Obilježavanje 70. godina Pulskog filmskog festivala u znaku publike i velike arhive sjećanja

B. V.

03.07.2023.

Pulski film­ski fes­ti­val koji se odr­ža­va od 15. do 23. srp­nja ove godi­ne obi­lje­žit će svoj jubi­lej izda­njem mono­gra­fi­je, pri­ča­ma o Festivalu iz per­s­pek­ti­ve fil­ma­ša i publi­ke koje su pos­ta­le i dio vizu­al­nog iden­ti­te­ta ovo­go­diš­njeg izda­nja, broj­nim izlož­ba­ma i poprat­nim pro­gra­mi­ma te fes­ti­val­skom him­nom u inter­pre­ta­ci­ji istar­ske kan­ta­uto­ri­ce Elis Lovrić.

“Pulski film­ski fes­ti­val je dio našeg iden­ti­te­ta, odras­ta­nja, saz­ri­je­va­nja, sta­re­nja i sve nas uz nje­ga vežu neke pri­če, emo­ci­je, sje­ća­nja, impre­si­je, aso­ci­ja­ci­je, sli­ke, rije­či. O nje­go­voj važ­nos­ti u našim živo­ti­ma naj­bo­lje svje­do­či jed­na od broj­nih zabi­lje­že­nih izja­va: „Moja tada peto­go­diš­nja kćer htje­la je da joj kupim maska­ru. Pokušavala sam joj objas­ni­ti da je pre­ma­la za to, ali bila je upor­na. Pitala sam je što će joj, za gdje bi se tako sre­di­la. Rekla je: “Za rođen­dan, Novu godi­nu i Festival“. Bez sva­ke sum­nje, u jed­noj su godi­ni, još od dale­ke 1954. do danas, naj­važ­ni­ji doček Nove godi­ne, dan kada smo se rodi­li i Festival. Nije na odmet spo­me­nu­ti činje­ni­cu da Festival izvan Pule, ali i u samoj Puli, nosi jed­nos­ta­van naziv Pula. Drugim rije­či­ma – Pula jest Festival”, izja­vi­la je Tanja Miličić, rav­na­te­lji­ca Javne usta­no­ve Pula Film Festival.

Vizualni iden­ti­tet ovo­go­diš­njeg Pulskog film­skog fes­ti­va­la osmis­lio je Studio Sonda, a teme­lji se na boga­toj fes­ti­val­skoj povi­jes­ti zabi­lje­že­noj na foto­gra­fi­ja­ma kao i na zapi­sa­nim sje­ća­nji­ma publi­ke, fil­ma­ša i lju­di koji su ga stva­ra­li. Niz vizu­al­nih rje­še­nja i pla­ka­ta sabi­re ponaj­bo­lje tre­nut­ke i sje­ća­nja na fes­ti­val­sku povi­jest. Sve je u zna­ku broj­ke 70, a kons­truk­ci­ja bro­ja 70 pro­izaš­la je iz tlo­cr­ta amfi­te­atra gle­da­no u prav­cu sje­ver-jug. Broj “0“ (nula) pra­ti pre­poz­nat­lji­ve kon­tu­re vanj­skih zidi­na amfi­te­atra, dok broj “7“ simu­li­ra pra­vac Flavijevske ulice.

Tijekom Festivala bit će pred­stav­lje­na mono­gra­fi­ja “70 godi­na fil­ma pod zvi­jez­da­ma u Puli” nas­ta­la u surad­nji Javne usta­no­ve Pula Film Festival i Povijesnog i pomor­skog muze­ja Istre. Uredile su je Lana Skuljan Bilić iz Muzeja i Sanela Pliško koja je zapos­le­na u JU Pula Film Festival od 2006. godi­ne i u dušu poz­na­je Festival. Jedina dosa­daš­nja mono­gra­fi­ja Pulskog film­skog fes­ti­va­la (tada Festivala jugos­la­ven­skog igra­nog fil­ma u Puli) “207 fes­ti­val­skih dana u Puli” auto­ra Ranka Munitića objav­lje­na je dav­ne 1978., povo­dom 25. jubi­lar­nog izdanja.

