Prvi filmovi jubilarne Pule

17.07.2023.

70: PULA – 1. i 2. DAN

U subo­tu nave­čer otvo­ren je u Areni 70. Pulski film­ski fes­ti­val, pro­jek­ci­jom igra­nog fil­ma ”Hotel Pula”, koji je snim­ljen pre­ma roma­nu ”Pula” Vladimira Stojsavljevića.

Redatelj Andrej Korovljev dois­ta je oprav­da­no imao tre­mu, budu­ći da se na nje­go­vom fil­mu pot­pu­no ispu­ni­la Arena, a zbog veli­kog inte­re­sa odr­ža­ne su još dvi­je pro­jek­ci­je dan pos­li­je. Riječ je o lju­bav­noj vezi izme­đu čovje­ka koji dola­zi iz Bosne usred rata (Ermin Bravo) i mla­de lokal­ne cure (Nika Grbelja), a rad­nja se uglav­nom odvi­ja u bli­zi­ni poz­na­tog pul­skog hote­la. Glumci su dobri (naro­či­to Nika Grbelja), a reda­telj uspi­je­va uči­ni­ti vezu izme­đu liko­va uvjer­lji­vom i emo­tiv­nom, ali zanim­lji­vo je da dio publi­ke zamje­ra fil­mu nara­tiv­ne nedo­re­če­nos­ti, kao i pre­ma­lo pul­skih ele­me­na­ta u cije­loj priči.

Snimatelj Stanko Herceg potru­dio se sni­mi­ti neko­li­ko tipič­no pul­skih kadro­va, ali opća atmo­sfe­ra gra­da ipak nedos­ta­je, što nije stvar samo reda­te­lje­vog pris­tu­pa nego oči­to i pro­duk­cij­skih ogra­ni­če­nja. Vjerojatno će film ima­ti manje zamjer­ki kod publi­ke izvan Pule, jer su osnov­ne stva­ri na razi­ni pri­če i liko­va dobro izve­de­ne, u što će se film­ska eki­pa moći uvje­ri­ti već tije­kom lje­ta na regi­onal­nim festivalima.

Sljedeća fes­ti­val­ska pre­mi­je­ra bio je film Nevija Marasovića ”Pamtim samo sret­ne dane” koji je pri­ka­zan u pre­pu­nom INK‑u, kojim ovaj mla­di reda­telj nas­tav­lja svoj niz dobro reži­ra­nih ostva­re­nja s pre­ciz­no raz­ra­đe­nim među­ljud­skim odno­si­ma. U ovom slu­ča­ju umor­ni sta­ri­ji čovjek (sjaj­ni Radko Polič) sje­di u res­to­ra­nu i pro­ma­tra gos­te koji zapra­vo rekons­tru­ira­ju bit­ne tre­nut­ke nje­go­vog živo­ta sa svim gre­ška­ma i pro­pus­ti­ma koje taj život dono­si. Marasovićeva mini­ja­tu­ra na tra­gu Bergmana teč­na je i lije­po reži­ra­na s obi­ljem vrs­nih glu­ma­ca, a pose­ban pečat daje joj izvr­s­na foto­gra­fi­ja Damira Kudina.

 

Elvis Lenić