Počeo je 8. Cineast

12.07.2023.

U čet­vr­tak (6. srpanj) nave­čer poče­lo je 8. izda­nje Art kina Cineast u Vodnjanu s pro­jek­ci­jom pros­lav­lje­nog fil­ma ”Trokut tuge”, u koje­mu se šved­ski reda­telj Ruben Ostlund sati­rič­ki bavi klas­nim odno­si­ma u suvre­me­nom zapad­njač­kom driuštvu.

Selektor pro­gra­ma Matija Debeljuh odlu­čio se ove godi­ne za neko­li­ko izvr­s­nih, ali vrlo turob­nih fil­mo­va, poput špa­njol­skih ”Zvijeri” (reda­telj Rodrigo Sorogoyen) koje su na pro­gra­mu ovo­ga tjed­na. Iznimno je uzne­mi­ru­juć i iran­ski film ”Sveti pauk” (reda­telj Ali Abbasi) snim­ljen pre­ma stvar­nom slu­ča­ju višes­tru­kih uboj­sta­va prostitutki.

Budući da smo navik­li na iran­ske realis­tič­ke dra­me, ovaj spoj realiz­ma i ame­rič­kog žan­rov­skog fil­ma popri­lič­no je izne­na­đe­nje koje fil­mo­fi­li ne bi smje­li pro­pus­ti­ti. Španjolski film ”Alcarras” (reda­te­lji­ca Clara Simon) bavi se slič­nom tema­ti­kom kao rani­je spo­me­nu­te ”Zvijeri” (pro­da­ja zem­lje krup­nom kapi­ta­lu), ali na pot­pu­no dru­ga­či­ji način i s dru­ga­či­jim žan­rov­skim pristupom.

Valja spo­me­nu­ti i tali­jan­ski film ”Osam pla­ni­na” u koje­mu se odnos dva pri­ja­te­lja iz dje­tinj­stva obra­đu­je u kon­tek­s­tu monu­men­tal­nih pla­nin­skih kra­jo­li­ka. Također, pri­ka­za­ti će se još nor­ve­ški film ”Bolesnica”, fran­cu­ski ”Blizu” i bri­tan­ski ”Poslije sun­ca”. Projekcije se uobi­ča­je­no odvi­ja­ju u vod­njan­skoj Rotondi uz pri­pa­da­ju­ći krat­ki uvod­nik pri­je sva­kog filma.

 

Elvis Lenić