Premijera filma „Brod“ Elvisa Lenića na 70. Pulskom filmskom festivalu

24.07.2023.

E se io muoio…

• Tekst Boris VINCEK

• Film „Brod“ reda­te­lja Elvisa Lenića pri­ka­zan je izvan kon­ku­ren­ci­je u subo­tu, 22. srp­nja na zatva­ra­nju 70. Pulskog film­skog fes­ti­va­la. Ovaj dir­lji­vi doku­men­ta­rac koji na tre­nut­ke budi i bijes u gle­da­te­lju, dono­si pri­če biv­ših rad­ni­ka bro­do­gra­di­li­šta Uljanik i pri­ka­zu­je sta­nje rasu­la u kojem se ovaj nekoć veleb­ni „hra­ni­telj“ Pule i Istre sada nalazi.

Odličnom reda­telj­skom odlu­kom, gla­so­vi govor­ni­ka su u off‑u, a pa se emo­ci­je koje nji­ho­vi govo­ri pre­no­se izrav­no pres­li­ka­va­ju na kadro­ve pune hrđe, tuge i oča­ja koje je Lenić zabi­lje­žio kame­rom. Veliku pomoć u tome pru­ži­le su mu snim­ke dro­na kojim je uprav­ljao Goran Škofić, a sve je ide­al­no zaokru­ži­la pre­ciz­na mon­ta­ža Matije Debeljuha.

Film poči­nje pri­sje­ća­njem na slav­ne dane bro­do­gra­di­li­šta koje su kazi­va­či pre­pri­ča­li s pono­som, a pone­kad i čuđe­njem u gla­su. Pričalo se potom o tipič­nom rad­nom danu, što je taj posao zna­čio samim rad­ni­ci­ma i nji­ho­vim obi­te­lji­ma, način na koji je rad bio orga­ni­zi­ran i koji su teh­nič­ki podvi­zi pre­tvo­ri­li Uljanik u bro­do­gra­di­li­šte svjet­ske kla­se. Šalilo se na račun ispi­ja­nja alko­ho­la na pos­lu, kra­đu mate­ri­ja­la u dogo­vo­ru s čuva­ri­ma na kapi­ji i sa zgra­ža­njem se pod­sje­ća­lo nesre­ća na pos­lu od kojih su neke bile i kob­ne. Neizbježan je bio i Titov govor povo­dom jed­nog od broj­nih pori­nu­ća kao i šale na račun nje­go­vog dola­ska zbog kojeg se sve mora­lo doves­ti u red.

U ovom su prvom dje­lu izvr­s­ni kadro­vi rasu­la i zapu­šte­nos­ti bili u kon­tras­tu s kazi­va­nji­ma o uspje­si­ma Uljanika, a kada je na red doš­la pri­ča o pola­ga­noj pro­pas­ti bro­do­gra­di­li­šta i na koji se način odvi­ja­la, snim­ke su vjer­no doča­ra­le rezul­tat tog pot­pu­nog kolap­sa. Kao što je i sam rekao u inter­v­juu za naš por­tal, a kas­ni­je i pri­je same pro­jek­ci­je fil­ma, Lenić ovim fil­mom nije htio istra­ži­ti kako je do uni­šte­nja bro­do­grad­nje u Puli doš­lo, već je htio da svo­je teori­je izne­su sami sudi­oni­ci (žrtve) te des­truk­ci­je. Radne su teori­je dvi­je: do uni­šte­nja je doš­lo zbog pot­ka­pa­ci­ti­ra­nos­ti uprav­lja­če kas­te ili pak namjer­nom odlu­kom poli­tič­ke vrhu­ške – od držav­nog do lokal­nog nivoa.

Audiom su doku­men­ti­ra­ni i pro­s­vje­di rad­ni­ka bro­do­gra­di­li­šta koji su poku­ša­li podig­nu­ti Pulu na noge i natje­ra­ti odgo­vor­ne da reagi­ra­ju. Povici „dolje upra­va“ i „IDS-lopo­vi!“ koji su tih dana odje­ki­va­li gra­dom u fil­mu popri­ma­ju sablas­tan karak­ter jer se una­toč masov­noj mobi­li­za­ci­ji nije uspje­lo pro­na­ći nikak­vo zado­vo­lja­va­ju­će rje­še­nje. Sablasno je bilo vidje­ti i praz­nu VIP ložu u Areni koja je ina­če i rezer­vi­ra­na za poli­ti­ča­re i gos­po­dar­stve­ni­ke koji nisu naš­li za shod­no poja­vi­ti se na ovoj projekciji.

Veliki dopri­nos fil­mu dali su i melan­ko­lič­na post-rock glaz­ba Marina Morosina, sti­ho­vi kan­ta­du­ra Pere Grbića, pje­sme „Bella Ciao“ i hit Sergia Endriga „Kuda plo­vi ovaj brod“ kojim film i zavr­ša­va. „Brod“ je publi­ka u Areni nagra­di­la veli­kim apla­uzom, a osta­je upit­na fes­ti­val­ska odlu­ka da se film pri­ka­že izvan kon­ku­ren­ci­je jer bi u ovo­go­diš­njoj selek­ci­ji zasi­gur­no dobro koti­rao. Preostaje utje­ha da će nagra­de osvo­ji­ti na dru­gim film­skim mani­fes­ta­ci­ja­ma jer su nje­go­va sna­ga, usmje­re­nost i ustraj­nost u pri­ka­zi­va­nju pro­pas­ti Uljanika kao i umjet­nič­ka izvr­s­nost Lenićeve vizi­je zais­ta neosporni.

Elvis Lenić (1971.), diplo­mi­rao je stro­jar­stvo na Tehničkom fakul­te­tu u Rijeci. Neko je vri­je­me radio u bro­do­gra­di­li­štu Uljanik, a sada pre­da­je stro­jar­sku gru­pu pred­me­ta u pul­skoj Tehničkoj ško­li. Stalni je film­ski kri­ti­čar Glasa Istre i povre­me­no piše za Hrvatski film­ski lje­to­pis. Autor je mno­gih krat­kih i sred­njo­me­traž­nih doku­men­tar­nih filmova.