Rudnik zlata za sva buduća istraživanja festivala

Pulski filmski festival za 70. rođendan dobio raskošnu monografiju

Tekst Paola ALBERTINI • Fotografije iz arhiva Pula Film Festivala

19.07.2023.

„70 godi­na fil­ma pod zvi­jez­da­ma u Puli” naziv je mono­gra­fi­je Pulskog film­skog fes­ti­va­la nas­ta­le povo­dom jubi­lar­ne obljet­ni­ce, a pri­re­di­le su ju Lana Skuljan Bilić iz Povijesnog i pomor­skog muze­ja Istre i Sanela Pliško iz Javne usta­no­ve Pula Film Festival.

Autorice su knji­gu pred­sta­vi­le na 70. Puli 16. srp­nja u Domu hrvat­skih bra­ni­te­lja rekav­ši kako su tije­kom dvo­go­diš­njeg istra­ži­va­nja broj­nih fun­du­sa arhi­va, kino­te­ka, muze­ja, film­skih cen­ta­ra, knjiž­ni­ca i dru­gih ins­ti­tu­ci­ja Hrvatske i susjed­nih zema­lja, kao i poseb­no vri­jed­nih pri­vat­nih arhi­va i zbir­ki, mono­gra­fi­ju pri­pre­mi­le kao boga­ti sli­kov­no-doku­men­tar­ni vodič kroz 70 godi­na Pulskog film­skog festivala.

Knjiga „70 godi­na fil­ma pod zvi­jez­da­ma u Puli” dola­zi punih 45 godi­na nakon prve i dosad jedi­ne fes­ti­val­ske mono­gra­fi­je „207 fes­ti­val­skih dana u Puli” film­skog kri­ti­ča­ra i teore­ti­ča­ra fil­ma Ranka Munitića objav­lje­ne 1978., povo­dom tada jubi­lar­nog, 25. fes­ti­val­skog izdanja.

Predstavljanju su pri­sus­tvo­va­li i povjes­ni­čar Igor Duda, rav­na­telj Povijesnog i pomor­skog muze­ja Istre Gracijano Kešac te rav­na­te­lji­ca JU Pula Film Festival Tanja Miličić.

Tanja Miličić ispri­ča­la je kako je sve zapo­če­lo surad­njom dvi­ju usta­no­va, koja je bila i više nego uspješ­na, a sve je ini­ci­ra­la nje­na pret­hod­ni­ca, Gordana Restović.

„Ona je s PPMI-jem dogo­vo­ri­la taj veli­ki posao za koji je tre­ba­lo pri­pre­me i dos­ta istra­ži­va­nja. Drago mi je da sada, za 70. obljet­ni­cu, ima­mo uvid u to što se sve doga­đa­lo s Festivalom”, rek­la je na pred­stav­lja­nju Miličić.

Dodala je kako vje­ru­je da se dav­ne 1978. godi­ne pla­ni­ra­lo da bude još izda­nja, možda za 10, 15 godi­na ali, na žalost zbog ras­pa­da biv­še drža­ve i Festival je pro­mi­je­nio iden­ti­tet te je ova obljet­ni­ca bila veli­ka pri­li­ka da se dobi­je uvid u ono što se u među­vre­me­nu događalo.

Kešac je istak­nuo kako je odmah nakon što im se obra­ti­la Restović kre­nu­la potra­ga za gra­đom te zahva­lio na surad­nji napo­me­nuv­ši kako im je time oda­no veli­ko priznanje.

592 vrijedne stranice

„Ove male­ne 592 stra­ni­ce tek su kap u moru boga­te fes­ti­val­ske povi­jes­ti“, rek­la je Sanela Pliško, doda­ju­ći kako su se Lana Skuljan Bilić i ona u pro­ce­su rada na mono­gra­fi­ji vodi­le time da tre­ba­ju stvo­ri­ti kon­cep­cij­sku plat­for­mu koja će otvo­ri­ti vra­ta dru­gim gra­na­ma istra­ži­va­nja. „Zajedničkim smo pro­miš­lje­nim fil­tri­ra­njem dos­tup­nih poda­ta­ka uspos­ta­vi­le jas­nu vizi­ju dje­la. Realizacija nam je bila zanim­lji­va i iza­zov­na i nakon nje osje­ti­le smo skrom­ni ponos“, rek­la je Pliško i doda­la kako je malo poz­na­to da su se fil­mo­vi u Areni poče­li gle­da­ti puno pri­je nego što je Festival začet.

„Prvo pri­ka­zi­va­nje fil­mo­va u Areni bilo je još 1938., 16. lip­nja. Tako da zapra­vo mi ove godi­ne sla­vi­mo 85 godi­na pri­ka­zi­va­nja fil­ma u Areni. A, osim 16. lip­nja 1938., još jedan ključ­ni tre­nu­tak je pret­ho­dio stva­ra­nju našeg Festivala. Bila je to Revija stra­nih fil­mo­va koja se odr­ža­la 1953. i nakon koje je sli­je­di­la i Revija doma­ćeg fil­ma. To nas vodi u 1954., kad kre­će Festival, u počet­ku tako­đer kao film­ska revi­ja, s time da su tada naj­pri­je pri­ka­za­li doma­će pa onda stra­ne nas­lo­ve. Program je bio skro­man, ali tako je zais­kri­la prva iskra Festivala, čija vatra gori i danas”, rek­la je Pliško.

