Novo i divlje slikarstvo

Otvorena izložba Olega Morovića „Stara škola“ u Vodnjanu

Tekst i fotografije Boris VINCEK

10.07.2023.

“Stara ško­la” je sli­kar­ska izlož­ba fažan­skog auto­ra Olega Morovića, na kojoj pred­stav­lja cje­lo­vit cik­lus svo­jih rado­va. Kustos izlož­be je Mladen Lučić, dok reali­za­ci­ju izlož­be pot­pi­su­je vod­njan­ska udru­ga La Udruga, uz podr­šku Grada Vodnjana i Prostora za urba­nu kul­tu­ru. Otvorenje izlož­be odr­ža­no je u subo­tu, 8. srp­nja u zgra­di sta­re škole/Astre.

- Čestitam La Udrugi da su se konač­no regis­tri­ra­li i kao što vidi­mo odmah su kre­nu­li rezul­ta­ti, a pri­vi je izlož­ba u ovoj pre­div­noj zgra­di indus­trij­ske arhi­tek­tu­re koja je prvo bila kasar­na, potom ško­la i na kra­ju tvor­ni­ca cipe­la Astra. Čestitam i Gradu Vodnjanu što je kupio taj objekt i nadam se da će biti dovolj­no kre­ativ­nih ide­ja da taj pros­tor zaži­vi kao mjes­to koje je otvo­re­no svi­ma za sve namje­ne, a nadam se da će to biti prvens­tve­no one kul­tur­nog sadr­ža­ja, kazao je Lučić.

On je dodao da je ovo prva samos­tal­na Olegova izlož­ba mada je poz­nat svi­ma kao gra­fič­ki dizaj­ner koji je svo­je crte­že pla­si­rao u bez­broj fanzina.

- Radi se ustva­ri o jed­nom sli­kar­stvu koje poti­če iz neo­eks­pre­si­oniz­ma nje­mač­ke pro­ve­ni­jen­ci­je i od onih umjet­ni­ka koji su 80-ih godi­na pre­ki­nu­li s tra­di­ci­jom moder­niz­ma i kre­nu­li za novim sis­te­mom sli­ka­nja, trži­šta i pre­zen­ta­ci­je umjet­nos­ti gdje se na neki način i rodi­la ta feno­me­nal­na i čuve­na pos­t­mo­der­na. To Olegu oči­gled­no odgo­va­ra jer se taj nje­mač­ki neo­eks­pre­si­oni­zam zvao Neue Wilde, a to mu paši jer je i sam bio ska­ter, div­ljao je po Fažani i po Puli, radio je fan­zi­ne i ulič­ne gra­fi­te pa je logič­no da je tak­vo sli­kar­stvo pri­gr­lio kao jedan način stre­et arta, gra­fi­ke i umjet­nos­ti. Kada uđe­te unu­tra prvo ćete vidje­ti jedan feno­me­na­lan pros­tor koji se ne tre­ba puno adap­ti­ra­ti – sje­ti­mo se samo što je Tate Modern napra­vio od jed­nog indus­trij­skog objek­ta – a kada vidi­te Olegove sli­ke shva­tit ćete da nji­ma ne tre­ba jedan spe­ci­jal­ni gale­rij­ski pros­tor te da se odlič­no sna­la­ze i odlič­no pli­va­ju u indus­trij­skom objek­tu. Koliko god se ovo novo i div­lje sli­kar­stvo bazi­ra na povi­jes­nim uzo­ri­ma iz moder­ne i pos­t­mo­der­ne – ima tu i Matissea i Picassa i sve­ga i sva­če­ga – ono je novo jer komu­ni­ci­ra s današ­njom kul­tu­rom i vre­me­nom, prvens­tve­no s novim gene­ra­ci­ja­ma i daje jedan izra­žaj koji je spon­tan i na izra­van način sirov, kazao je Lučić.

Kustos Lučić u pred­go­vo­ru kata­lo­ga piše: „Morović se svo­jom aso­ci­ja­tiv­nom citat­noš­ću doti­če pos­tu­la­ta pos­t­mo­der­ne ali je ne apsor­bi­ra već mar­gi­nal­no tran­s­po­ni­ra u svo­ju indi­vi­du­ali­zi­ra­nu stil­sku izra­žaj­nost, koja je bli­ska arti­fi­ci­jel­nom eklek­tič­nom jezi­ku današ­nje kul­tu­ro­lo­ške stvar­nos­ti što sus­tav­no negi­ra teze o čis­toj umjet­nos­ti i nje­zi­noj auto­no­mi­ji. Slikarstvo Olega Morovića posje­du­je karak­ter brzog zapi­sa kojim on bilje­ži svo­ja tre­nut­na emo­tiv­na sta­nja, nagla­še­ne je subjek­tiv­nos­ti i spon­ta­nos­ti te je pot­pu­no otvo­re­no za dalj­nja nara­tiv­na i struk­tu­ral­no-mor­fo­lo­ška istra­ži­va­nja koja su ovim prvim auto­ro­vim cje­lo­vi­tim cik­lu­som dobi­la zdrav temelj čvr­sto sat­kan na eklek­tič­nom jezi­ku moder­nis­tič­ke i pos­t­mo­der­nis­tič­ke tra­di­ci­je. Te pred­lo­ške Morović nado­gra­đu­je jezi­kom uli­ce, iko­no­graf­skim obras­ci­ma današ­nje pop kul­tu­re te osob­nom spon­ta­nom, nepre­dvi­di­vom i ludič­kom poeti­kom koja balan­si­ra izme­đu bez­briž­ne zaigra­nos­ti i seri­oz­no pos­tav­lje­nih sli­kar­skih pro­ble­ma što će rezul­ti­ra­ti sli­ka­ma suvre­me­nog sen­zi­bi­li­te­ta koje odi­šu pul­som novih generacija.“

Oleg Morović rođen je na dan Republike 29. novem­bra 1987. u Puli gdje zavr­ša­va Školu pri­mi­je­nje­nih umjet­nos­ti i dizaj­na 2006. godi­ne. Voditelj je udru­ge Prostor urba­ne kul­tu­re u Fažani kroz čiji rad orga­ni­zi­ra raz­ne kul­tur­no-umjet­nič­ke pro­gra­me poput edu­ka­tiv­nih i kre­ativ­nih radi­oni­ca Print Zine. U sklo­pu udru­ge tako­đer vodi Fanzinoteku – arhiv neza­vis­nih publikacija.

Kao dio orga­ni­za­cij­skog tima orga­ni­zi­ra Vodnjan Film Festival u Fažani Film Festival (NVFV i La udru­ga) te Vladimir film fes­ti­val (SK August Šenoa). Zajedno sa Olegom Šuranom i Andijem Pekicom vodi umjet­nič­ku orga­ni­za­ci­ju Fazan i web por­tal za dizajn, inte­rak­ci­je i umjet­nost nakonjusmo.net a pos­ljed­njih 15 godi­na izda­ju i časo­pis za poezi­ju Polet. Izlagao je na neko­li­ko grup­nih i samos­tal­nih izlož­bi. Rijetko nagra­đi­van. Bavi se gra­fič­kim dizaj­nom. U slo­bod­no vri­je­me sli­ka ili tiska gra­fi­ke i pla­ka­te u teh­ni­ci sito­ti­ska. Voli umjet­nost. Živi u Fažani.

Izložbu je mogu­će pogle­da­ti od 8. do 22. srp­nja, od 19 do 21 sat.