“Tijekom dvo­go­diš­njeg rada istra­že­ni su i pre­gle­da­ni raz­no­vr­s­ni fun­du­si arhi­va, kino­te­ka, muze­ja, film­skih cen­ta­ra, knjiž­ni­ca i dru­gih ins­ti­tu­ci­ja u Hrvatskoj i osta­lim drža­va­ma s pros­to­ra neka­daš­nje drža­ve. Naročito su bile vri­jed­ne i atrak­tiv­ne osob­ne arhi­ve poje­di­nih sudi­oni­ka samih fes­ti­val­skih doga­đa­ja. Publikacija podrob­no izla­že zašto Festival voli Pulu, a Pula Festival”, rije­či su ured­ni­ca Monografije.

Uoči Festivala vjer­na publi­ka, fil­ma­ši, sudi­oni­ci dosa­daš­njih izda­nja te lju­di koji su radi­li na Festivalu podi­je­li­li su svo­ja sje­ća­nja pod motom “Moja fes­ti­val­ska pri­ča” Odabrane pri­če objav­lje­ne su na ovo­go­diš­njim pla­ka­ti­ma, a one naj­uz­bud­lji­vi­je usko­ro će biti pred­stav­lje­ne jav­nos­ti putem inter­net­ske stra­ni­ce Festivala, kao i u for­mi krat­kih video pri­lo­ga tije­kom Festivala.

Izložba “Sedamdeset godi­na Festivala” bit će pos­tav­lje­na na Giardinima. Kroz foto­gra­fi­je i doku­men­te iz raz­no­vr­s­nih arhi­va, muze­ja, kino­te­ka i film­skih cen­ta­ra pri­ka­zat će sve seg­men­te živo­ta fes­ti­val­ske Pule: od orga­ni­za­cij­ske struk­tu­re, film­skih pla­ka­ta, fil­mo­va i nagra­da, a uklju­čit će i zanim­lji­vos­ti koje su pra­ti­le Festival. Slijedi i “Dogodilo se osam­de­se­tih”, izlož­ba foto­gra­fi­ja Igora Dražića koja će u Kinu Valli doni­je­ti dašak atmo­sfe­re oko Arene i u Gradu tije­kom tra­ja­nja Festivala izme­đu 1983. i 1987., a izlož­ba “Sjećanje na Enu” Slobodana Ivetića u Galeriji SKUC, kroz crno-bije­le foto­gra­fi­je Ene Begović, tada 20-godiš­nje zvi­jez­de u uspo­nu, otkri­va kako je bilo na sni­ma­nju “Pada Italije” Lordana Zafranovića u lje­to 1980. na Šolti. “Dušan Vukotić Vud – izlož­ba film­skih kari­ka­tu­ra” u Domu hrvat­skih bra­ni­te­lja za vri­je­me tra­ja­nja Festivala pri­ka­zat će kari­ka­tu­re našeg oska­rov­ca iz časo­pi­sa Filmska kul­tu­ra, u kojem je imao stal­nu kolumnu/karikaturu od 1957. do 1989. Vukotić se u njoj bavio fil­mom i kine­ma­to­gra­fi­jom uop­će, a rije­či­ma kus­to­sa Veljka Krulčića, tema ove izlož­be nje­go­ve su “zaraz­no duho­vi­te, crtač­ki jas­ne i pre­poz­nat­lji­ve kari­ka­tu­re na temu Pulskog film­skog fes­ti­va­la koje su naža­lost u među­vre­me­nu pale u zabo­rav”. “Dvostruka eks­po­zi­ci­ja”, kao 22. izda­nje poprat­nog pro­gra­ma Cinemaniac > Misliti film  dono­si frag­men­ta­ran pogled na film­ske i video rado­ve žena u kul­tur­nom pros­to­ru SFRJ tije­kom 1960-ih i 1970-ih godina.