Poglavlja prate fotografije i dokumentarna građa

U naj­ve­ćem odjelj­ku nazva­nom „Biografija Pulskog film­skog fes­ti­va­la 1954. ‑2023.” auto­ri­ce su po jed­no poglav­lje posve­ti­le sva­kom od dosa­daš­njih izda­nja te izdvo­ji­le ključ­ne ele­men­te, poput toga koji su fil­mo­vi bili u glav­nom pro­gra­mu, tko su bili pobjed­ni­ci koje godi­ne, ali i što je bilo u poprat­nom pro­gra­mu te na kojim sve loka­ci­ja­ma. Poglavlja su popra­će­na boga­tim izbo­rom rijet­ko viđe­nih foto­gra­fi­ja i doku­men­tar­ne građe.

„Htjele smo pred­sta­vi­ti sve ono bit­no što odre­đu­je Festival, sve nje­go­ve tran­sfor­ma­ci­je i uvje­te koje je pro­šao, kao i novi­te­te koji su mu se doga­đa­li zad­njih dva­de­se­tak godi­na. Cilj je bio doča­ra­ti kako je Festival utje­cao na Pulu, i obr­nu­to, kako je Pula utje­ca­la na Festival”, rek­la je Skuljan Bilić.

„Dosta toga dosad nije bilo objav­lje­no i pre­zen­ti­ra­no. Jedan od naj­ve­ćih iza­zo­va bio je napra­vi­ti izbor od šest foto­gra­fi­ja koje bi ilus­tra­tiv­no pred­sta­vi­le sva­ko izda­nje Festivala. Bilo je teško odlu­či­ti koje će biti konač­ne, a puno je toga što zna­mo da pos­to­ji, a što jed­nos­tav­no nismo bile u moguć­nos­ti pri­ka­za­ti zbog ogra­ni­če­nog pros­to­ra. Prvi put su goto­vo svi pla­ka­ti pri­ka­za­ni na jed­nom mjes­tu. Uz pri­kaz fes­ti­val­skih izda­nja po godi­na­ma, jedan od poseb­nih iza­zo­va bilo je pri­pre­ma­nje poglav­lja o glav­nim fes­ti­val­skim nagra­da­ma. Kroz nje­ga smo nas­to­ja­le pri­ka­za­ti povi­jes­ni razvoj sus­ta­va nagra­đi­va­nja opće­ni­to, kako kroz tekst, tako i kroz ilus­tra­tiv­ne mate­ri­ja­le“, doda­la je Skuljan Bilić.

Vrijedne privatne arhive

„Ono što je meni bilo naj­dra­že je dola­že­nje i kon­tak­ti­ra­nje pri­vat­nih arhi­va i zbir­ki, kako samih sudi­oni­ka fes­ti­va­la, tako i nji­ho­vih poto­ma­ka i to je onaj naj­v­rjed­ni­ji seg­ment mono­gra­fi­je jer je svat­ko od njih pris­tao ustu­pi­ti nam gra­đu koju smo isko­ris­ti­li za našu publi­ka­ci­ju“, napo­me­nu­la je Skuljan Bilić istak­nuv­ši vri­jed­ne arhi­ve Duška Marušića Čičija, Gorana Šebelića, Saše Miljevića, Gorke Ostojić Cvajner neka­daš­nje rav­na­te­lji­ce Festivala, neka­daš­njeg novi­na­ra Glasa Istre Davida Marijana Fišovića, arhi­va glum­ca Igora Gala, zbir­ku Alenke Adamić, kće­ri poz­na­tog skla­da­te­lja film­ske glaz­be Bojana Adamića, zbir­ka Andre Martinovića i Martina Bizjaka te Deana Kosanovića, tako­đer neka­daš­njih direk­to­ra Festivala.

Monografija je struk­tu­ri­ra­na u pet temat­skih cje­li­na. Svojim tek­s­to­vi­ma veza­ni­ma uz Pulu znat­no su dopri­ni­je­li Darko Dukovski pišu­ći o druš­tve­no-povi­jes­nom bac­k­gro­un­du Pule u dru­goj polo­vi­ci 20. sto­lje­ća, potom Zvonko Maković tek­s­tom o evo­lu­ci­ji vizu­al­nog iden­ti­te­ta Festivala od 1954. do 2023. te pogo­vor Brune Kragića „Sedam deset­lje­ća gle­da­nja“ te dru­gi. Posebno poglav­lje „Pula – grad sed­me umjet­nos­ti” posve­će­no je fes­ti­val­skim loka­ci­ja­ma koje poka­zu­je kako je Festival kroz godi­ne utje­cao na cje­lo­kup­ni razvoj gra­da, oso­bi­to u turis­tič­kom i kul­tur­nom sek­to­ru. Od dvi­je svi­ma poz­na­te loka­ci­je – Arene i hote­la Riviere, do danas se pro­ši­rio na sve dije­lo­ve Pule.

