Prijave na 13. Istarski production in: VFF u FFF u PFT‑u

B. V.

24.07.2023.

Pulska film­ska tvor­ni­ca (PFT) i Vodnjan film fes­ti­val u Fažani film fes­ti­val (VFF u FFF) pozi­va­ju sve zain­te­re­si­ra­ne poje­din­ce i timo­ve s podru­čja Istre da se pri­ja­ve na prvi dio 13. mara­to­na izra­de krat­kog fil­ma Production In, koji će se odr­ža­ti 26. i 27. srp­nja u Klubu Pulske film­ske tvor­ni­ce, Stiglicheva 12, Pula.

Production In je bes­plat­na radi­oni­ca nami­je­nje­na svi­ma koji se žele oku­ša­ti u iza­zo­vu stva­ra­nja fil­ma u dobroj atmo­sfe­ri prak­tič­nog rada – od ide­je do realizacije.

Polaznici će stva­ra­ti fil­mo­ve u poz­na­toj record – pause teh­ni­ci sni­ma­nja koja podra­zu­mi­je­va slje­de­ći recept: sni­mi kadar, pauzi­raj sni­ma­nje i nas­ta­vi sni­ma­ti dru­gi. Klikom na opci­ju stop, sni­ma­nje pres­ta­je i nije mogu­će nas­ta­vi­ti niza­ti nove sce­ne, a sve ono što je dotad snim­lje­no ure­đaj auto­mat­ski mon­ti­ra u jedan cje­lo­vi­ti krat­ki film.

Polaznicima su na ras­po­la­ga­nju broj­ni kos­ti­mi, rek­vi­zi­ti, ras­vjet­na tije­la, tka­ni­ne, ala­ti i dru­gi mate­ri­ja­li za ins­pi­ra­ci­ju i improvizaciju.

Uvodno pre­da­va­nje poči­nje u sri­je­du, 26. srp­nja u 10 sati. Tada će men­to­ri pri­bli­ži­ti kre­ativ­ne poten­ci­ja­le record – pause pro­duk­ci­je te uka­za­ti na dra­ma­tur­ške, glu­mač­ke, sni­ma­telj­ske, sce­no­graf­ske i dru­ge moguć­nos­ti. Kako pos­t­pro­duk­ci­ja i nak­nad­na inter­ven­ci­ja u mate­ri­jal nije dopu­šte­na u record – pause teh­ni­ci sni­ma­nja men­to­ri će se spe­ci­jal­no osvr­nu­ti i na broj­na rje­še­nja stav­lja­nja glaz­bu u fil­mu te spe­ci­jal­ne efekte.

Nakon raz­ra­de ide­je, podje­le ulo­ga i rje­ša­va­nje kos­ti­mo­gra­fi­je i sce­no­gra­fi­je men­to­ri i polaz­ni­ci prvog dana radi­oni­ce će kre­nu­ti u grup­nu reali­za­ci­ju jed­nog fil­ma u nave­de­noj tehnici.

Prijaviti se mogu poje­din­ci i timo­vi, broj reali­zi­ra­nih fil­mo­va je neo­gra­ni­čen, a nakon prvog dije­la radi­oni­ce slje­de­ćih tje­dan dana pri­jav­lje­ni će pomoć men­to­ra moći nas­ta­vi­ti reali­zi­ra­ti svo­je nove fil­mo­ve ima­ju­ći na ras­po­la­ga­nju pros­tor, ras­vje­tu, raz­glas, kos­ti­me i rek­vi­zi­te Pulske film­ske tvornice.

Svi reali­zi­ra­ni fil­mo­vi auto­ma­tiz­mom ula­ze u pred­se­lek­ci­ju za Vodnjan film fes­ti­val u Fažana film fes­ti­val 2023., koji će se već čet­vr­tu godi­nu odr­ža­ti u ruj­nu kao jedan od naj­z­na­čaj­ni­jih svjet­skih među­na­rod­nih film­skih fes­ti­va­la posve­će­nih neko­nven­ci­onal­nim nači­ni­ma i prak­sa­ma film­sko­ga stva­ra­laš­tva. 13. Production in odr­ža­va se unu­tar pro­jek­ta Production in –tur­ne­ja. Prijave za Production In otvo­re­ne su do 10 sati ove sri­je­de, 26. srp­nja 2023. godi­ne, a pri­jav­ni­ca se nala­zi na bit.ly/prijavnica13Pi. Svim polaz­ni­ci­ma izvan Pule osi­gu­ran je jed­nod­nev­ni smje­štaj i pre­hra­na za vri­je­me prvog dije­la 13. Pi‑a.

Edukacijsko-vodi­telj­ski tim 13. Pi‑a: Eric Ušić, Michele Bulešić, Oleg Morović, Teo Morosin, Marino Morosin, Edi Smoljan, Jordi Faris, Mario Papić, Sanda Letonja-Marjanović i Marko Zdravković-Kunac.

Partneri 13. Production In‑a su Medvid Produkcija i Hrvatski film­ski savez, a finan­cij­ski ga podu­pi­ru Istarska župa­ni­ja, Hrvatski audi­ovi­zu­al­ni cen­tar, Grad Pula i Zaklada Kultura nova.