Nisam ni u jednom drugom gradu upoznala toliko ludih, otkačenih i pozitivnih ljudi

(NE)VIDLJIVI – MLADI U KULTURI: RAZGOVOR S NIKOM GRBELJA, ZVIJEZDOM FILMA „HOTEL PULA“

Razgovarala Paola ALBERTINI • Fotografija portreta Ivan ĐUKEZ • Ostale fotografije iz arhiva filma „Hotel Pula“

12.07.2023.

• Rođena Zagrepčanka, zavr­ša­va pred­di­plom­ski stu­dij glu­me i medi­ja na Akademiji pri­mi­je­nje­nih umjet­nos­ti u Rijeci, a prvu veli­ku ulo­gu, sni­ma­la je u Puli. Nika Grbelja 21-godiš­nja je glu­mi­ca kojoj je pri­pa­la glav­na ulo­ga u fil­mu „Hotel Pula“ Andreja Korovljeva koji se pre­mi­jer­no pri­ka­zu­je 15. srp­nja na otvo­re­nju 70. Pula film fes­ti­va­la. O nje­nom skrom­nom, ali zna­čaj­nom glu­mač­kom putu raz­go­va­ra­li smo uoči počet­ka ovo­go­diš­njeg Festivala, a prvo što smo htje­li doz­na­ti je kako je doš­lo do nje­nog anga­žma­na na fil­mu „Hotel Pula“?

- Na pro­lje­će 2021. po Akademiji se poče­lo šuška­ti da će nam u posjet doći ozbi­ljan reda­telj koji tra­ži ulo­gu za ozbi­ljan film. Ispostavilo se da je samo jed­no od toga isti­na, jer je u našu pros­to­ri­ju za nas­ta­vu iz glu­me ušao jedan vrlo pris­tu­pa­čan, otvo­ren i u naj­bo­ljem mogu­ćem smis­lu, neo­z­bi­ljan reda­telj. Na riječ­koj aka­de­mi­ji odra­di­la sam prvi krug audi­ci­je sku­pa sa svo­jim kole­ga­ma, nakon koje­ga nisam ima­la pre­ve­li­ka oče­ki­va­nja, jer kao što sam nave­la, radi­lo se o ozbilj­nom fil­mu, a i to mi je bila prva audi­ci­ja u živo­tu. Ali moja skrom­na oče­ki­va­nja se nisu ostva­ri­la i mje­sec dana nakon su me zva­li da dođem i na dru­gi krug na kojem sam prvi put sura­đi­va­la sa svo­jim film­skim part­ne­rom Erminom Bravom. Ta dva dana audi­ci­je za mene su bila iznim­no ispu­nja­va­ju­ća i ugod­na. Zahvaljujući Andreju i Erminu nisam ima­la dojam da sam na audi­ci­ji i da me net­ko pro­ma­tra i ana­li­zi­ra, nego kao da smo već tada zajed­no zagre­bli u stva­ra­nje film i pri­ča­nje pri­če. Bila sam zado­volj­na sama sa sobom i nije me sram reći da sam nakon audi­ci­je kre­nu­la sanja­ri­ti o tome kako bi to bilo da zajed­no s cije­lom eki­pom, pri­ču uspi­jem ispri­ča­ti do kra­ja. I otpri­li­ke opet mje­sec dana nakon, Andrej i ja smo se susre­li na Motovun film fes­ti­va­lu i tamo mi je ponu­dio ovu pre­kras­nu ulo­gu u ovom pre­kras­nom filmu.

Budući da ti je ovo prvi anga­žman na fil­mu name­će se pita­nje kako si se u tom pos­lu snaš­la te kako je tek­lo samo snimanje?

- Mislim da moje prvo iskus­tvo rada na fil­mu nije moglo pro­ći bolje nego što jest. Voljela bih da sada mogu nahva­li­ti sva­kog poje­din­ca u film­skoj eki­pi, ali onda bi se ovaj tekst pre­tvo­rio u semi­nar. U Pulu sam doš­la dva tjed­na pri­je samog počet­ka sni­ma­nja radi pro­bi i od prvog dana sam se osje­ća­la mak­si­mal­no pri­hva­će­no i uva­že­no. Svi moji kole­ge glum­ci su bili i više nego div­ni, a o pro­fe­si­onal­nos­ti nema potre­be ni govo­ri­ti. Bilo je nevje­ro­jat­no lako igra­ti, vrlo čes­to i teške sce­ne, s glum­ci­ma koji su ti u sva­kom tre­nut­ku sprem­ni dati sve što nose sa sobom. Naravno da je u meni pos­to­jao strah pri samo­me počet­ku sni­ma­nja, ali vrlo brzo su ga svi oko mene raz­bi­li s koli­či­nom podr­ške i topli­ne koju su mi dali.

Priča je pul­ska i riječ je o mahom pul­skoj eki­pi. Kako ti je bilo uklo­pi­ti se i uni­je­ti u priču?