Za obljet­ni­cu Pule bit će pred­stav­lje­na fes­ti­val­ska him­na “Film pod zvi­jez­da­ma” za koju glaz­bu i tekst pot­pi­su­je istar­ska kan­ta­uto­ri­ca Elis Lovrić, dok su uz nju za aran­žman zas­luž­ni Mate Anić i Matej Zec, a u nje­nom stva­ra­nju sudje­lo­vao je i gudač­ki kvar­tet Delta. Pjesmu je Lovrić pret­pre­mi­jer­no izve­la kra­jem lip­nja na svom ljet­nom sol­s­ti­cij­skom kon­cer­tu u pul­skom par­ku Monte Zaro, a služ­be­nu pre­mi­jer­nu izved­bu uži­vo imat će na Pulskom film­skom fes­ti­va­lu. Pjesma je dos­tup­na na onli­ne servisima.

Uoči i tije­kom Festivala neće nedos­ta­ja­ti dobrih fil­mo­va i na tele­vi­zij­skom pro­gra­mu HRT‑a. Retrospektivni pro­gram “70 godi­na Pule na Trećem” od 3. do 22. srp­nja na Trećem pro­gra­mu (HRT – HTV3) dono­si 20 fil­mo­va iz povi­jes­ti Pulskog fes­ti­va­la. Selekcija uklju­ču­je res­ta­uri­ra­ne ver­zi­je kla­si­ka, kul­t­ne i popu­lar­ne nas­lo­ve, a bit će tu i nas­lo­va koji su osta­li nepra­ved­no zane­ma­re­ni. Filmovi se mogu gle­da­ti sva­ki dan, od pone­djelj­ka do pet­ka od 22 sata te subo­tom od 20 i 22 sata, a samo neki od njih su “Ko to tamo peva” (1980.) Slobodana Šijana, “Kad budem mrtav i beo” (1967.) Živojina Pavlovića, “Zvizdan” (2015.) Dalibora Matanića i “Ne gle­daj mi u pijat” (2016.) Hane Jušić.  Također, od pone­djelj­ka 3. srp­nja od 16.30 sati na Prvom pro­gra­mu Hrvatskog radi­ja kre­će emi­si­ja o 70 godi­na Pulskog fes­ti­va­la. Emisija će biti ukup­no deset (sva­ki rad­ni dan do fes­ti­va­la), tra­ju 25 minu­ta, a osla­nja­ju se na arhiv­ske snim­ke i raz­go­vo­re s reda­te­lji­ma, fil­mo­lo­zi­ma, povjes­ni­ča­ri­ma fil­ma i umjet­nos­ti te kri­ti­ča­ri­ma. Emisiju pre­no­si i Radio Pula sva­kog rad­nog dana od 19.03 sata.

Podsjetimo, uoči Festivala, pet viken­da zare­dom u pul­skim kvar­to­vi­ma na čak 10 loka­ci­ja na otvo­re­nom pri­ka­za­ni su fil­mo­vi nami­je­nje­ni obi­telj­skoj i dje­čjoj publi­ci: od sta­ri­jih, res­ta­uri­ra­nih kla­si­ka poput “Družbe Pere Kvržice” Vladimira Tadeja i “Vlaka u sni­je­gu” Mate Relje, do novi­jih “Koka i duho­va” Daniela Kušana i “Moj dida je pao s Marsa” Marine Andree Škop i Dražena Žarkovića. Spomenimo i da je pul­sko Kino Valli u poseb­nom izda­nju pro­gra­ma “Filmovi za sva vre­me­na”  70. Pulu naj­a­vi­lo nagra­đi­va­nim fil­mo­vi­ma iz povi­jes­ti Festivala – selek­ci­ja je uklju­či­la “Tri Ane” Branka Bauera, “Nedjelju” Lordana Zafranovića, “Ljubavna pisma s pre­du­miš­lja­jem” Zvonimira Berkovića i “U ralja­ma živo­ta” Rajka Grlića. Slavlje 70. obljet­ni­ce, izu­zev Festivala u kvar­tu, nas­ta­vit će se pod zvi­jez­da­ma i u kolo­vo­zu s pro­gra­mom Circolo Classic.