Knjiga je rudnik zlata

Monografija dono­si zbir­ku mate­ri­ja­la i infor­ma­ci­ja koji su dosad bili ras­pr­še­ni po broj­nim pri­vat­nim i ins­ti­tu­ci­onal­nim arhi­vi­ma u Hrvatskoj i u zem­lja­ma biv­še Jugoslavije. Mnogo toga dosad nije bilo ni prezentirano.

„To je rud­nik zla­ta za sva budu­ća istra­ži­va­nja jer je bio pot­hvat pro­bi­ti se kroz sve te arhi­ve i doći do infor­ma­ci­ja koje su potreb­ne”, rekao je Duda nagla­siv­ši kako su ured­ni­ce oba­vi­le sja­jan posao, no otiš­le su i korak dalje – stvo­ri­le su ne samo rud­nik zla­ta, nego i tone i tone ured­nih zlat­nih polu­ga. Obradile su masu mate­ri­ja­la, pro­čis­ti­le ih i povi­jest Festivala pri­ka­za­le pamet­no i slo­je­vi­to” zaklju­čio je.

Istaknuo je kako su nji­ho­ve infor­ma­ci­je u knji­zi ure­đe­ne, slo­že­ne na način kako to mogu radi­ti samo vri­jed­ni kus­to­si i arhi­vis­ti: One su stva­ra­le moza­ik dos­tup­nih infor­ma­ci­ja koji čini veli­ku cje­li­nu. Mislim da je dois­ta naj­v­rjed­ni­ji dio knji­ge taj popis vizu­al­nih iden­ti­te­ta, orga­ni­za­to­ra, dodi­je­lje­nih nagra­da, foto­gra­fi­je koje pred­stav­lja­ju sva­ki Festival“.

Duda je nagla­sio kako je pamet­no pri­ka­za­na povi­jest Festivala i u odno­su s onim što se u fes­ti­val­skoj povi­jes­ti gra­da događalo.

Festival nastao u specifičnim okolnostima

„1953. godi­ne kad je Festival nas­tao Pula je bila na putu povrat­ka u onaj u film iz kojeg je ispa­la 1918. godi­ne. Grad se tada poči­nje puni­ti i nas­to­ji stvo­ri­ti sve one okol­nos­ti živo­ta koje grad mora ima­ti. Podignulo se bro­do­gra­di­li­šte na noge, razvi­ja­ju se dru­ge indus­tri­je, grad od nule gra­di cije­li obra­zov­ni sus­tav na hrvat­skom jezi­ku. Grad pri­ma puno novih sta­nov­ni­ka i svi se oni uče pri­vi­ka­va­ti jed­ni na dru­ge i u tom pri­vi­ka­va­nju dola­zi doba kako tu Pulu uči­ni­ti pre­poz­nat­lji­vi­jom, kako obi­lje­ži­ti taj novi teri­to­rij“, ispri­čao je Duda.

Kako je rekao, jed­na od zas­lu­ga Festivala je for­mi­ra­nje film­ske Pule koja je ima­la neko­li­ko kino dvo­ra­na do sre­di­ne deve­de­se­tih, a film­ska publi­ka sigur­no ne bi bila onak­va kak­va je pos­ta­la zahva­lju­ju­ći Festivalu. „Drugačije bi reagi­ra­la na doma­ći film jer bi za nje­ga bio manji inte­res. Ovako se tije­kom tra­ja­nja Festivala publi­ka for­mi­ra­la“, rekao je.

Pliško je na kra­ju rek­la da je knji­ga dobro pola­zi­šte za dalj­nja istra­ži­va­nja te njih zais­ta može biti jako puno, a i samim auto­ri­ca­ma su se iskris­ta­li­zi­ra­le mno­ge ideje.

„Naime, iz ovog se šti­va može naći mno­go infor­ma­ci­ja koje su obli­ko­va­le naš grad, ali i cje­lo­kup­nu film­sku zajed­ni­cu“, zaklju­či­la je.

Grafički pri­je­lom mono­gra­fi­je pot­pi­su­je Enrika Vežnaver Vidović iz stu­di­ja za vizu­al­ne komu­ni­ka­ci­je „Na bro­ju 8“ iz Poreča. Knjigu je na engle­ski pre­ve­la Nina Grković, a lek­to­ri­ra­la je Ljiljana Kragulj.

Monografija se može kupi­ti na fes­ti­val­skom Info pun­k­tu na Giardinima po cije­ni od 40 eura.

Kao nus­po­ja­va mono­gra­fi­je na Giardinima se može vidje­ti izlož­ba fes­ti­val­skih plakata.