- Mene su Puležani osvo­ji­li. Nisam ni u jed­nom dru­gom gra­du upoz­na­la toli­ko ludih, otka­če­nih i pozi­tiv­nih lju­di. Možda mi se posre­ći­lo, ali zais­ta mis­lim da je taj nji­hov duh ono što mi je naj­vi­še pomo­glo da se uklo­pim. Osjetila sam da je svi­ma na neki način bit­no da ovu pri­ču lju­di čuju i vide. A i nakon čita­nja samog sce­na­ri­ja, koji je izvan­red­no napi­san, sam već bila unutra.

Kakav je osje­ćaj za mla­du glu­mi­cu igra­ti u fil­mu glav­nu ulo­gu i još k tome oče­ki­va­ti pre­mi­je­ru u Puli, Areni?

- Rado bih vam opi­sa­la kakav je osje­ćaj, ali evo ne znam ga opi­sa­ti ni samoj sebi. Ja sam neg­dje izme­đu toga da mi još nije jas­no što se doga­đa i eks­trem­nog uzbu­đe­nja i zahval­nos­ti. Mislim da ću ovo dru­go moći u pot­pu­nos­ti pro­ži­vje­ti tek kad se napo­kon vidim sa svi­ma koji su dio fil­ma. Sve u sve­mu, vese­lim se!

Vratimo se sada natrag u proš­lost – što te je pri­vuk­lo glu­mi i zašto si se odlu­či­la za tak­vu karijeru?

- Nakon cije­le povi­jes­ti bav­lje­nja izvan­nas­tav­nim aktiv­nos­ti­ma isklju­či­vo umjet­nič­ko-izved­be­ne pri­ro­de u dje­tinj­stvu, od ple­sa, pje­va­nja, pa i svi­ra­nja kla­vi­ra, jed­nog lje­ta sam uz pomoć svo­je jed­na­ko šaša­ve pri­ja­te­lji­ce zaklju­či­la da je vri­je­me da taj „šašav­luk“ neg­dje usmje­rim i upi­sa­la se u dram­sku sku­pi­nu u dram­skom stu­di­ju Tirena u Zagrebu. To je bilo lje­to nakon što sam zavr­ši­la prvi sred­nje. Kad sam kre­nu­la na dram­sku, pres­tra­vi­la me ta izlo­že­nost, koli­ko god da je tad još mini­mal­na bila, ali me isto­vre­me­no straš­no zain­tri­gi­ra­la. Na kra­ju sam shva­ti­la da u meni pos­to­ji nešto puno više od same šaša­vos­ti što me vodi ka glu­mi i odlu­či­la upi­sa­ti Akademiju. A to „nešto“ još uvi­jek otkri­vam i propitkujem.

Imaš iskus­tva i u radu u kaza­li­štu. Koliko ti je ono dru­ga­či­je za rad od onog na filmu?

- Ja sam veli­ki tre­ma­roš, ogrom­ni. Tijekom sni­ma­nja to neka­ko magič­no nes­ta­ne, valj­da jer smo svi naši. Dok me u kaza­li­štu tre­ma zna baš obu­ze­ti, ali radim na tome. Uživam i u jed­nom i u dru­gom medi­ju, ali zasad mi je ugod­ni­je biti „ja“ ispred kame­re nego na sce­ni. Mislim da se u nekoj mojoj teori­ji i doživ­lja­ju glu­me naj­vi­še raz­li­ku­ju u pri­sut­nos­ti. Ne sma­tram da jed­no zah­tje­va veću pri­sut­nost od dru­gog, ali je sva­ka­ko raz­li­či­to podi­je­lje­na. To je nešto što tre­nut­no aktiv­no izu­ča­vam. Kako, kome, koli­ko, na koji način i iz kojeg dije­la sebe nešto radim i izvodim.

Kako ti je na stu­di­ju glu­me u Rijeci, jesi li pri kra­ju i što oče­ku­ješ od budućnosti?

- Moje stu­di­ra­nje u Rijeci je sko­ro pa služ­be­no zavr­še­no. A bilo je inten­ziv­no, napor­no, for­ma­tiv­no, lije­po, ruž­no, tuž­no, vese­lo, sva­kak­vo. Te tri godi­ne su veli­ki i bitan dio ovog mog malog živo­ta, pa mi je teško to iskus­tvo sta­vi­ti u opće crnog ili bije­log. Bilo je život­no. I jako mi je dra­go da sam svo­je prve tri godi­ne stu­di­ja pro­ve­la baš tamo, jed­no poseb­no mjes­to puno poseb­nih lju­di. Sljedeći je diplom­ski u Zagrebu. Idem na pri­jem­ni u ruj­nu, drži­te fige da im se svidim.

Ovaj tekst sufi­nan­ci­ran je sred­stvi­ma Fonda za poti­ca­nje raz­no­vr­s­nos­ti i plu­ra­liz­ma elek­tro­nič­kih medija.