S+T+ARTS rezidencijalni program za umjetnike

26.07.2023.

Otvorene su pri­ja­ve za novi rezi­den­ci­jal­ni pro­gram S+T+ARTS foku­si­ran na dvi­je glav­ne teme: Otporni među­vr­s­ni urba­ni eko­sus­ta­vi i Ljudski AI eko­sus­ta­vi, pred­stav­lja­ju­ći jedins­tve­nu pri­li­ku umjet­ni­ci­ma da sura­đu­ju na ras­križ­ju umjet­nos­ti, zna­nos­ti i tehnologije.

Program je nami­je­njen umjet­ni­ci­ma i umjet­nič­kim kolek­ti­vi­ma koji su pozva­ni da pred­lo­že ino­va­tiv­ne ide­je koje istra­žu­ju zna­čaj i utje­caj zra­ka na naš oko­liš, kul­tu­ru i dobrobit.

Zainteresiranim umjet­ni­ci­ma pro­jek­t­ni kon­zor­cij nudi pris­tup teh­no­lo­gi­ja­ma i zna­nju dva vode­ća europ­ska cen­tra za super­ra­ču­na­la (HLRS u Stuttgartu i BSC u Barceloni), SONY Computer Science Laboratories iz Rima, HEKA lab & KUBER iz Kopra, Slovenija, te umjet­nič­ke struč­ne orga­ni­za­ci­je Fundación ÉPICA La Fura dels Baus iz Badalone, Media Solutions Center iz Stuttgarta, In4Art iz Rotterdama i RCR Architects iz Barcelone.

Unaprijed oda­bra­ni umjet­ni­ci ući će u pro­ces uskla­đi­va­nja pri­jed­lo­ga (Faza 2) sa znans­tve­ni­ci­ma i glav­nim struč­nja­ci­ma iz kon­zor­ci­ja kako bi se osi­gu­ra­la uskla­đe­nost izme­đu umjet­nič­kih inte­re­sa, znans­tve­nih inte­re­sa i iza­zo­va iz stvar­nog svi­je­ta s koji­ma se druš­tvo suoča­va. 20 una­pri­jed oda­bra­nih umjet­ni­ka zaklju­čit će Fazu 2 pred­stav­lja­njem svo­jih pri­jed­lo­ga pred žiri­jem povje­rens­tva za odabir.

Uspješni kan­di­da­ti dobit će 40.000 eura finan­ci­ra­nja, kao i podr­šku men­tor­stva i kopro­duk­ci­je tije­kom S+T+ARTS rezidencije.

S+T+ARTS AIR će podr­ža­ti i ugos­ti­ti 10 umjet­ni­ka kroz S+T+ARTS rezi­den­ci­je izme­đu pro­sin­ca 2023. i ruj­na 2024., ras­po­di­je­liv­ši uku­pan iznos od 400.000 eura.

Rezidencije S+T+ARTS ima­ju za cilj ima­ti tra­jan utje­caj na umjet­nič­ku zajed­ni­cu, kao i na širu jav­nost. Umjetnici će biti potak­nu­ti da aktiv­no sudje­lu­ju u radi­oni­ca­ma, izlož­ba­ma i jav­nim doga­đa­nji­ma, dije­le­ći svo­je kre­ativ­ne pro­ce­se i anga­ži­ra­ju­ći se s raz­no­li­kom publi­kom. Prijave tra­ju od 12. srp­nja do 22. ruj­na 2023. godine.

Izvor