u Pazinu koja ima odjel uče­ni­ka s inte­lek­tu­al­nim teško­ća­ma, ali neka­ko mi se čini da se sve ostva­ru­je zahva­lju­ju­ći indi­vi­du­al­nim poz­nans­tvi­ma. Ono što bi htje­la nagla­si­ti jest da nama opće­ni­to nedos­ta­je edu­ka­ci­ja. Bilo bi odlič­no da se jedan­put godiš­nje ili barem jedan­put u dvi­je godi­ne uči­mo kako pris­tu­pa­ti oso­ba­ma s odre­đe­nim pro­ble­mi­ma i na koji način da pri­la­go­di­mo pro­gra­me, kaza­la je Margetić.

Moderatorica Marković je za kraj kaza­la da nije pro­blem što se neke situ­aci­je rje­ša­va­ju zahva­lju­ju­ći osob­nim poz­nans­tvi­ma, ali da to ne smi­je biti pra­vi­lo – važ­no je biti nosi­telj pro­mje­ne u svom okruženju.

Ovaj tekst sufi­nan­ci­ran je sred­stvi­ma Fonda za poti­ca­nje raz­no­vr­s­nos­ti i plu­ra­liz­ma elek­tro­nič­kih medija.